FORMÅL OG VÆRDIER

Gennem vores arbejde siden 2007 har vi mødt mange mennesker med vidt forskellige udfordringer og spørgsmål inden for de områder, hvor vi rådgiver. Det har givet os stor erfaring med vores målgruppe og med rådgivning. Denne erfaring har samtidigt gjort os klogere på, hvordan vi skal møde vores medmennesker, og hvordan vi skal arbejde. I sidste ende har udmøntet sig i en faglig tilgang. Læs mere nedenunder.

Vores mission, vision og værdier

Vores faglige tilgang til rådgivningen udgøres af organisationens værdier samt mission og vision. Disse er dannet gennem organisationens mangeårige arbejde med vores målgruppe og kendskabet til dennes behov. Det betyder, at vores daglige rådgivning bliver påvirket af vores mission, vision og værdier, så vi på den måde kan yde en kvalificeret rådgivning. Du kan blive klogere på vores mission, vision og værdier nedenunder.

Den Sociale Retshjælps Fonds mission er at bane vejen for og yde ligeværdig, kvalificeret og gratis gældsrådgivning samt juridisk- og socialfaglig rådgivning til udsatte borgere.

Udsatte borgere har ofte flerartede problemer, som de ikke altid føler, at systemet kan imødekomme. Vores målgruppe har ofte været igennem systemet af flere omgange og har mistet tilliden til, at den støtte, de har brug for, er tilgængelig for dem. Den Sociale Retshjælps Fond hjælper dem, der befinder sig lavest i samfundet. Derudover hjælper vi dem, som har mistet overblikket over egne handlemuligheder, og som kan føle sig misforstået eller tilsidesat af systemet eller ønsker rådgivning om deres muligheder for at komme videre i deres liv. Vi vil derfor være med til at bane vejen for, at den rådgivning, der gives til denne målgruppe, altid: starter i et ligeværdigt møde mellem rådgiver og klient, altid indeholder høj faglig kvalitet og altid er tilgængelig uanset målgruppens ressourcer.

Den Sociale Retshjælps Fonds vision er at minimere udsatheden i vores samfund, som er i konstant udvikling.

Udsathed er et udtryk for både social, kulturel, økonomisk og juridisk ulighed. Med uligheden kommer en ubalance, som skaber en grøft i samfundet. Det er denne grøft, som DSRF gerne vil bidrage til at minimere i takt med, at samfundet udvikler sig.

Respekt

Alle, der er i berøring med os, uanset om man er klient, medarbejder, samarbejdspartner eller andet, skal opleve at blive mødt med respekt. Denne respekt kommer til udtryk gennem en generel tillid, en udpræget fordomsfrihed og en forståelse og accept af, hvad den pågældende har med i rygsækken – både som privatperson og organisation.

Mangfoldighed

Det er en grundværdi for Den Sociale Retshjælps Fond at være mangfoldig. Organisationen favner bredt, og alle, som er i berøring med organisationen, skal føle, at der er plads til dem. Det gælder både klienter, medarbejdere og samarbejdspartnere, og gælder uanset hvem man er, og hvor man kommer fra.

Brobygning

Målgruppen oplever ofte at være blevet tabt mellem to stole, eller ikke at vide, hvor de skal søge hen for at få hjælp. Derfor er det vigtigt, at vi tager ansvar for at være brobyggere både mellem Den Sociale Retshjælps Fond og målgruppen, men også mellem målgruppen og andre organisationer og institutioner, som kan være en aktiv del i indsatsen omkring målgruppen.

Ligeværdighed

Målgruppen skal have lige adgang til Den Sociale Retshjælps Fonds rådgivning og skal opleve en ligestilling i både kvaliteten af rådgivningen, respekten de mødes med og den åbenhed, som organisationen modtager dem med, når de søger hjælp hos os.

Rådgiveretiske regler

Det er vigtigt for os, at vores rådgivere handler etisk korrekt og møder vores målgruppe med respekt. Af den grund har vi udarbejdet en række rådgiveretiske regler, der gælder for alle medarbejdere i organisationen. De rådgiveretiske regler tager udgangspunkt i vores mission, vision og værdier, og formålet med disse regler er, at vores medarbejdere skal udvise god rådgiverskik til de borgere, der henvender sig til os. De rådgiveretiske regler omhandler f.eks. uddybelser af den enkelte rådgivers fortrolighed og forpligtelser over for borgere.

Hvis du er interesseret i at læse mere om vores rådgiveretiske regler, kan du trykke her.