JURIDISK RÅDGIVNING

Hvem hjælper vi?
I vores juridiske afdeling tilbyder vi generel mundtlig rådgivning til alle, der henvender sig hos os. Går vi ind i en konkret sag - hvor vi f.eks. overtager korrespondancen mellem parter, afholder partsmøder, udformer klager mv. - kan vi kun hjælpe, hvis den enkeltes indkomst ikke overstiger indtægtsgrænsen for fri proces.
Rådgivningsområder
Vores juridiske rådgivning dækker alle retsområder. Det kan f.eks. være lejeret og sager med kommunen. Vi hjælper også udlændinge og flygtninge med juridisk bistand – Det kan være omkring opholdstilladelse og familie-sammenføring. Derudover rådgiver vi i familiesager som f.eks. samværssager, skilsmissesager og meget mere. Du kan læse mere om oftest stillede spørgsmål vedrørende juridiske problemstillinger i FAQ'en nedenunder.
Rådgivning i øjenhøjde
Uanset typen af rådgivning forsøger vi at besvare juridiske spørgsmål på en objektiv måde. Den juridiske rådgivning har til formål at gøre folk klogere på egne rettigheder og samtidigt fjerne eventuel usikkerhed. Juridiske spørgsmål og problemstillinger kan være svære at overskue og vanskelige at forstå. Derfor står vores juridiske rådgivere til rådighed og møder dig i øjenhøjde i den situation, som du står i. De hjælper med at skabe overblik og give vejledning efter dine behov. Du skal dermed ikke være bange for at ringe til os med dine spørgsmål - vi sidder klar ved telefonerne for at hjælpe dig. Og hvis vi ikke kan hjælpe dig, sørger vi for, at du kommer videre til et sted, hvor du kan få den rigtige hjælp.
Hvordan hjælper vi?
Har du brug for generel rådgivning, er du mere end velkommen til at ringe til os. Har du brug for, at vi giver dig dybdegående sagsbehandling, skal du udfylde en kontaktformular. Når du gør det, har du mulighed for at indsende relevante dokumenter, og samtidig kan vores rådgivere danne et overblik over din sag. Du finder vores kontaktformular ved at følge "kontakt os" knappen nedenunder. Hvis du er i tvivl, kan du altid ringe til os.
Previous slide
Next slide

Ofte stillede spørgsmål

Ved lejekontrakter underskrevet efter d. 1. juli 2015 kan udlejer kræve, at lejer foretager en almindelige vedligeholdelse af lejemålet. En almindelig vedligeholdelse omfatter bl.a. hvidtning, maling og tapetsering af vægge. Det betyder, at man som lejer ikke kan blive tvunget til at sætte det lejede i bedre stand end ved overtagelsen af lejemålet.

Det er dog værd at bemærke, at skader, der skyldes lejers misligholdelse, kan kræves dækket af udlejer. Hvis lejer ikke har vedligeholdt lejemålet tilstrækkeligt i lejeperioden, kan udlejer kræve, at lejer helt eller delvist betaler istandsættelsesudgifterne ved fraflytning.

For at få familiesammenføring i Danmark skal man opfylde fem betingelser. De er listet nedenunder.

Første betingelse for at få familiesammenføring er, at begge (som udgangspunkt) skal være fyldt 24 år. Dog kan man ansøge, når den yngste er 23 år og 6 måneder.

Anden betingelse er, at man skal opfylde boligkravet. Med det menes, at man skal råde over en selvstændig bolig af rimelig størrelse. Der gælder dog undtagelser til dette krav, som du altid kan kontakte os for at få mere information om.

Tredje betingelse er, at man skal være selvforsørgende. At være selvforsørgende betyder, at man som ansøger ikke må have modtaget ydelser efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven inden for de seneste 3 år forud for afgørelsen om ægtefællesammenføring. Der er dog også flere undtagelser til denne. Derfor anbefaler vi, at du kontakter os for at få hjælp.

Dernæst er der en fjerde betingelse om, at man ikke skal være dømt for vold inden for de sidste 10 år imod en tidligere ægtefælle eller partner. Reglen er indført for at forebygge mishandling af udenlandske kvinder, der befinder sig i en særlig sårbar situation.

Den femte og sidste betingelse er et integrationskrav. Det består af 6 krav. Første krav om bestået “Prøve i Dansk 3” skal opfyldes. Derudover skal parret opfylde mindst 3 af de øvrige 5 krav, som du finder nedenunder:

 1. Ansøgers sprogkundskaber: Bestået Prøve i Dansk 3 eller tilsvarende
 2. Ansøgers uddannelse: Bestået uddannelsesforløb af mindst 1 års varighed på en uddannelse, der kan sidestilles med en dansk erhvervsuddannelse eller videregående uddannelse
 3. Ansøgers erhvervserfaring: Ordinær fuldtidsbeskæftigelse eller selvstændig erhvervsvirksomhed i mindst 5 år i Danmark
 4. Ansøgers erhvervserfaring: Ordinær fuldtidsbeskæftigelse eller selvstændig erhvervsvirksomhed i mindst 3 ud af de seneste 5 år
 5. Ansøgers sprogkundskaber: Engelsk på B1-niveau eller bestået prøve i Dansk 1. Engelskkundskaberne skal dokumenteres
 6. Ansøgers uddannelse: Uddannelse i mindst 6 år, heraf mindst 1 års uddannelse ud over 9. klasse på en kompetencegivende fuldtidsuddannelse. (10. klasse eller efterskoleophold kan ikke indgå i opgørelse af uddannelse ud over grundskolen).

Ansøgeren skal være dansk eller nordisk statsborger eller have en permanent opholdstilladelse i Danmark. Ansøgere, der ikke er danske/nordiske statsborgere eller flygtninge, skal leve op til en del af de nuværende betingelser for permanent opholdstilladelse.

Det er værd at bemærke, at der er undtagelser til mange af betingelserne. Desuden kan man få dispensation hos Udlændingestyrelsen under særlige omstændigheder. Vi anbefaler derfor, at du kontakter os, hvis du er i tvivl.

Hæleri er strafbart. Selvom du ikke selv har udført selve handlingen – og kun været vidne til det – kan man fortsat blive straffet for medvirken.

Det er op til den enkelte domstol at vurdere, om man har været medvirken i en sag om hæleri. Bl.a. er en person tidligere blevet dømt for medvirken til salg af narkotika i en lejlighed. Den dømte person havde “lukket øjnene” overfor salget, men blev alligevel dømt, fordi vedkommende burde have kendt til salget ifølge domstolen.

Uanset om det er ens kæreste, ven, nærtbeslægtede eller andet, så hæfter man som udgangspunkt solidarisk overfor kreditor, hvis man har optaget et lån sammen med en anden. At man hæfter solidarisk betyder, at man hæfter sammen overfor kreditor.

Hvis din kæreste eller ven nægter at betale – eller ikke kan – kan du blive påkrævet at indfri hele lånet selv. Dvs. at du skal betale lånet tilbage på egen hånd.

Det er vigtigt, at du så hurtigt som muligt gør virksomheden, som du har købt varer ved, opmærksom på fejl og mangler ved dit køb. Du har nemlig en periode, hvor du har fortrydelsesret på dit køb. Du har krav på at få pengene fra dit køb tilbage, hvis du gør virksomheden opmærksom på, at dit køb har mangler. 

Det er vigtigt at huske, at en kvittering kan indeholde en længere fortrydelsesret og/eller garanti. Dette forlænger din betænkningsperiode, hvor du kan gøre virksomheden opmærksom på fejl og mangler ved dit køb.

Der er få tilfælde, hvor en arbejdsgiver kan tilbageholde din løn. Et tilfælde er ved bortvisning. En bortvisning betyder, at ansættelsesforholdet stopper øjeblikkeligt og uden varsel.

Bortvisning er den hårdeste sanktion mod en arbejdstager, og det kræver, at man har lavet en grov misligholdelse af ansættelseskontrakten. Et eksempel på dette kan være, hvis man stjæler fra arbejdspladsen eller drikker sig fuld på sin arbejdsplads. Ved bortvisning har arbejdsgiver ikke krav på at udbetale løn fra bortvisningstidspunktet.

Der kan være tilfælde udenfor bortvisningstilfældene, men som hovedregel kan det kun ske i bortvisningstilfælde som beskrevet ovenover.

Det kommer an på en konkret vurdering, og hvilke oplysninger der er tale om. Det generelle svar er, at man kan opbevare oplysninger, så længe opbevaringen fortsat tjener et legitimt formål, og at man har berettigelse til at opbevare oplysningerne. Man har berettigelse, når en lov som f.eks. databeskyttelsesloven eller persondataloven giver lov til, at man opbevarer en given oplysning. 

Det kræver minimum én af de nedenstående betingelser før, at der er berettigelse til at opbevare oplysninger om dig:

 • Hvis den dataansvarlige har fået samtykke
 • Hvis den dataansvarlige eller tredjemand har en “legitim interesse“
 • Hvis det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt
 • Hvis det er nødvendigt for at overholde en retlig forpligtelse
 • Hvis det er nødvendigt for at beskytte den registreredes eller lign. vitale interesser
 • Hvis det er nødvendigt af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesser eller lignende.

Det er også vigtigt, at sagsbehandleren undervejs sikrer, at opbevaringen er forsvarlig. Dette fremgår af GDPR (databeskyttelsesforordningen). Ifølge dette er man forpligtet til at foretage de(n) nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.

Hvis én af betingelser ikke er til stede, har du krav på, at oplysningen bliver slettet. Der kan dog være givne frister, hvortil oplysninger må opbevares i en længere periode.

Klager imod din advokat foregår via Advokatnævnet. Det er et uafhængigt klagenævn, der bl.a. behandler klager over advokaters adfærd i forbindelse med din sagsbehandling. Du kan kontakte Advokatnævnet her

Advokatnævnet kan ikke rådgive dig, men kan kun træffe en afgørelse i din sag imod din advokat.

Du skal sende de relevante oplysninger, som kommunen beder dig om. Du har selv pligt til at sørge for, at de nødvendige oplysninger bliver sendt til din bopælskommune. Kommunen har lov til at give dig afslag, hvis du ikke formår at sende de relevante oplysninger.
Eksempler på de rette dokumenter kunne være følgende dokumenter, som er taget fra Høje Taastrup Kommune:

 • Opsigelse eller bekræftelse på, at du er opsagt fra dit arbejde eller er stoppet din skolegang.
 • Afgørelse fra A-kassen, hvis dine arbejdsløshedsdagpenge eller sygedagpenge er standset.
 • Dokumentation for dine faste boligudgifter: husleje, vand, varme, el og boligstøtte. Dokumentationen kan være kvitteringer eller oversigt fra betalingsservice.
 • Kontoudskrift fra banken for de sidste 3 måneder fra i dag på alle konti samt på din ægtefælles, hvis du er gift.
 • Dokumentation for formue som f.eks. opsparing, fast ejendom, sommerhus eller bil.
 • Kontoudskrift fra banken, hvis formuen ikke længere eksisterer.
 • Kapitalpension samt arbejdsmarkedspensioner.