You are currently viewing Social retssikkerhedskommission

Social retssikkerhedskommission

I foråret 2012 genfremsatte Enhedslisten et beslutningsforslag om at oprette en social retssikkerhedskommission. Kommissionen havde til formål at undersøge de retssikkerhedsmæssige problematikker og udfordringer på det sociale område for i højere grad at kunne understøtte borgernes retssikkerhed. Borgernes retsstilling i forhold til det offentlige, sociale system er nemlig blevet markant forringet de seneste år, hvor kontrol af borgerne tilsyneladende prioriteres i forvaltningen på bekostning af service og vejledning.

Status – vores arbejde
Forslaget diskuteres undertiden fortsat i Folketinget, og Den Sociale Retshjælp bakker stadig op om forslaget. Men eftersom forslaget imidlertid er blevet forkastet i Folketinget, arbejder Enhedslisten og Den Sociale Retshjælp tæt sammen om at få oprettet en social retssikkerhedskommission. Vores hensigt er at bidrage til det arbejde, sådan en social retssikkerhedskommission skal udføre.  

Hvorfor er oprettelsen af en retssikkerhedskommission en mærkesag for DSR?

Kommunernes økonomiske situation har med tiden medført, at de retssikkerhedsmæssige hensyn tilsidesættes til fordel for et fokus på effektivitet og produktivitet. I forvaltningen af de sociale ydelser kan dette blandt andet komme til udtryk gennem større tilbøjelighed til at give afslag på sociale ydelser til borgere, som ellers ville vurderes at være berettiget til dem. Ligeledes er der øget incitament for kommunerne til at udvide kontrolforanstaltningerne med det formål at inddrive flere midler ved afsløring af fejludbetalinger og socialt bedrageri. Men også processuelle aspekter er med tiden blevet nedprioriteret i forbindelse med for eksempel partshøringer, vejledninger og klagemuligheder. Det gælder også i forhold til, at der mangler initiativer til at styrke borgernes retssikkerhed i administrative sager om eksempelvis socialt bedrageri. Dette gælder også i forhold til, at der retssikkerhedsmæssigt mangler ressourcer til at sikre, at forvaltningen i højere grad overholder proportionalitetsprincippet, og at sagerne er tilstrækkeligt oplyst, inden der træffes afgørelse om stop af borgernes sociale ydelser, eller der rejses krav om tilbagebetaling på grund af svigt.

Den Sociale Retshjælp mener imidlertid, at myndighederne skal træffe korrekte afgørelser, og at borgerne skal sikres en lige og ensartet sagsbehandling landet over – uanset sparehensyn. DSRs erfaring er, at borgeren i højere grad skal være sin egen sagsbehandler. Som udgangspunkt er sagsbehandlerens funktion at rådgive borgeren i sager i forhold til kommunen. Men med tiden er sagsbehandlerens funktion i højere grad blevet at kontrollere borgerne i sager i forhold til kommunen. Det har den beklagelige konsekvens, at borgerne snarere opfatter deres sagsbehandlere som modspillere frem for medspillere. Det er af stor betydning for kvaliteten af det sociale arbejde, at der arbejdes på at forbedre borgernes oplevelser af systemet. DSR mener derfor, at man ved nedsættelse af en social retssikkerhedskommission kan være med til at sætte fokus på dette vigtige område.

Uanset sparehensyn eller ej er det vores opfattelse, at de offentlige socialforvaltninger skal træffe korrekte afgørelser. Borgerne skal sikres en lige og ensartet sagsbehandling landet over. Derfor mener DSR, at oprettelsen af en social retssikkerhedskommission er nødvendigt for både at sætte fokus på og på sigt nå disse mål om en bedre retsstilling for borgerne. Dette bliver samtidigt mere og mere vigtig i en tid med stigninger i antallet af sociale reformer, og hvordan borgerne i dette henseende bliver behandlet i kommunerne.

Diverse dokumenter

Eksterne dokumenter