NATIONALT

Vi har også vores egne kampe

Vores egne mærkesager udspringer alle af et ønske om at sikre, at alle har adgang til god og kvalificeret retshjælp. Det ser vi som et af de vigtigste skridt i kampen om at øge retssikkerheden for alle, ikke mindst socialt udsatte og borgere med lav indkomst, som ikke er i stand til at betale for gældsrådgivning. Vi oplever desværre en række barrierer, som skal nedbrydes, før det ønske kan blive en realitet. Nogle af disse mærkesager er relaterede til den daglige drift af gældsrådgivningsindsatsen, og andre knytter sig mere til kvalifikationer og kompetencer, samt udbredelse af den nationale gældsrådgivning.

Vi har også vores egne kampe

Vores egne mærkesager udspringer alle af et ønske om at sikre, at alle har adgang til god og kvalificeret retshjælp. Det ser vi som et af de vigtigste skridt i kampen om at øge retssikkerheden for alle, ikke mindst socialt udsatte og borgere med lav indkomst, som ikke er i stand til at betale for gældsrådgivning. Vi oplever desværre en række barrierer, som skal nedbrydes, før det ønske kan blive en realitet. Nogle af disse mærkesager er relaterede til den daglige drift af gældsrådgivningsindsatsen, og andre knytter sig mere til kvalifikationer og kompetencer, samt udbredelse af den nationale gældsrådgivning.

Driftsmærkesager

Vi kæmper for at sikre de bedste vilkår til drift af en national kvalificeret gældsrådgivning. Drift er en helt fundamental og uundværlig del af det at drive en gældsrådgivningsorganisation, og uden gode rammer for driften, kan vi ikke hjælpe borgere med deres økonomiske/gældsproblemstillinger. Organisationerne er i høj grad baseret på frivillighed og er typisk dybt afhængige af tilskud fra offentlige puljer og private fonde. Det skaber en række udfordringer i forhold til at skabe og sikre en solid drift, som kan understøtte og styrke rådgivning, og i sidste ende er driften derfor afgørende for hjælpen borgerne kan få.

Hvorfor er det vigtigt med kvalificerede lønnede gældsledere:

Hvorfor er det vigtigt med kvalificerede gældsledere?

  • Kvalificerede gældsledere er vigtige for at sikre kvaliteten i rådgivningen og sagsbehandlingen.
  • Kvalificerede gældsledere er helt afgørende for at opretholde det høje antal frivillige og praktikanter, som er nødvendigt for at hjælpe flest mulige.
  • Kvalificerede gældsledere er afgørende for at kunne tiltrække og oplære nye medarbejdere
  • Kvalificerede gældsledere er nødvendige for at sikre supervisionen af frivillige og praktikanter, så de altid har adgang til effektive og kvalificerede sparringspartnere, med en stærkt faglig baggrund.
  • Hvilke konsekvenser har det med skiftende ledere?
   • Det er ressourcekrævende at rekruttere og oplære nye ledere – og organisation løfter færre sager på trin 2 og 3 under lederens oplæringsperiode.
   • Skiftende ledere mindsker sammenhængskraften i rådgivningen og sagsbehandlingen.
   • Skiftende ledere betyder, at der er risiko for videns- og erfaringstab, når opgaver skal overdrages til nye ledere.
   • Skiftende ledere kan være frustrerende for vores frivillige medarbejdere, som ønsker en fast og stabil sparringspartner.
    • I yderste konsekvens betyder konstante lederskifte også et tab af frivillige
 • Hvorfor er det vigtigt at lederne får en ordentlig løn?

  • En ordentlig løn er vigtig for at sikre, at der er en leder til stede i hele åbningstiden. Det er vigtigt for at sikre kvalitet og supervision i rådgivningen.
   • Det kan være svært at tiltrække færdiguddannede og professionelle rådgivere, fordi de ofte vælger lønnede stillinger, som er tidskrævende, og derfor fravælger frivilligt arbejde. Derfor er det svært at sikre den vigtige supervision af frivillige, når lederen ikke er der, fordi der ikke er tilstrækkelige midler til at dække lønomkostninger til flere ledertimer.
  • En ordentlig løn er vigtig for at fastholde den samme leder i minimum 4 år
   • Herunder for at fastholde samt tiltrække dygtige og kvalificerede ledere – der ellers søger videre, når de får tilbudt mere i løn andetsteds.
  • Lønnen skal følge inflationen, da lederne ellers i praksis falder i løn fra år til år.
  • Lederne bærer et stort ansvar, og løfter vigtige opgaver, og det bør deres løn i højere grad afspejle.
 • Hvorfor er det vigtigt at sikre pension til lederne?

  • Hvis ikke lederne tilbydes pension, så mister de reelt en indtægt
  • Manglende pension påvirker arbejdsforholdene samt arbejdsglæden, og dermed hvor længe det er muligt at fastholde lederne
 • Løn er afgørende for at tiltrække kvalificerede og veluddannede professionelle rådgivere, da disse eller søger andetsteds hen.
 • I en række andre lande, har man længe anerkendt behovet for professionel gældsrådgivning, som sikrer en stor kvalitet i rådgivningen. Det har man endnu ikke i Danmark, med den konsekvens at vi kun kan tilbyde rådgivning som varetages af frivillige og praktikanter, der typisk er under uddannelse, og derfor ikke har den samme erfaring og faglige ballast, som professionelle rådgivere.
 • Selvom frivillige yder en stor og vigtig indsats, og langt hen ad vejen er i stand til at yde kvalificeret rådgivning, har de brug for supervisering og faglige sparringspartnere, i form af professionelle rådgivere.
 • Det er nemmere at sikre fastholdelse af medarbejdere, når de får løn, og det bidrager til stabilitet i sagsbehandlingen for klienterne.
 • Medarbejderne løber stærkt for at hjælpe flest mulige borgere. De løfter et stort samfundsansvar idet de bidrager til at bekæmpe overgældsætning, og hjælper borgerne med at rette op på deres liv, så de kan indgå i, samt bidrage til samfundet. Størrelsen på de offentlige tilskud afspejler ikke på nuværende tidspunkt den store indsats, der ydes.
 • Det er problematisk, hvis ikke der er et proportionelt forhold mellem størrelsen på offentlige tilskud og den ydede indsats.
  • Det betyder, at midlerne ikke rækker langt nok til at sikre og forbedre kvaliteten og tilgængeligheden i rådgivningen.
  • I sidste ende kan det betyde, vi ikke kan hjælpe alle tilstrækkeligt, fordi der ikke er ressourcer til at håndtere alle henvendelser, og at hjælpe de enkelte borgere i det omfang de har behov for det.
 • Manglende proportionalitet i forholdet mellem de offentlige tilskuds størrelse og den indsats der ydes, kan betyde, at incitamentet til at oprette nye gratis gældsrådgivningstilbud i landet mindskes. Omvendt ville større proportionalitet kunne gavne udbredelsen af gældsrådgivningstilbud.
 • Administrative medarbejdere varetager mange vigtige opgaver som fx at varetage organisationens økonomi, den interne koordination, den løbende rekruttering af nye medarbejdere samt den daglige drift.
 • Vigtigt med administrative medarbejdere, da de juridiske ledere ikke har mulighed for at varetage de ovennævnte opgaver; hverken kompetencemæssigt eller tidsmæssigt, hvis gældsrådgivning ikke skal lide nød.
 • Vigtigt for at opretholde et rekrutteringsflow
 • Vigtigt for at sikre, at vi lever op til de formelle krav der stilles til retshjælpsorganisationer, fx ift. arbejdsmiljø
 • Vigtigt for at sikre, at vi bruger vores tildelte midler korrekt og sørger for at rapportere rettidigt og tilfredsstillende –ift. både regnskaber, afrapporteringer, statusrapporter m.v. Det er nemlig en tidskrævende proces, og det kan være svært at nå inden for den tid, som midlerne rækker til.
  • En stor del af gældsrådgivningens arbejde foregår telefonisk og digitalt. Sagsbehandlingen dokumenteres elektronisk i vores klientsystem, og en stor del af kontakten med klienter, kreditorer mv. foregår telefonisk og via e-mail.
  • Det tekniske udstyr og IT-sikkerheden er fuldkommen afgørende for, at vores daglige rådgivning og projekter kan varetages, og hvis ikke det er på plads, kan vi ikke hjælpe borgerne med deres gældsproblematikker.
  • Tekniske problemer kan betyde, at borgerne ikke kan komme i kontakt med os, og det er utilfredsstillende, fordi vi stræber efter at være let tilgængelige for alle dem, som har brug for hjælp. Borgerne må aldrig gå forgæves efter hjælp.
   • Hvis tekniske problemer betyder, at vi ikke kan varetage rådgivningen tilfredsstillende, kan det være problematisk for organisationens ry, rygte og ambitioner.
   • Det kan i sidste ende betyde et tab af klienter, da borgerne ikke henvender sig igen, hvis de gentagende gange har oplevet ikke at kunne komme igennem.
  • Gældsrådgiverne er i forbindelse med sagsbehandlingen dagligt i berøring med personfølsomme oplysninger i vores klientsystem.
   • vi er som organisation forpligtet til, samt ønsker at tage et ansvar for, at disse oplysninger håndteres korrekt og sikkert.
   • Hvis det skal være muligt, kræver det en anerkendelse af behovet for midler til at øge sikkerheden i vores klientsystem, og vores øvrige IT-systemer.

  En dårlig internetforbindelse kan fx forstyrre og i værste tilfælde forhindre sagsbehandlingen og arbejdsgangen. Telefonerne er nemlig bundet op på internetforbindelsen, hvorfor en dårlig internetforbindelse kan betyde, at borgerne ikke kan komme i kontakt med os, hvilket ikke er tilfredsstillende!

  Problematisk for organisationens ry, rygte og ambitioner, da en borger aldrig må gå forgæves efter hjælp og kan i sidste ende betyde et tab af klienter, da borgerne ikke ringer igen, hvis de flere gange har oplevet ikke at kunne komme igennem til os.

  • Der kommer løbende ny lovgivning på gældsområdet, og det er vigtigt, at vores gældsledere og rådgivere er opdaterede, så de kan yde korrekt rådgivning til gældsramte borgere.
  • Opkvalificering og faglig udvikling af medarbejderne er vigtigt for at sikre kvaliteten i rådgivningsindsatsen
  • Muligheden for at tage kurser og efteruddanne sig kan bidrage til at motivere og fastholde ledere og frivillige
 • Som organisation er vi forpligtede til at have en række forsikringer, som skal sikre vores arbejde og vores medarbejdere, hvis uheldet skulle være ude. Vi ønsker at være så ansvarlige som muligt, og har derfor også en række forsikringer udover de lovpligtige.
 • Udgifterne til forsikringer er relativt høje, men nødvendige. Desværre er det ganske få offentlige puljer og private fonde, som ønsker at bevilge midler til at dække disse udgifter.
 • Vi ønsker en større anerkendelse af behovet for at sikre tilstrækkelige midler til forsikring i gældsrådgivningen.

RÅGIVNINGSMÆRKESAGER

Vores gældsmærkesager handler alle om at styrke udbredelsen og kvaliteten i gældsrådgivning for borgere under indtægtsgrænsen for fri proces, så alle der har brug for det, har adgang til gratis gældsrådgivning af høj kvalitet. Vi tror blandt andet på, at en kombination af forskellige fagkompetencer kan være med til at skabe den helhedsorienterede indsats, som sikrer, at flest mulige kan få hjælp til netop deres problematik.  Vi tror også på at gode værdier og etiske retningslinjer er helt afgørende for at øge kvaliteten og gennemsigtigheden i den nationale gældsrådgivning.

Hvorfor er det vigtigt at kæmpe for kvalificeret offentlig gældsrådgivning?

 • Der er stor efterspørgsel på gældsrådgivning, og de borgere, der søger hjælp, står ofte i en uoverskuelig og svær økonomisk situation. Mange har ikke selv ressourcerne til at tage hånd om deres gældsproblemer, og for dem er det afgørende, at de kan få kvalificeret hjælp.
 • Den Sociale Retshjælp mener, at der bør sættes standarder for den offentlige gældsrådgivning, som skal sikre borgerne en kvalificeret, ensartet og god rådgivning.

Hvorfor er det vigtigt at få en kvalificeret certificeringsmodel?

 • Modsat andre lande, eksisterer der i Danmark ingen uddannelse eller oplæring i gældsrådgivning, eller bestemmelser for, hvem der må udføre gældsrådgivning. Det betyder, at der ikke er nogen garanti for, at den rådgivning borgeren modtager er kvalificeret.
 • Som gældsrådgiver påtager man sig et stort ansvar for et andet menneskes økonomi, og det kræver, at man er klædt på til opgaven. Det er derfor vigtigt, at der stilles høje kompetencekrav, som man skal kunne leve op til, for at kalde sig gældsrådgiver.
 • Det er afgørende, at de mennesker, der søger hjælp kan være sikre på, at de modtager rådgivning fra en person som besidder de nødvendige kompetencer til at give en korrekt, ensartet og kvalificeret rådgivning.
 • En kvalificeret certificeringsmodel kan sikre, at der stilles kompetencekrav til gældsrådgivere alt efter, hvor dybdegående rådgivning, der ydes. Det sikrer, at gældsrådgivere har en kvalificeret uddannelse og et certifikat, så borgerne er sikre på, at den rådgivning de modtager har en høj kvalitet. Det kan potentielt betyde, at flere føler sig trygge ved at opsøge hjælp, fordi de ved, at de kan forvente en høj kvalitet i rådgivningen.

Hvorfor er det vigtigt med gennemsigtighed i rådgivningen, herunder kommunikation om hvilke trin, der ydes rådgivning på?

 • Det er vigtigt, at borgere, der søger hjælp ved, hvilken hjælp de kan få, og hvad de kan forvente.
 • Derfor har vi længe arbejdet for at udbrede et trinsystem, som definerer hvor omfattende og indgående sagsbehandling der kræves.
 • Det er vigtigt, at borgerne let kan se, hvilke gældsrådgivninger, der yder rådgivning på hvilke trin, så de ikke går forgæves, men let kan finde en rådgivning, som kan hjælpe netop dem.
 • Gældsrådgivninger bør tydeligt på deres hjemmesider og hvor de ellers er synlige, angive hvilken form for rådgivning de yder, og hvilke trin de tilbyder rådgivning på.

Hvorfor er det vigtigt at kæmpe for etiske regler, der fastsætter god skik for gældsrådgivere og de organisationer, de indgår i?

 • Det er vigtigt at særligt organisationer, som arbejder med udsatte borgere, påtager sig et etisk ansvar.
 • Det er vigtigt, at alle som har brug for hjælp, trygt kan henvende sig. Etiske regler, der fastsætter god skik for gældsrådgivere, og den organisation, de indgår i, kan netop bidrage til, at borgerne trygt kan opsøge hjælp.
 • Etiske retningslinjer beskytter borgeren i rådgivningsprocessen.
 • De etiske retningslinjer skal blandt andet indeholde tavshedspligt, regler for behandling og opbevaring af fortrolige oplysninger og fuldmagter, grænser for Gældsmanageres bistand og hvordan man forholder sig til risiko for interessekonflikter.
 • Det er vigtigt, at borgere har et sted at gå hen, hvis de har modtaget utilstrækkelig eller fejlagtig rådgivning, fordi det kan få alvorlige konsekvenser for deres økonomi, hvis den rådgivning de har modtaget, ikke er korrekt.
 • Vi mener, at der bør oprettes en klageinstans under Finanstilsynet, med kompetencerne til at afgøre erstatningssager som følge af ukvalificeret, mangelfuld eller decideret forkert gældsrådgivning og gældssagsbehandling.
  • En klageinstans kan gennem forskellige sanktionsmuligheder for eksempel udstede en bøde eller i særlige tilfælde fratage certifikater.
  • Det kan give borgeren en sikkerhed mod gældsrådgivere, der ikke overholder deres forpligtelser.
 • Det er vigtigt, at alle landets borgere har lige adgang til gældsrådgivning, da mange ikke har råd til at betale for private tilbud. Og de private tilbud har kommercielle mål, som kan betyde, at borgeren ikke altid sættes i første række.
 • Nogle borgere bor langt fra gratis tilbud, og det kan afholde dem fra at opsøge hjælp. I mellemtiden kan deres gældsproblemer hobe sig op, og situationen forværres. Det kan være særligt problematisk for de mest udsatte borgere at skulle rejse langt for at få hjælp. Derfor er der vigtigt, at gratis gældsrådgivningstilbud udbredes til hele landet.
 • For de mest udsatte borgere i samfundet, kan det være enormt ressourcekrævende og mentalt svært at opsøge hjælp, også selvom der eksisterer et gratis rådgivningstilbud geografisk tæt på borgeren. Nogle har måske ikke indset hvor alvorlig deres situation er, eller ved slet ikke, at der er mulighed for at få gratis gældsrådgivning. Derfor er det vigtigt at udbrede opsøgende rådgivningsarbejde, så vi kan møde borgerne der, hvor de er.
 • Den Sociale Gældsrådgivning har i mange år erfaret hvordan gælden fra sagsomkostninger i straffesager kan være en enorm udfordring for tidligere dømte.
 • Vi har i mange år ydet rådgivning til borgere med gæld fra sagsomkostninger, men gælden er ofte så stor, at selv indgående rådgivning på trin 3 langt fra kan løse problemerne, og mange af disse borgere kæmper med en livslang gæld, som påvirker deres livskvalitet negativt.
 • Den nuværende ordning betyder, at gælden fra sagsomkostninger bremser borgerens muligheder for resocialisering, fordi det er svært at tænke fremad, når man har så massive gældsproblemer og ingen udsigt til at blive gældfri.
  • Hertil kommer, at en plettet straffeattest gør det svært at finde et job, som kan hjælpe med at betale af på gælden. Uden et job og med massiv gæld, er der større risiko for at falde tilbage til kriminalitet.
  • Sagsomkostningerne kan kræves tilbagebetalt gennem lønindeholdelse, og det betyder, at selv hvis den tidligere dømte får et job, er rådighedsbeløbet fortsat meget lille. Det kan afholde mange fra overhovedet at søge et job, til ulempe for både den enkelte og samfundet.
 • Ved at tage indkomsten i betragtning, skabes der et realistisk grundlag for tilbagebetaling af sagsomkostningerne, i stedet for at man forsøger at inddrive en gæld, som kun i ringe grad kan tilbagebetales. Det vil også sikre, at den tidligere dømte har et incitament til at arbejde.
 • I Danmark har vi i mange år registreret dårlige betalere i RKI og Debitor Registret, for at undgå at de optager lån, der ikke kan tilbagebetales, men vi oplever at det stadig er nemt at skjule sin gæld i forbindelse med optag af nye lån.
  • Det betyder, at flere risikerer at havne i overgældsætning.
  • Samtidig må virksomhederne dække tabet ved generelt at gøre lån dyrere.
 • Vi ønsker, at der oprettes et nationalt gældsregister, som ikke kun indeholder negative kreditoplysninger (dvs. misligholdt gæld), men også positive oplysninger, så lånudbyderne har mulighed for at se hvor mange lån, der vedligeholdes. Det kræver, at alle indberetter alle låntyper til registret.
 • Med et nationalt gældsregister får lånudbyderne bedre mulighed for at kreditvurdere korrekt, og det vil sikre en bedre forbrugerbeskyttelse af borgere med en dårlig økonomi, fordi det bliver sværere at gældsætte sig over evne.
 • Et nationalt gældsregister vil betyde bedre lånevilkår for dem, der får tilbudt lån.
 • Hvis vi skal komme overgældsætning til livs, er det ikke nok at yde rådgivning til borgere, der allerede står i en uoverskuelig gældssituation. Det er også nødvendigt med en forebyggende indsats, så færre stifter unødig gæld.
 • I dag er der en stor ulighed i forhold til, hvem der har ressourcerne og overskuddet til at træffe fornuftige valg angående deres privatøkonomi. Særligt socialt udsatte borgere kan have svært ved at styre deres privatøkonomi, fordi de aldrig har fået redskaberne til det, og måske ikke kender nogen, der kan hjælpe.
 • Vi mener, at alle bør have adgang til den viden om privatøkonomi, samt mulighed for at lære helt basale værktøjer, såsom at lægge et budget, viden om SKAT og lån mv.
 • Det kan fx ske ved at sætte privatøkonomi på skoleskemaet i Folkeskolen, så alle i en tidlig alder – uanset baggrund – får et godt udgangspunkt, når de træder ind i voksenlivet, og skal tage hånd om deres egen økonomi.
 • Vi ønsker også, at der skal være bedre mulighed for hjælp-til-selvhjælp for voksne, som ønsker at lære mere om privatøkonomi, så de derigennem kan undgå at træffe uhensigtsmæssige valg, og fx havne i overgældsætning.
 • Der har de seneste år været stort fokus på kviklån og loft over ÅOP, men vi har i Den Sociale Gældsrådgivning erfaret, at kviklån langt fra er den eneste grund til gældsproblemer. Vi mener, at der bør være et større fokus på alle typer af forbrugslån og de gældsproblemer de kan afføde.
 • En negativ gældsspiral gavner ingen. Det betyder, at kreditorerne ikke får deres penge, og at de overgældsatte borgere ender som dårlige betalere, og dermed mister muligheden for at få en sund økonomi og bidrage til samfundet. Et øvre loft over forbrugslånsomkostninger vil sikre borgerne mod at havne i en sådan spiral.
 • Vi mener, at der derfor bør indføres et omkostningsloft på alle forbrugslån på 100 procent, hvor alle gebyrer og renter er inkluderet. Alternativt kan man nøjes med et omkostningsloft kun for dårlige betalere.
 • Et øvre forbrugslånsloft vil desuden gøre det lettere for borgere at gennemskue lånevilkårene, som i dag kan være svære at forstå og ofte er uigennemskuelige. Loftet vil sikre, at forbrugerne ved, hvad de går ind til, når de optager et forbrugslån.

Driftsmærkesager

Vi kæmper for at sikre de bedste vilkår til drift af en national kvalificeret gældsrådgivning. Drift er en helt fundamental og uundværlig del af det at drive en gældsrådgivningsorganisation, og uden gode rammer for driften, kan vi ikke hjælpe borgere med deres økonomiske/gældsproblemstillinger. Organisationerne er i høj grad baseret på frivillighed og er typisk dybt afhængige af tilskud fra offentlige puljer og private fonde. Det skaber en række udfordringer i forhold til at skabe og sikre en solid drift, som kan understøtte og styrke rådgivning, og i sidste ende er driften derfor afgørende for hjælpen borgerne kan få.

Hvorfor er det vigtigt med kvalificerede lønnede gældsledere:

Hvorfor er det vigtigt med kvalificerede gældsledere?

  • Kvalificerede gældsledere er vigtige for at sikre kvaliteten i rådgivningen og sagsbehandlingen.
  • Kvalificerede gældsledere er helt afgørende for at opretholde det høje antal frivillige og praktikanter, som er nødvendigt for at hjælpe flest mulige.
  • Kvalificerede gældsledere er afgørende for at kunne tiltrække og oplære nye medarbejdere
  • Kvalificerede gældsledere er nødvendige for at sikre supervisionen af frivillige og praktikanter, så de altid har adgang til effektive og kvalificerede sparringspartnere, med en stærkt faglig baggrund.
  • Hvilke konsekvenser har det med skiftende ledere?
   • Det er ressourcekrævende at rekruttere og oplære nye ledere – og organisation løfter færre sager på trin 2 og 3 under lederens oplæringsperiode.
   • Skiftende ledere mindsker sammenhængskraften i rådgivningen og sagsbehandlingen.
   • Skiftende ledere betyder, at der er risiko for videns- og erfaringstab, når opgaver skal overdrages til nye ledere.
   • Skiftende ledere kan være frustrerende for vores frivillige medarbejdere, som ønsker en fast og stabil sparringspartner.
    • I yderste konsekvens betyder konstante lederskifte også et tab af frivillige
 • Hvorfor er det vigtigt at lederne får en ordentlig løn?

  • En ordentlig løn er vigtig for at sikre, at der er en leder til stede i hele åbningstiden. Det er vigtigt for at sikre kvalitet og supervision i rådgivningen.
   • Det kan være svært at tiltrække færdiguddannede og professionelle rådgivere, fordi de ofte vælger lønnede stillinger, som er tidskrævende, og derfor fravælger frivilligt arbejde. Derfor er det svært at sikre den vigtige supervision af frivillige, når lederen ikke er der, fordi der ikke er tilstrækkelige midler til at dække lønomkostninger til flere ledertimer.
  • En ordentlig løn er vigtig for at fastholde den samme leder i minimum 4 år
   • Herunder for at fastholde samt tiltrække dygtige og kvalificerede ledere – der ellers søger videre, når de får tilbudt mere i løn andetsteds.
  • Lønnen skal følge inflationen, da lederne ellers i praksis falder i løn fra år til år.
  • Lederne bærer et stort ansvar, og løfter vigtige opgaver, og det bør deres løn i højere grad afspejle.
 • Hvorfor er det vigtigt at sikre pension til lederne?

  • Hvis ikke lederne tilbydes pension, så mister de reelt en indtægt
  • Manglende pension påvirker arbejdsforholdene samt arbejdsglæden, og dermed hvor længe det er muligt at fastholde lederne
 • Løn er afgørende for at tiltrække kvalificerede og veluddannede professionelle rådgivere, da disse eller søger andetsteds hen.
 • I en række andre lande, har man længe anerkendt behovet for professionel gældsrådgivning, som sikrer en stor kvalitet i rådgivningen. Det har man endnu ikke i Danmark, med den konsekvens at vi kun kan tilbyde rådgivning som varetages af frivillige og praktikanter, der typisk er under uddannelse, og derfor ikke har den samme erfaring og faglige ballast, som professionelle rådgivere.
 • Selvom frivillige yder en stor og vigtig indsats, og langt hen ad vejen er i stand til at yde kvalificeret rådgivning, har de brug for supervisering og faglige sparringspartnere, i form af professionelle rådgivere.
 • Det er nemmere at sikre fastholdelse af medarbejdere, når de får løn, og det bidrager til stabilitet i sagsbehandlingen for klienterne.
 • Medarbejderne løber stærkt for at hjælpe flest mulige borgere. De løfter et stort samfundsansvar idet de bidrager til at bekæmpe overgældsætning, og hjælper borgerne med at rette op på deres liv, så de kan indgå i, samt bidrage til samfundet. Størrelsen på de offentlige tilskud afspejler ikke på nuværende tidspunkt den store indsats, der ydes.
 • Det er problematisk, hvis ikke der er et proportionelt forhold mellem størrelsen på offentlige tilskud og den ydede indsats.
  • Det betyder, at midlerne ikke rækker langt nok til at sikre og forbedre kvaliteten og tilgængeligheden i rådgivningen.
  • I sidste ende kan det betyde, vi ikke kan hjælpe alle tilstrækkeligt, fordi der ikke er ressourcer til at håndtere alle henvendelser, og at hjælpe de enkelte borgere i det omfang de har behov for det.
 • Manglende proportionalitet i forholdet mellem de offentlige tilskuds størrelse og den indsats der ydes, kan betyde, at incitamentet til at oprette nye gratis gældsrådgivningstilbud i landet mindskes. Omvendt ville større proportionalitet kunne gavne udbredelsen af gældsrådgivningstilbud.
 • Administrative medarbejdere varetager mange vigtige opgaver som fx at varetage organisationens økonomi, den interne koordination, den løbende rekruttering af nye medarbejdere samt den daglige drift.
 • Vigtigt med administrative medarbejdere, da de juridiske ledere ikke har mulighed for at varetage de ovennævnte opgaver; hverken kompetencemæssigt eller tidsmæssigt, hvis gældsrådgivning ikke skal lide nød.
 • Vigtigt for at opretholde et rekrutteringsflow
 • Vigtigt for at sikre, at vi lever op til de formelle krav der stilles til retshjælpsorganisationer, fx ift. arbejdsmiljø
 • Vigtigt for at sikre, at vi bruger vores tildelte midler korrekt og sørger for at rapportere rettidigt og tilfredsstillende –ift. både regnskaber, afrapporteringer, statusrapporter m.v. Det er nemlig en tidskrævende proces, og det kan være svært at nå inden for den tid, som midlerne rækker til.
  • En stor del af gældsrådgivningens arbejde foregår telefonisk og digitalt. Sagsbehandlingen dokumenteres elektronisk i vores klientsystem, og en stor del af kontakten med klienter, kreditorer mv. foregår telefonisk og via e-mail.
  • Det tekniske udstyr og IT-sikkerheden er fuldkommen afgørende for, at vores daglige rådgivning og projekter kan varetages, og hvis ikke det er på plads, kan vi ikke hjælpe borgerne med deres gældsproblematikker.
  • Tekniske problemer kan betyde, at borgerne ikke kan komme i kontakt med os, og det er utilfredsstillende, fordi vi stræber efter at være let tilgængelige for alle dem, som har brug for hjælp. Borgerne må aldrig gå forgæves efter hjælp.
   • Hvis tekniske problemer betyder, at vi ikke kan varetage rådgivningen tilfredsstillende, kan det være problematisk for organisationens ry, rygte og ambitioner.
   • Det kan i sidste ende betyde et tab af klienter, da borgerne ikke henvender sig igen, hvis de gentagende gange har oplevet ikke at kunne komme igennem.
  • Gældsrådgiverne er i forbindelse med sagsbehandlingen dagligt i berøring med personfølsomme oplysninger i vores klientsystem.
   • vi er som organisation forpligtet til, samt ønsker at tage et ansvar for, at disse oplysninger håndteres korrekt og sikkert.
   • Hvis det skal være muligt, kræver det en anerkendelse af behovet for midler til at øge sikkerheden i vores klientsystem, og vores øvrige IT-systemer.

  En dårlig internetforbindelse kan fx forstyrre og i værste tilfælde forhindre sagsbehandlingen og arbejdsgangen. Telefonerne er nemlig bundet op på internetforbindelsen, hvorfor en dårlig internetforbindelse kan betyde, at borgerne ikke kan komme i kontakt med os, hvilket ikke er tilfredsstillende!

  Problematisk for organisationens ry, rygte og ambitioner, da en borger aldrig må gå forgæves efter hjælp og kan i sidste ende betyde et tab af klienter, da borgerne ikke ringer igen, hvis de flere gange har oplevet ikke at kunne komme igennem til os.

  • Der kommer løbende ny lovgivning på gældsområdet, og det er vigtigt, at vores gældsledere og rådgivere er opdaterede, så de kan yde korrekt rådgivning til gældsramte borgere.
  • Opkvalificering og faglig udvikling af medarbejderne er vigtigt for at sikre kvaliteten i rådgivningsindsatsen
  • Muligheden for at tage kurser og efteruddanne sig kan bidrage til at motivere og fastholde ledere og frivillige
 • Som organisation er vi forpligtede til at have en række forsikringer, som skal sikre vores arbejde og vores medarbejdere, hvis uheldet skulle være ude. Vi ønsker at være så ansvarlige som muligt, og har derfor også en række forsikringer udover de lovpligtige.
 • Udgifterne til forsikringer er relativt høje, men nødvendige. Desværre er det ganske få offentlige puljer og private fonde, som ønsker at bevilge midler til at dække disse udgifter.
 • Vi ønsker en større anerkendelse af behovet for at sikre tilstrækkelige midler til forsikring i gældsrådgivningen.

RÅGIVNINGSMÆRKESAGER

Vores gældsmærkesager handler alle om at styrke udbredelsen og kvaliteten i gældsrådgivning for borgere under indtægtsgrænsen for fri proces, så alle der har brug for det, har adgang til gratis gældsrådgivning af høj kvalitet. Vi tror blandt andet på, at en kombination af forskellige fagkompetencer kan være med til at skabe den helhedsorienterede indsats, som sikrer, at flest mulige kan få hjælp til netop deres problematik.  Vi tror også på at gode værdier og etiske retningslinjer er helt afgørende for at øge kvaliteten og gennemsigtigheden i den nationale gældsrådgivning.

Hvorfor er det vigtigt at kæmpe for kvalificeret offentlig gældsrådgivning?

 • Der er stor efterspørgsel på gældsrådgivning, og de borgere, der søger hjælp, står ofte i en uoverskuelig og svær økonomisk situation. Mange har ikke selv ressourcerne til at tage hånd om deres gældsproblemer, og for dem er det afgørende, at de kan få kvalificeret hjælp.
 • Den Sociale Retshjælp mener, at der bør sættes standarder for den offentlige gældsrådgivning, som skal sikre borgerne en kvalificeret, ensartet og god rådgivning.

Hvorfor er det vigtigt at få en kvalificeret certificeringsmodel?

 • Modsat andre lande, eksisterer der i Danmark ingen uddannelse eller oplæring i gældsrådgivning, eller bestemmelser for, hvem der må udføre gældsrådgivning. Det betyder, at der ikke er nogen garanti for, at den rådgivning borgeren modtager er kvalificeret.
 • Som gældsrådgiver påtager man sig et stort ansvar for et andet menneskes økonomi, og det kræver, at man er klædt på til opgaven. Det er derfor vigtigt, at der stilles høje kompetencekrav, som man skal kunne leve op til, for at kalde sig gældsrådgiver.
 • Det er afgørende, at de mennesker, der søger hjælp kan være sikre på, at de modtager rådgivning fra en person som besidder de nødvendige kompetencer til at give en korrekt, ensartet og kvalificeret rådgivning.
 • En kvalificeret certificeringsmodel kan sikre, at der stilles kompetencekrav til gældsrådgivere alt efter, hvor dybdegående rådgivning, der ydes. Det sikrer, at gældsrådgivere har en kvalificeret uddannelse og et certifikat, så borgerne er sikre på, at den rådgivning de modtager har en høj kvalitet. Det kan potentielt betyde, at flere føler sig trygge ved at opsøge hjælp, fordi de ved, at de kan forvente en høj kvalitet i rådgivningen.

Hvorfor er det vigtigt med gennemsigtighed i rådgivningen, herunder kommunikation om hvilke trin, der ydes rådgivning på?

 • Det er vigtigt, at borgere, der søger hjælp ved, hvilken hjælp de kan få, og hvad de kan forvente.
 • Derfor har vi længe arbejdet for at udbrede et trinsystem, som definerer hvor omfattende og indgående sagsbehandling der kræves.
 • Det er vigtigt, at borgerne let kan se, hvilke gældsrådgivninger, der yder rådgivning på hvilke trin, så de ikke går forgæves, men let kan finde en rådgivning, som kan hjælpe netop dem.
 • Gældsrådgivninger bør tydeligt på deres hjemmesider og hvor de ellers er synlige, angive hvilken form for rådgivning de yder, og hvilke trin de tilbyder rådgivning på.

Hvorfor er det vigtigt at kæmpe for etiske regler, der fastsætter god skik for gældsrådgivere og de organisationer, de indgår i?

 • Det er vigtigt at særligt organisationer, som arbejder med udsatte borgere, påtager sig et etisk ansvar.
 • Det er vigtigt, at alle som har brug for hjælp, trygt kan henvende sig. Etiske regler, der fastsætter god skik for gældsrådgivere, og den organisation, de indgår i, kan netop bidrage til, at borgerne trygt kan opsøge hjælp.
 • Etiske retningslinjer beskytter borgeren i rådgivningsprocessen.
 • De etiske retningslinjer skal blandt andet indeholde tavshedspligt, regler for behandling og opbevaring af fortrolige oplysninger og fuldmagter, grænser for Gældsmanageres bistand og hvordan man forholder sig til risiko for interessekonflikter.
 • Det er vigtigt, at borgere har et sted at gå hen, hvis de har modtaget utilstrækkelig eller fejlagtig rådgivning, fordi det kan få alvorlige konsekvenser for deres økonomi, hvis den rådgivning de har modtaget, ikke er korrekt.
 • Vi mener, at der bør oprettes en klageinstans under Finanstilsynet, med kompetencerne til at afgøre erstatningssager som følge af ukvalificeret, mangelfuld eller decideret forkert gældsrådgivning og gældssagsbehandling.
  • En klageinstans kan gennem forskellige sanktionsmuligheder for eksempel udstede en bøde eller i særlige tilfælde fratage certifikater.
  • Det kan give borgeren en sikkerhed mod gældsrådgivere, der ikke overholder deres forpligtelser.
 • Det er vigtigt, at alle landets borgere har lige adgang til gældsrådgivning, da mange ikke har råd til at betale for private tilbud. Og de private tilbud har kommercielle mål, som kan betyde, at borgeren ikke altid sættes i første række.
 • Nogle borgere bor langt fra gratis tilbud, og det kan afholde dem fra at opsøge hjælp. I mellemtiden kan deres gældsproblemer hobe sig op, og situationen forværres. Det kan være særligt problematisk for de mest udsatte borgere at skulle rejse langt for at få hjælp. Derfor er der vigtigt, at gratis gældsrådgivningstilbud udbredes til hele landet.
 • For de mest udsatte borgere i samfundet, kan det være enormt ressourcekrævende og mentalt svært at opsøge hjælp, også selvom der eksisterer et gratis rådgivningstilbud geografisk tæt på borgeren. Nogle har måske ikke indset hvor alvorlig deres situation er, eller ved slet ikke, at der er mulighed for at få gratis gældsrådgivning. Derfor er det vigtigt at udbrede opsøgende rådgivningsarbejde, så vi kan møde borgerne der, hvor de er.
 • Den Sociale Gældsrådgivning har i mange år erfaret hvordan gælden fra sagsomkostninger i straffesager kan være en enorm udfordring for tidligere dømte.
 • Vi har i mange år ydet rådgivning til borgere med gæld fra sagsomkostninger, men gælden er ofte så stor, at selv indgående rådgivning på trin 3 langt fra kan løse problemerne, og mange af disse borgere kæmper med en livslang gæld, som påvirker deres livskvalitet negativt.
 • Den nuværende ordning betyder, at gælden fra sagsomkostninger bremser borgerens muligheder for resocialisering, fordi det er svært at tænke fremad, når man har så massive gældsproblemer og ingen udsigt til at blive gældfri.
  • Hertil kommer, at en plettet straffeattest gør det svært at finde et job, som kan hjælpe med at betale af på gælden. Uden et job og med massiv gæld, er der større risiko for at falde tilbage til kriminalitet.
  • Sagsomkostningerne kan kræves tilbagebetalt gennem lønindeholdelse, og det betyder, at selv hvis den tidligere dømte får et job, er rådighedsbeløbet fortsat meget lille. Det kan afholde mange fra overhovedet at søge et job, til ulempe for både den enkelte og samfundet.
 • Ved at tage indkomsten i betragtning, skabes der et realistisk grundlag for tilbagebetaling af sagsomkostningerne, i stedet for at man forsøger at inddrive en gæld, som kun i ringe grad kan tilbagebetales. Det vil også sikre, at den tidligere dømte har et incitament til at arbejde.
 • I Danmark har vi i mange år registreret dårlige betalere i RKI og Debitor Registret, for at undgå at de optager lån, der ikke kan tilbagebetales, men vi oplever at det stadig er nemt at skjule sin gæld i forbindelse med optag af nye lån.
  • Det betyder, at flere risikerer at havne i overgældsætning.
  • Samtidig må virksomhederne dække tabet ved generelt at gøre lån dyrere.
 • Vi ønsker, at der oprettes et nationalt gældsregister, som ikke kun indeholder negative kreditoplysninger (dvs. misligholdt gæld), men også positive oplysninger, så lånudbyderne har mulighed for at se hvor mange lån, der vedligeholdes. Det kræver, at alle indberetter alle låntyper til registret.
 • Med et nationalt gældsregister får lånudbyderne bedre mulighed for at kreditvurdere korrekt, og det vil sikre en bedre forbrugerbeskyttelse af borgere med en dårlig økonomi, fordi det bliver sværere at gældsætte sig over evne.
 • Et nationalt gældsregister vil betyde bedre lånevilkår for dem, der får tilbudt lån.
 • Hvis vi skal komme overgældsætning til livs, er det ikke nok at yde rådgivning til borgere, der allerede står i en uoverskuelig gældssituation. Det er også nødvendigt med en forebyggende indsats, så færre stifter unødig gæld.
 • I dag er der en stor ulighed i forhold til, hvem der har ressourcerne og overskuddet til at træffe fornuftige valg angående deres privatøkonomi. Særligt socialt udsatte borgere kan have svært ved at styre deres privatøkonomi, fordi de aldrig har fået redskaberne til det, og måske ikke kender nogen, der kan hjælpe.
 • Vi mener, at alle bør have adgang til den viden om privatøkonomi, samt mulighed for at lære helt basale værktøjer, såsom at lægge et budget, viden om SKAT og lån mv.
 • Det kan fx ske ved at sætte privatøkonomi på skoleskemaet i Folkeskolen, så alle i en tidlig alder – uanset baggrund – får et godt udgangspunkt, når de træder ind i voksenlivet, og skal tage hånd om deres egen økonomi.
 • Vi ønsker også, at der skal være bedre mulighed for hjælp-til-selvhjælp for voksne, som ønsker at lære mere om privatøkonomi, så de derigennem kan undgå at træffe uhensigtsmæssige valg, og fx havne i overgældsætning.
 • Der har de seneste år været stort fokus på kviklån og loft over ÅOP, men vi har i Den Sociale Gældsrådgivning erfaret, at kviklån langt fra er den eneste grund til gældsproblemer. Vi mener, at der bør være et større fokus på alle typer af forbrugslån og de gældsproblemer de kan afføde.
 • En negativ gældsspiral gavner ingen. Det betyder, at kreditorerne ikke får deres penge, og at de overgældsatte borgere ender som dårlige betalere, og dermed mister muligheden for at få en sund økonomi og bidrage til samfundet. Et øvre loft over forbrugslånsomkostninger vil sikre borgerne mod at havne i en sådan spiral.
 • Vi mener, at der derfor bør indføres et omkostningsloft på alle forbrugslån på 100 procent, hvor alle gebyrer og renter er inkluderet. Alternativt kan man nøjes med et omkostningsloft kun for dårlige betalere.
 • Et øvre forbrugslånsloft vil desuden gøre det lettere for borgere at gennemskue lånevilkårene, som i dag kan være svære at forstå og ofte er uigennemskuelige. Loftet vil sikre, at forbrugerne ved, hvad de går ind til, når de optager et forbrugslån.

HVORDAN VI KÆMPER

HVORDAN VI KÆMPER

Hvordan
du kan hjælpe os

INDSÆT TEKST

Hvordan
du kan hjælpe os

INDSÆT TEKST