Vores juridiske rådgivningstrin

Den Sociale Retshjælps Fond har med inspiration fra ”Bekendtgørelsen om retshjælp ved advokat, advokatvagt eller retshjælpsorganisation på Trin 1–3”, udarbejdet retningslinjer for den juridiske rådgivning, der tilbydes hos os. Rådgivningen hos os afviger dog på flere punkter fra det, der lægges op til i bekendtgørelsen, og der gives derfor i det følgende en udførlig redegørelse for, hvad der kan forventes af rådgivningen på de forskellige rådgivningstrin. Formålet med de juridiske rådgivningstrin er, ud over bevillingsmæssige hensyn, at give klienter såvel som andre relevante parter en beskrivelse af, hvad de juridiske rådgivningstrin indebærer hos os. Derudover vil de også fungere som en vejledning til os selv, så der gives et overblik over, hvad der forventes af vores rådgivere på de forskellige trin.

Hvordan arbejder vi?

Når vi påbegynder en sag, vil det altid blive vurderet, om den konkrete sag har et sådant omfang og en sådan kompleksitet, at den skal henvises til en advokat, til anden retshjælp eller til en advokatvagt. Det vurderes yderligere, hvad der er mest hensigtsmæssigt for klienten i den konkrete sag, og hvordan dennes sag kan løses på den bedst tænkelige måde. I den forbindelse skal det endvidere afklares, om klienten kunne have brug for et personligt møde eller yderligere hjælp indenfor andre områder, og hvorvidt det derfor vil være bedst at henvise til et lokalt tilbud, såfremt et sådant findes. Endvidere er det et afgørende element i vurderingen af om vi kan hjælpe, hvorvidt det kan få økonomiske eller strafferetlige konsekvenser for klienten at åbne sagen. 

Indplacering af en juridisk sag på trin 2 eller 3

Beslutningen om, hvorvidt en sag skal sagsbehandles under trin 2 eller trin 3, vil bero på en skønsmæssig vurdering af den konkrete sag. En række indikatorer er relevante i denne sammenhæng:

Antallet af juridiske problematikker

Såfremt klienten har mere end én juridisk problemstilling, vil sagen høre under trin 3 grundet sagens kompleksitet og tidsmæssige omfang. 

Klientens faglige, sociale og ressourcemæssige status og netværksrelationer

Såfremt det skønnes, at klienten ikke selv har de fornødne ressourcer til at kunne håndtere sagens videre forløb, efter Managerens lettere assistance på trin 2, er der mulighed for at sagen falder under trin 3. Hos DSRF betragtes socialt udsatte klienter eller klienter, der i øvrigt ikke vurderes til at have ressourcer til eller forudsætninger for at gå videre med deres sag, herunder f.eks. sindslidende, misbrugere og hjemløse, som klienter, der som udgangspunkt skal have rådgivning på trin 3.

Livsfaseændring eller akut krise (f. eks. udsættelsessager, tvangsfjernelser o.l.)

Såfremt det skønnes, at klienten er for følelsesmæssigt involveret i sagen, og ikke har det ressourcemæssige overskud til at håndtere sagens videre forløb efter Managerens lettere assistance på trin 2, vil sagen som udgangspunkt høre under trin 3. Det er vigtigt, at retningslinjerne følges af Managerne hos DSRF, da dette sætter DSRF i stand til at sondre mellem forskellige rådgivningsformer, og dermed sikre en ensartet og kvalificeret rådgivning for vores klienter. Trinsystemet skal bruges til at vurdere omfanget af de forskellige typer af sager, herunder tidsforbruget. Trinsystemet indgå derudover i DSRF’s dokumentation i forbindelse med udfyldelse af klientskemaer.  

I enkelte tilfælde kan det være nødvendigt at indkalde klienten til et personligt møde eller rådgive klienten på kontoret, hvis denne møder op uden forudgående aftale.

Hjælpe klienten med at forstå sin retsstilling, så vedkommende selv kan gå videre med sagen (hjælp til selvhjælp). Rådgivningen baseres på klientens problemstilling inden for det pågældende juridiske område, og ud fra klientens egne oplysninger.

Manageren gennemgår ikke klientens sagsdokumenter, og gennemgår således ikke kontrakter, korrespondancer med parter, eller bilag osv.

Det er ikke påkrævet, at der indhentes fuldmagt for at behandle en sag på trin 1, det skal dog altid overvejes om sagen kan udvikle sig til en trin 2 eller 3 sag. Såfremt dette er tilfældet bør der indhentes en fuldmagt, særligt hvis klienten er mødt op personligt. Der skal i disse tilfælde, gives klienten besked om, at fuldmagten kun benyttes, såfremt det godkendes af klienten, og såfremt det bliver nødvendigt. Ellers vil fuldmagten blive makuleret.

Manageren vil, på baggrund af klientens fremlagte oplysninger om dennes sag, herunder hændelsesforløbet, i samarbejde med klienten lave en handlingsplan for sagens videre forløb.

Manageren vejleder konkret om klientens problemstilling inden for det pågældende juridiske område, og ud fra de oplysninger, klienten selv har frembragt, og de oplysninger Manageren har indhentet på klientens vegne.

Hvis det skønnes nødvendigt, kan Manageren forestå den indledende kontakt til en modpart, relevante myndigheder eller retsinstanser, herunder udfærdige en ansøgning eller klage.

Manageren indhenter som udgangspunkt altid fuldmagt fra klienten. Det kan dog i ganske særlige tilfælde undlades, fx hvis det ikke er nødvendigt for sagens behandling. En sådan undladelse skal godkendes af en leder.

Manageren rådgiver konkret om klientens problemstilling(er) inden for det pågældende juridiske område, ud fra de oplysninger, klienten selv har frembragt. Manageren vil, ud over de af klienten fremlagte oplysninger, indhente faktiske, relevante oplysninger og dokumenter til brug for sagsbehandlingen.

Manageren deltager aktivt i indhentningen af dokumentation, fx i form af anmodning om aktindsigt.

Manageren overtager, som udgangspunkt, den fulde behandling af sagen, og varetager den primære korrespondance med modparter, relevante myndigheder og retsinstanser.  

Manageren indhenter altid fuldmagt fra klienten, der giver Manageren bemyndigelse til at handle på klientens vegne over for modparten/modparterne samt andre relevante parter for sagen, indgå aftaler på vegne af klienten mv.

Indplacering af en juridisk sag på trin 2 eller 3

I det følgende gives et konkret eksempel på, hvad den juridiske rådgivning hos DSRF omfatter på de forskellige trin. Menukortet er inddelt således, at det først beskrives, hvilken rådgivning/sagsbehandling der vil kunne forventes på de forskellige trin. Herefter bliver det beskrevet, hvilke retsområder DSRF hovedsageligt yder rådgivning inden for, og hvilken sagsbehandling der konkret kan forventes inden for de forskellige områder, der ikke skal opfattes som udtømmende eksempler. Vejledningens intention er ikke at være udtømmende, men derimod at give klienter, samarbejdspartnere mv. et indtryk af hvad juridisk rådgivning og sagsbehandling hos Den Sociale Retshjælps Fond (DSRF), som minimum bør indeholde på de forskellige trin.

Vi rådgiver om reglerne for fri proces, herunder hvilke betingelser man skal opfylde for at få fri proces. Vi kan ligeledes hjælpe med skrive ansøgninger om eller klage over afslag på fri proces såfremt der er grundlag herfor. I forbindelse med rådgivning om fri proces rådgiver vi altid samtidig om muligheden for retshjælpsdækning via indboforsikring, herunder dækningstilsagn og selvrisiko. Vi rådgiver ligeledes om reglerne for offentlig retshjælp ved advokat og reglerne for småsagsprocessen, herunder hjælp til gennemlæsning af småsagsprocesskrifter.

Rådgivningen er primært koncentreret om straffeprocessuelle spørgsmål, herunder reglerne for bødevedtagelse, varetægtsfængsling, anholdelse, ransagning, aflytning og beslaglæggelse. Vi rådgiver også om problemstillinger, der kan opstå i forbindelse med afsoning, såsom udsættelse heraf og overflyttelse til anden afsoningsinstitution, og hjælper i nogle tilfælde med at udfærdige anmodninger. Vi fører ikke straffesager og vurderer ikke, om en klient har en sag eller ej. Hvis en klient er blevet sigtet for noget, kan vi hjælpe ham med at forstå, hvad sigtelsen betyder, og finde en egnet advokat. Vi vurderer således ikke skyldsspørgsmål og vejleder ikke om, hvorvidt en klient skal tilstå eller nægte sig skyldig.

Vi rådgiver om de rettigheder og handlemuligheder, købeloven giver en køber, hvad enten der er tale om forbruger eller civilt køb, og de pligter, købeloven pålægger sælger.  I den forbindelse rådgiver vi bl.a. om de reaktionsmuligheder, købeloven giver køber i anledning af fejl og mangler. Vi vejleder ligeledes om muligheden for at indbringe sagen for forbrugerklagenævnet og forbrugerombudsmanden. Endvidere rådgiver vi om fortrydelse og overholdelse af bindingsperioder, reklamationsfrist og andre frister. Vi hjælper med at vurdere, hvilken af reaktionsmulighederne i købeloven der er relevant, og med at udarbejde eventuelle klager/henvendelser til sælger.

Vi yder kun generel rådgivning omkring reglerne for erstatning. I forbindelse med erstatningssager, vejleder vi vores klienter om, hvor de kan søge erstatning, og hvordan de gør det. Hvis vores klienter ønsker at føre en erstatningssag, henviser vi dem til en advokat. Vi tager således ikke stilling til, hvorvidt der foreligger et erstatningsgrundlag, eller om de almindelige erstatningsbetingelser er opfyldt, ligesom vi ikke beregner erstatningssummer, opgør tab eller lignende.

Vores rådgivning inden for det socialretlige område vedrører særligt spørgsmål i forhold til overførselsindkomster. Vi rådgiver således blandt andet om betingelserne for at få kontanthjælp, sygedagpenge, førtidspension, engangsydelse, boligstøtte, indskudslån o.l. Vores hjælp består bl.a. i at søge om aktindsigt, udarbejdelse af klager over myndighedsafgørelser og i enkelte tilfælde hjælp til at lave ansøgninger om for eksempel engangsydelser.

Vi yder rådgivning omkring patientrettigheder og regler om sundhedsmyndigheders og sundhedspersoners pligter. Herunder patientens ret til selvbestemmelse, aktindsigt, fortrolighed, frit sygehusvalg, behandling inden for maksimale ventetider, klage og erstatning.

Vores rådgivning inden for familieretten vedrører hovedsageligt samlivsforhold. Dette betyder, at vi rådgiver om reglerne for papirløst samliv og de økonomiske konsekvenser af ægteskab, separation og skilsmisse. Vi rådgiver ligeledes om reglerne for underholdsbidrag og forældremyndighed og kan fx hjælpe med at klage over myndighedsafgørelser. Hvis denne klage afvises, og der stadig er en tvist, kan vi ikke fungere som mægler i sagen. Der ydes også bistand til udformning af enkle ægteskabspagter. Vi rådgiver også om reglerne for samvær med børn, anbringelse, fripladser på institutioner og børnebidrag. Vores hjælp består bl.a. i at søge om aktindsigt, udarbejdelse af klager over myndighedsafgørelser og i enkelte tilfælde hjælp til at lave ansøgninger om for eksempel engangsydelser.

Vi yder begrænset rådgivning om arveretlige problemstillinger, herunder gennemlæsning af testamenter.  Dette indebærer, at vi bl.a. kan yde overordnet rådgivning om reglerne, og processen i en arvesag. Vi vejleder generelt om, hvordan arven kan deles og hvilke muligheder man har, for enten at vedkende eller frasige sig arv. Vi vejleder ligeledes generelt om, hvilke konsekvenser der er, ved at frasige sig arv og vejleder i samme forbindelse generelt om, hvad en tvangsarv betyder og hvorfor denne del ikke kan frasiges. Det samme gør sig gældende for dem, som gerne vil disponere over egne midler på en særlig måde. I sådanne sager vejleder vi om, hvilke muligheder der findes. Der ydes endvidere bistand til udformning af enkle testamenter.

Vi rådgiver særligt primært om reglerne for opholds- og arbejdstilladelse, herunder asyl og familiesammenføring samt i sager om statsborgerskab. Vi kan i den forbindelse hjælpe med at forstå og forklare begrundelsen for et eventuelt afslag og hjælpe med at klage over dette såfremt der er grundlag herfor, ligesom vi også i enkelte tilfælde hjælper med at ansøge om for eksempel familiesammenføring eller statsborgerskab, såfremt der er grundlag herfor.  

Vi yder kun særdeles begrænset og generel rådgivning til erhvervsdrivende omkring erhvervsforhold. Hvis vi modtager henvendelser af denne art, foretages en konkret vurdering af om sagen skal henvises til advokat. er det eneste, vi kan gøre at henvise til en advokat. Dvs., at alle spørgsmål vedrørende selskabsret, selskabsskatteret, konkurrenceret, immaterielle rettigheder, ophavsret, kapitalmarkedsret, børsret, markedsføringsret, stiftelse af selskaber, momsret, erhvervslejeret og lignende ikke er omfattet af vores generelle rådgivning.

Vi rådgiver navnlig lejere om reglerne for indgåelse og opsigelse/ophævelse af lejemål, samt om de forpligtelser henholdsvis rettigheder, der følger af lejelovgivningen. Vi rådgiver kun udlejere generelt omkring reglerne på lejelovens område.  Vi rådgiver også omkring udsættelser, og forsøger at hjælpe lejer med at undgå dette, ved at varetage kontakten til udlejer. I den forbindelse kan vi rådgive omkring urimelig ophævelse af lejemål, flytteafregninger, betalingsordninger o.l. Vi kan hjælpe med at lave indsigelser over for udlejer, og rådgive om muligheden for at indbringe en sag for huslejenævnet eller boligretten. Vi kan endvidere hjælpe med at skrive til huslejenævnet, samt med at udfærdige en klage. Endelig rådgiver vi generelt og begrænset i forhold til tvangsauktioner.

Vi påtager os ikke at udarbejde stævninger, eller skøder i forbindelse med hussalg. Herudover udarbejder vi ikke bodelingsoverenskomster, kontrakter, boopgørelser, salgsaftaler eller nogen anden form for juridisk bindende dokumenter eller udkast til samme. Her henvises til en advokat.

Vi fører derudover heller ikke forhandlinger ved domstolene ligesom vi ikke fungerer som partsrepræsentant for én af parterne, når sagen indbringes for domstolene. Vi tager heller ikke stilling til materielle eller processuelle forhold i tvister, når der verserer en retssag mellem parterne, og udarbejder ikke, eller gennemlæser processkrifter. Her henvises til en advokat. Såfremt der er tale om forhandlinger, hvor der er mulighed for forlig, kan vi dog være behjælpelige indtil sagen ender ved domstolene, ligesom vi kan være behjælpelige med udarbejdelse af processkrifter i sager, der falder under småsagsproceduren.

Vi rådgiver aldrig om køb og salg af fast ejendom, ejerskifteforsikring i forbindelse hermed eller andre juridiske forhold i forbindelse hermed. Her henvises til en advokat. Vi tager ikke stilling til forsikringsretlige tvister. Dette indebærer, at vi ikke tager stilling til, om klienten kan få medhold i en konkret sag eller ej. Vi rådgiver således heller ikke om reglerne, men henviser til forsikringsankenævnet eller en advokat. 

Vi yder ikke rådgivning til sigtede eller tiltalte i offentlige straffesager, men henviser i stedet til en forsvarsadvokat. Vi yder ikke rådgivning til aktive erhvervsdrivende i sager af overvejende erhvervsmæssig karakter, men henviser i stedet til en advokat. Vi yder ikke rådgivning i sager om gældssanering, men henviser i stedet til Den Sociale Retshjælps Fonds Gældsrådgivning, en af de øvrige offentlige gældsrådgivninger eller en advokat. Vi yder ikke rådgivning i sager der vedrører behandling ved forvaltningsmyndighed eller et godkendt klage -, og ankenævn, med mindre der er tale om hjælp til indgivelse af en klage over en forvaltningsmyndighedsafgørelse.

KØBENHAVN

Bragesgade 10C

2200 København N

70229330

ÅRHUS

Augustenborggade 2

Postboks 5134

8000 Aarhus C

70229330

HORSENS

Horsens Bibliotek

Tobaksgården 12

8700 Horsens

70229330

FOLLOW US

All rights reserved, 2021

CVR:35499148

ÅBNINGSTIDER

København / Aarhus

Mandag 9-17

Tirsdag 9-17

Onsdag 9-19

Torsdag 9-17

Fredag 9-17

Horsens

Mandag 10-18

Tirsdag 9-17

KØBENHAVN

Bragesgade 10C

2200 København N

70229330

ÅRHUS

Augustenborggade 2

Postboks 5134

8000 Aarhus C

70229330

HORSENS

Horsens Bibliotek

Tobaksgården 12

8700 Horsens

70229330

FOLLOW US

All rights reserved, 2021

CVR:35499148

ÅBNINGSTIDER

København / Aarhus

Mandag 9-17

Tirsdag 9-17

Onsdag 9-19

Torsdag 9-17

Fredag 9-17

Horsens

Mandag 10-18

Tirsdag 9-17