GÆLDSRÅDGIVNING

Hvad er gældsrådgivning?
Vores gældsrådgivning kan hjælpe med mange økonomiske opgaver. F.eks. kan vi udforme et gældsoverblik, hvis du har mistet overblikket over din gæld. Derudover kan gældsrådgivning indebære budgetlægning, beregning af betalingsevne, indgåelse af aftaler og afdragsordninger samt vejledning og hjælp til ansøgning af eftergivelse eller gældssanering. Derudover svarer vores gældsrådgivning gerne på spørgsmål om Fogedretten, forældelsesregler, kreditorforhandling, -håndtering m.m.. Nederst på siden kan du finde nogle af de oftest stillede spørgsmål.
Hvem hjælper vi?
Vi tilbyder gratis gældsrådgivning til mennesker med nuværende eller tidligere tilknytning til Kriminalforsorgen. De økonomiske udfordringer kan f.eks. være gæld i forbindelse med sagsomkostninger, lav indkomst eller lavt rådighedsbeløb. Dog er vi altid klar at besvare generelle spørgsmål omkring gæld til alle, og vi kan henvise dig videre til andre organisationer, hvis vi ikke kan hjælpe dig.
Rådgivning i øjenhøjde
For os er det vigtigt, at du føler dig set, hørt og ikke mindst tryg, når du henvender dig hos os. Derfor tager vi dig gerne med på råds, hvis du ønsker det, når vores gældsrådgivere finder løsninger og forslag. De skal nemlig passe efter dine behov. Rådgivningen finder også sted på dine præmisser. Dvs. den kan foregå telefonisk, skriftligt og virtuelt. Derudover kan du få rådgivning ved personligt fremmøde på vores kontor i enten Aarhus eller København, eller gennem vores opsøgende gældsprojekt, Fængselsrejseholdet.
Læs mere om Fængselsrejseholdet
Previous slide
Next slide

Ofte stillede spørgsmål i Gældsrådgivningen

Hvad er Fogedretten?

Fogedrettens opgave er at sørge for rammerne, så kreditor kan møde dig med henblik på at få en afklaring og afvikling af den gæld, du har.

Hvad gør jeg hvis jeg er blevet indkaldt til Fogedretten?

Hvis du bliver indkaldt til Fogedretten, skal du som udgangspunkt møde op. Du har dog mulighed for at gøre indsigelser imod din indkaldelse på to måder: skriftligt og mundtligt.

Du har mulighed for at komme med en skriftlig indsigelse i op til 14 dage fra den dag, hvor du har modtaget din indkaldelse. I denne indsigelse kan du fortælle Fogedretten, hvorfor din sag ikke skal for Fogedretten. Herefter vil du modtage et svar, om du får medhold eller ej.

Du kan desuden gøre indsigelse mundtligt ved fremmøde i Fogedretten. Det anbefales dog at gøre indsigelse skriftligt for at undgå at spilde tiden for de personer, som ellers er mødt op i Fogedretten.

Hvad sker der hvis jeg ikke møder op?

Hvis man ikke får medhold i sin indsigelse, eller hvis man ikke møder op i Fogedretten, kan man blive politifremstillet. At blive politifremstillet betyder, at politiet har ret til at hente dig ind til Fogedretten. Hvis du ikke kan få din sag fremstillet med det samme, har politiet ret til at tilbageholde dig i arresten, indtil din sag kan komme for Fogedretten. Derudover skal du betale 400 kr. i bøde for at blive politifremstillet.

Kan jeg sende en anden i Fogedretten på mine vegne?

Ja, det kan du godt. Du skal udfylde en fuldmagt på, at du giver vedkommende lov til at møde på dine vegne. Derudover er det et krav, at vedkommende, du sender, har et indgående kendskab til sagen og din økonomiske situation, herunder hvad du ejer af værdi. At sende en repræsentant kan være en god idé, hvis du ikke selv kan møde op i Fogedretten. Hvis du sender en repræsentant kan du nemlig ikke blive erklæret insolvent. 

Hvad betyder det at blive erklæret insolvent?

Det betyder, at du er blevet erklæret ude af stand til at betale, fordi du hverken har penge eller noget af værdi, som din kreditor kan foretage udlæg i. Når man bliver erklæret insolvent, bliver man “fredet” i 6 måneder, hvor din kreditor ikke kan trække dig i Fogedretten.

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler min gæld?

Hvis du ikke betaler din gæld, vil din kreditor sende dig rykkere, som indeholder rykkergebyre. Kreditor er berettiget til at tage 100 kr. i rykkergebyr, højst 3 gange og med minimum 10 dages mellemrum mellem hver rykker. Din gæld vil altså stige, hvis du ikke betaler.

Hvis du fortsat ikke betaler, kan din kreditor vælge at sende gælden videre til en inkassovirksomhed, som derefter vil stå for inddrivelsen af din gæld. Det kan medføre, at der udover din nuværende gæld kan blive opkrævet omkostninger til inkasso.

Hvad betyder det, at sagen overgår til inkasso?

Hvis du ikke betaler din gæld efter gentagne rykkere fra din kreditor, kan kreditor vælge at sende gælden til inkasso og videre inddrivelse derigennem. Det kan enten ske til en intern afdeling i kreditorvirksomheden eller til en fremmed inkassovirksomhed. Du skylder dog som udgangspunkt stadig pengene til din oprindelige kreditor.

Hvad er et gældsbrev?

Det er et bevis mellem to parter på, at den ene skylder penge til den anden part. Dette gælder både til privatpersoner (f.eks. venner og familie) samt private kreditorer.

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler min gæld?

Det offentlige har mulighed for at lave lønindeholdelse.

Hvad betyder det at man vil foretage lønindeholdelse

Lønindeholdelse betyder, at det offentlige hæver din skatteprocent. Hvor meget skatteprocenten hæves, vurderes ud fra den økonomiske situation. Det offentlige har dog altid ret til at lave en særskilt lønindeholdelse, hvor de må trække 400 kr. om måneden som minimum.

Kan det offentlige tage nogle af mine ting, hvis jeg ikke betaler min offentlige gæld

Hvis ikke du betaler din gæld, så vil gældsstyrelsen i samarbejde med pantefogeden indkalde dig til det, som hedder udlægsforretning. Det er et møde, hvorpå Gældsstyrelsen vil kunne tage udlæg i dine aktiver, ejendom eller ejendele.

I første omgang vil de se på, hvor mange penge du har stående i banken, eller om du ejer værdipapirer (aktier eller obligationer). Her vil de kunne tage alt som du kan undvære. Det vil være fogeden som vurderer, hvor meget det er, og det afhænger af indkomst, forsørgerpligt, børn mm.. Hvis dette ikke dækker hele kravet fra Gældsstyrelsen vil de kunne tage udlæg i anden ejendom, det kan f.eks. være i dit hus eller lejlighed, din bil eller i dyre smykker og elektronik.

At Gældsstyrelsen tager udlæg betyder i første omgang, at de bruger din ejendom/dine ejendeles værdi til at stille sikkerhed. Hvis du efterfølgende ikke betaler din gæld til Gældsstyrelsen, så vil de kunne sælge tingene på en tvangsauktion og tage en del af eller alle de penge, som salget giver alt efter, hvor stort deres krav mod dig er. I nogle tilfælde vil Gældsstyrelsen og fogeden kunne tage ejendele med samme dag, dette beror dog på en individuel vurdering. Du kan læse mere på Gældsstyrelsens hjemmeside.

Hvad betyder det, at gæld forælder?

Det betyder, at kreditoren ikke længere har rettighed til at inddrive pengene, og gælden skal derfor slettes.

Kan alt gæld forælde?

Gæld til private kreditorer, der kan forældes, sker efter de almindelige forældelsesregler: Ifølge disse regler bliver gæld forældet efter 10 år, hvis du har skrevet under på at betale det. Derimod bliver gæld forældet efter 3 år, hvis man ikke har skrevet under på at betale den.

Gæld til det offentlige forælder sjældent, da de blot afbryder forældelse ved at beregne din betalingsevne.

Hvad er forskellen på eftergivelse og gældssanering?

Eftergivelse betyder kort, at din gæld bliver slettet. Du kan kun søge om eftergivelse af offentlig gæld ved det offentlige. Som udgangspunkt er det en betingelse, at du i en årrække skal afbetale på gælden, før du kan få eftergivelse. Hvis du inden for den årrække stopper denne afbetaling, vil du ikke længere kunne få eftergivelse.

Gældssanering betyder, at du kan få nedsat og eftergivet en del af din gæld. Modsat eftergivelsen, så gælder gældssanering både for offentlige og for private kreditorer.

Hvordan får man eftergivelse eller gældssanering?

For at få gældssanering eller eftergivelse skal man ansøge om dette. Man ansøger ved at udfylde en blanket samt en del dokumentation på ens økonomiske situation. Det er vigtigt at sende alt dokumentation med ansøgningen, som kan have relevans for den.

  • Læs mere om ansøgning om Gældssanering Her. Her kan du også finde vejledninger og en liste over det påkrævede dokumentation.
  • Læs mere om ansøgning om Eftergivelse Her. Her kan du også finde vejledninger og en liste over det påkrævede dokumentation.

Ansøgninger om gældssanering skal som udgangspunkt sendes til din lokale retskreds, imens ansøgninger om eftergivelse skal sendes til Gældsstyrelsen.

Kan man få eftergivet eller gældssaneret alt slags gæld?

Ja, det kan man, men som udgangspunkt får man sjældent godkendt sin ansøgning, hvis man systematisk har oparbejdet gæld, såsom udbetalt børnebidrag og restskat. Derudover kan man som udgangspunkt heller ikke få eftergivelse eller gældssanering på gæld, som er 3 år eller nyere.

Hvad er sagsomkostninger?

Hvis man dømmes skyldig i en straffesag, skal man – udover den idømte straf – også betale for sagens omkostninger. Der er intet konkret svar på, hvad sagsomkostninger helt præcist indeholder, men det er “nødvendige udgifter” i forbindelse med en retssag. Det kan blandt andet være forsvarssalær, udgifter til ekspertudtalelser, diverse sagkyndige undersøgelser eller omkostninger ved frembringelse af beviser.

Hvordan ved man, hvor meget man skylder i sagsomkostninger?

Efter retssagens afslutning får man en regning fra politiet, hvor beløbets størrelse samt betalingsoplysninger fremgår. Har man ikke fået dette brev, kan man kontakte politiet eller Gældsstyrelsen for at få oplyst gældens størrelse.

Er der renter på sagsomkostninger?

Ja, det er der. Den årlige rente, kaldet procesrenten udgøres af Nationalbanken disconto, som 1. januar 2023 er 1,9 %, plus et tillæg på 8 %, i alt 9,9 %. Discontoen ændres næste gang d. 1. juli 2023.

Vi er et aktivt medlem af Den Nationale Vidensfunktion for Frivillig og Vederlagsfri Økonomi- og Gældsrådgivning (Vidensfunktionen). Vidensfunktionen har bl.a. til formål at sikre kvaliteten af den frivillige og vederlagsfrie økonomi- og gældsrådgivning, som medlemsorganisationerne udfører. Dette er sket gennem udfærdigelsen af en række kvalitetsstandarder sammen med Deloitte (Se Vidensfunktionens hjemmeside), som medlemmerne kan lade sig inspirere af. Vidensfunktionen udsender også løbende et nyhedsbrev, hvor de fortæller om det nye der sker på gældsrådgivningsscenen. Dette læses af samtlige ledere med tilknytning til vores gældsrådgivning og ny viden videredeles internt på møder og via mails.

Vi er også medlem af brancheorganisationen RådgivningsDanmark, der også aktivt arbejder med at sikre kvaliteten af landets sociale og gratis rådgivningstilbud. RådgivningsDanmark udgiver løbende ny viden om rådgivning, som medlemmerne kan gøre brug af, og vi vil som nye medlemmer aktivt gøre brug af den viden, for at forbedre kvaliteten af vores rådgivning og øge tilfredsheden blandt de borgere, som vi rådgiver.