Vidensbank

Hvorfor er det vigtigt?

Vi ønsker løbende at udvikle vores rådgivningsindsats for socialt udsatte borgere og borgere under indtægtsgrænsen for fri proces. Derfor dokumenterer vi systematisk de mange klienthenvendelser i vores juridiske rådgivning, herunder baggrundsinformation omkring klienterne, og hvilke sagsområder, de henvender sig omkring. Det hjælper os med at identificere klienternes behov, og få en større forståelse for deres baggrund, så vi kan hjælpe dem bedst muligt. Dokumentationen bruges også i forbindelse med ansøgninger og afrapporteringer af tilskudspuljer, så vi sikrer at vi også fremover kan yde retshjælp. Derudover er det vigtigt for os udadtil, at skabe indsigt og forståelse for målgruppen og dennes udfordringer. Vi ønsker at dele ud af vores viden, så andre kan lære og bruge den til at forbedre målgruppens forhold. Det kan kun lade sig gøre, hvis vi har et indblik i, hvem klienterne er, hvilken situation de står i, og hvilke juridiske problemstillinger, de oplever.

Den typiske klientprofil

Vores juridiske rådgivning modtager mange forskellige henvendelser, og klienterne er derfor også forskellige. Vores juridiske rådgivning finansieres af Civilstyrelsen, som hvert år får tilsendt en årsrapport. I den indgår blandt andet en opgørelse over antal sager i alt og sager fordelt på sagsområder. Derudover indgår en opgørelse af klienternes baggrund, blandt andet deres alder, køn, civilstatus og beskæftigelse. Vi er i gang med at indsamle statistik om vores klienter gennem årene, og det vil løbende blive muligt at tilgå herunder, hvor du også kan se samtlige årsrapporter, og derigennem danne et indtryk af, hvem den typiske klient er. Den vigtigste grund til at vi indhenter baggrundsoplysninger på vores klienter er, at vi tror på, at vi med stort kendskab til klienten, kan hjælpe denne bedst muligt og med højest kvalitet.

Afrapportering 2020

Sager

3318 sager på trin 1

808 sager på trin 2

142 sager på trin 3

Sager i alt: 4268

Sagsområder

Typiske sagsområder:

 • Socialret
 • Lejeret
 • Familie- og arveret
 • Forbrugerret
 • Straffeproces
 • Udlændingeret
 •  

19% af sagerne vedrørte familie- og arveret

15% af sagerne vedrørte boligret

13% af sagerne vedrørte socialret

Typiske henvendelser vedrørende socialret omhandler typisk ydelser, særligt i forhold til §34, boligstøtte og sygedagpenge. Dertil kommer klager over kommunen, førtidspension, forældremyndighed, samvær, integrationsydelser og fleksjob. Henvendelserne vedrørende Lejeret omhandler typisk spørgsmål om fremleje, fraflytning, fraflytningskrav, tvivl om depositum, ophævelse, opsigelse og vedligeholdelsespligt.

Sager om Familieret omhandler typisk skilsmisse/samvær, hvor klienterne søger rådgivning omkring, hvordan de skal forholde sig til en kommende skilsmisse. Det kan ligeledes omhandle sager, hvor en forælder ringer ind og søger rådgivning om rettigheder ift. samvær med barnet/børnene. I mange tilfælde, henviser vi klienterne til den rette instans, hvilket enten er Familieretshuset eller Skifteretten som kan hjælpe med bodeling. I disse sager kan vi kun yde en generel rådgivning, da vi ikke rådgiver konkret ind til disse sager.

Klientel

Karakteristisk for DSRF’s trin 1-klientgruppe for 2020 er, at hovedparten enten er i fuldtidsjob eller på offentlig overførsel. Den gennemsnitlige alder er 44 år, hvilket sammenlignet med 2018 og 2019 er betydeligt lavere. 56% er kvinder, mens 44% er mænd. Desuden er hovedparten af vores klinter enlige, mens også en relativt stor andel er gift (bilag 2). Mere generelt kan vores klientgruppe beskrives som en broget flok af borgere fra mange forskellige samfundslag, der henvender sig til os med alverdens forskellige problemstillinger. Vi forsøger derfor at være så rummelige som muligt, da vi aldrig ved hvem der henvender sig til os med et juridisk problem.

Afrapportering 2019

Sager

2462 sager på trin 1

608 sager på trin 2

147 sager på trin 3

Sager i alt: 3217

Sagsområder

Typiske sagsområder:

 • Socialret
 • Lejeret
 • Familie- og arveret
 • Forbrugerret
 • Straffeproces
 • Udlændingeret

18% af sagerne på trin 1 har vedrørt boligret

15% af sagerne på trin 1 har vedrørt socialret

17% af sagerne på trin 2 og 3 har vedrørt lejeret

15% af sagerne på trin 2 og 3 har vedrørt socialret

Henvendelserne vedr. lejeret omhandler typisk spørgsmål om fremleje, fraflytning, fraflytningskrav, tvivl om depositum, ophævelse, opsigelse og vedligeholdelsespligt.  Henvendelser vedr. socialret omhandler typisk ydelser, særligt i forhold til §34, boligstøtte og sygedagpenge. Dertil kommer klager over kommunen, førtidspension, forældremyndighed, samvær, integrationsydelser og fleksjob. Ved udlændingeretten går sagsbehandlingen mest på familiesammenføring, permanent ophold, statsborgerskab og visum.

Klientel

Klientgruppen har i 2019 ikke afveget nævneværdigt fra tidligere år. Borgerne, der henvender sig til DSRF, modtager ofte offentlige ydelser, og har ikke råd til at antage/ansætte en advokat. Det er karakteristisk, at borgerne heller ikke gør brug af muligheden for offentlig retshjælp hos advokat eller fri proces, da borgeren ofte ikke kan afholde udgiften til det forløb, der går forud for selve retssagen. I disse typer af sager er vi klienten behjælpelige med, hvorvidt denne har en sag, og såfremt dette er tilfældet kan klienten kontakte en advokat og søge om fri proces.

Generelt må det siges, at klientgruppen er meget differentieret. Organisationens målgruppe er dog primært socialt udsatte, der er kendetegnet ved at stå over for komplekse problemstillinger på flere områder. Herudover oplever afdelingen i København, grundet placeringen på Nørrebro, at have flere klienter af anden etnicitet end dansk end afdelingen i Aarhus. Herudover er det karakteristisk for begge afdelinger, at mange borgere henvender sig efter at være blevet ramt af sygdom, da de her oplever at blive en del af det kommunale system, og pludselig er der mange ting, som borgeren skal tage stilling til. 

Afrapportering 2018

Sager

1812 sager på trin 1

612 sager på trin 2

204 sager på trin 3

Sager i alt: 2.634

Sagsområder

Typiske sagsområder:

 • Socialret
 • Lejeret
 • Familie- og arveret
 • Forbrugerret
 • Straffeproces
 • Udlændingeret
 •  

Det sagsområde som har fyldt mest hos DSRF’s juridiske rådgivning i Aarhus & København i 2018 har været lejeret, som 20 % af afdelingernes henvendelser angik.

Inden for det socialretlige område har DSRF Aarhus & København igen i 2018 haft en del henvendelser – hele 16 % af sagerne i 2018 lå indenfor socialret

Udover leje- og socialret har udlændingeret, familieret og ydelser fyldt i 2018 med hhv. 11 % af henvendelserne hver især.

Klientel

En stor del af henvendelserne i JR kommer fra borgere, der modtager offentlige ydelser og derfor ikke har råd til at antage/ansætte en advokat. Det er karakteristisk, at borgerne heller ikke gør brug af muligheden for offentlig retshjælp hos advokat eller fri proces, da borgeren ofte ikke kan afholde udgiften til det forløb, der går forud for selve retssagen. I disse typer af sager er vi klienten behjælpelige med, hvorvidt denne har en sag, og såfremt dette er tilfældet, kan klienten kontakte en advokat og søge om fri proces.

Generelt må det siges, at klientgruppen er meget differentieret. Organisationens målgruppe er dog primært socialt udsatte, der er kendetegnet ved at stå over for komplekse problemstillinger på flere områder. Herudover oplever afdelingen i København, grundet placeringen på Nørrebro, at have flere klienter af anden etnicitet end dansk end afdelingen i Aarhus. Herudover er det karakteristisk for begge afdelinger, at mange borgere henvender sig efter at være blevet ramt af sygdom, da de her oplever at blive en del af det kommunale system, og pludselig er der mange ting, som borgeren skal tage stilling til.

Afrapportering 2017

Sager

1177 sager på trin 1

722 sager på trin 2

272 sager på trin 3

Sager i alt: 2171

Alder:

Gennemsnitsalderen på afdelingens klienter er 40 år.

Køn:

43,9 % af afdelingens klienter er mænd.

56,1 % af afdelingens klienter er kvinder.

Tidligere klient:

19,5 % af afdelingens klienter har været klienter i organisationen før.

Civilstatus:

57,1 % af afdelingens klienter er enlige.

17,1 % af klienterne har en samlever.

23,4 % af klienterne er gift.

Børn:

48,5 % af afdelingens klienter har børn under 18 år.

Beskæftigelsesstatus:

42,8 % af afdelingens klienter er ledige.

13,2 % af klienterne er studerende.

26,6 % af klienterne er i job.

17,3 % af klienterne er pensionister.

Indtægtsform:

24,7 % af afdelingens klienter er kontanthjælpsmodtagere.

0,7 % af klienterne modtager fængselsdusør.

12,5 % af klienterne er førtidspensionister.

11,4 % af klienterne er SU-modtagere.

28,9 % af klienterne lønmodtagere.

4,2 % af klienterne er sygedagpengemodtagere.

3,5 % af klienterne er folkepensionister.

Problemstillinger:

86,9 % af afdelingens klienter henvender sig med én enkelt problemstilling.

10,9 % af klienterne henvender sig med to problemstillinger.

2,1 % af klienterne henvender sig med tre problemstillinger.

Sagsområder

Typiske sagsområder:

8,3 % af afdelingens klienter henvender sig med gældsproblematikker.

3,4 % af klienterne henvender sig med strafferetlige problematikker.

25,5 % af klienterne henvender sig med boligproblematikker.

29,1 % af klienterne henvender sig med socialretlige problematikker.

5,8 % af klienterne henvender sig med udlændingeretlige problematikker.

0,4 % af klienterne henvender sig med stalking problematikker.

Inden for det socialretlige område er det igen i år vores erfaring, at en stor del af borgere, der efterspørger JR i
trin 2 og 3 sager, har et større behov for hjælp, end den vi kan tilbyde dem i juridisk rådgivningsregi.

Vi oplever flere klienter, der lejer en bolig, men ikke kan få deres folkeregister adresse registreret på bopælen. På denne måde er der udlejere, som har flere personer boende end tilladt, og som derfor går under radaren, når blot lejer ikke har adresse på lejemålet.

Inden for udlændingeret har vi i 2017 oplevet, at Udlændingestyrelsens ændrede praksis omkring den sikkerhedsmæssige situation i Somalia har betydet at vi, især i Københavnsafdelingen, har behandlet et øget
antal asylsager fra Somalia. Herudover er typiske sager inden for udlændingeret, på samme måde som
tidligere år, familiesammenføring samt sager om statsborgerskab

Klientel

En stor del af henvendelserne i JR kommer fra borgere, der modtager offentlige ydelser og derfor ikke har råd
til at antage/ansætte en advokat. Det er karakteristisk, at borgerne heller ikke gør brug af muligheden for
offentlig retshjælp hos advokat eller fri proces, da borgeren ofte ikke kan afholde udgiften til det forløb, der går
forud for selve retssagen. I disse typer af sager er vi klienten behjælpelige med, hvorvidt denne har en sag, og
såfremt dette er tilfældet kan klienten kontakte en advokat og søge om fri proces.

Generelt må det siges, at klientgruppen er meget differentieret. Organisationens målgruppe er dog primært
socialt udsatte, der er kendetegnet ved at stå over for komplekse problemstillinger på flere områder.
Herudover oplever afdelingen i København, grundet placeringen på Nørrebro, at have flere klienter af anden
etnicitet end dansk end afdelingen i Aarhus. Herudover er det karakteristisk for begge afdelinger, at mange
borgere henvender sig efter at være blevet ramt af sygdom, da de her oplever at blive en del af det kommunale system, og pludselig er der mange ting, som borgeren skal tage stilling til.

Afrapportering 2016

Sager

1715 klientsager på trin 1

697 klientsager på trin 2

274 klientsager på trin 3

Sager i alt: 2686

Sagsområder

Typiske sagsområder:

 • Socialret
 • Lejeret
 • Familie- og arveret
 • Forbrugerret
 • Straffeproces
 • Udlændingeret
 •  

Vi oplever stadig et stort antal af henvendelser vedrørende reglerne for førtidspension. Dette skyldes formentlig de tidligere regler og ressourceforløb, som nu begynder at kaste sager af sig. De klienter vi har fortæller samstemmende, at de har været igennem et ressourceforløb, uden egentlig afklaring af deres arbejdsevne, hvor kommunen ønsker at forlænge dette forløb, fremfor at indstille til førtidspension. Derudover oplever vi også mange sager, hvor klienterne oplyser, at de har fået fortalt, at de aldrig vil kunne få førtidspension så længe de er under 40 år. Vi oplever således stadig efterdønningerne af lovændringen om førtidspension.

Udlændingeret er et område, hvor vi har oplevet en stor stigning af henvendelser specielt i løbet af efteråret 2016. Det omhandler bl.a. reglerne for opholdstilladelse og statsborgerskab, men familiesammenføring har været området, hvor det helt store boost har været i år. Lovgivningen på dette område er meget komplekst, og der sker ofte ændringer, ligesom der er sket ændringer igen i efteråret 2016. Dette skaber usikkerhed blandt mange, hvorfor de søger rådgivning om, hvilke konsekvenser de nye ændringer har for dem.

Herudover har vi fortsat mange henvendelser angående ophør af sygedagpenge, kontanthjælp og lejeret, hvor især udsættelsessager har fyldt meget, strafprocessuelle problematikker, regler for samvær med børn, sager hvor konfliktniveauet mellem forældrene er højt og hvor den ene forælder gerne vil søge fuld forældremyndighed og generelle privatretlige forhold.

Klientel

En stor del af henvendelserne kommer fra borgere, der modtager offentlige ydelser og som derfor oftest ikke har råd til at antage/ansætte en advokat. Det gør sig også gældende, selvom borgerne gør brug af muligheden for offentlig retshjælp hos advokat eller fri proces, da der oftest i forbindelse med denne type sager er et forløb, der går forud for selve retssagen, som borgeren ikke har mulighed for at afholde udgiften til.

Afrapportering 2015

Sager

1915 klientsager på trin 1

643 klientsager på trin 2

102 klientsager på trin 3

Sager i alt: 2660

Sagsområder

Typiske sagsområder:

 • Socialret
 • Lejeret
 • Familie- og arveret
 • Forbrugerret
 • Straffeproces
 • Udlændingeret

20,5% af henvendelserne vedrører socialret

21% vedrører boligret

Klientel

Vi ydede rådgivning til borgere under indtægtsgrænsen for fri proces fra 89 af landets 98 kommuner

Afrapportering 2014

Sager

2286 sager på trin 1 og lettere trin 2

620 sager på trin 3

Sager i alt: 2906

Sagsområder

Typiske sagsområder:

 • Socialret
 • Lejeret
 • Familie- og arveret
 • Forbrugerret
 • Straffeproces
 • Udlændingeret
 •  

33,1% af henvendelserne var i socialretlige problematikker

26% af henvendelserne var i boligretlige problematikker

Klientel

Vi modtog henvendelser fra borgere under indtægtsgrænsen for fri proces fra 95 af 98 af landets kommuner

Afrapportering 2013

Sager

5.500 sager på trin 1 og lettere trin 2

550 sager på trin 2 og 3

Sager i alt: 6050

Sagsområder

Typisk sagsområder:

 • Forbrugerret
 • Udlændingeret
 • Lejeret
 • Socialret
 • Familie- og arveret
 • Straffeproces
 •  

35% af sagerne vedrørte socialret

31% af sagerne vedrørte boligret

Afrapporting for 2013

Du kan læse vores afrapportering for 2013 HER

Afrapportering 2012 

Sager

315 trin 3 sager

Ingen tal på trin 1 og 2

Sagsområder

Typiske sagsområder:

 • Strafferet/straffeproces
 • Boliglejeret
 • Familie- og arveret
 • Socialret
 • Ansættelsesret
 • Insolvensret
 • Formueret og aftaleret
 • Forvaltningsret
 • Forbrugerret

Klientel

Vi modtog henvendelser fra borgere under indtægtsgrænsen for fri proces fra 73 forskellige kommuner.

Afrapporting for 2012

Du kan læse vores afrapportering for 2012 HER

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.