GÆLDSSANERING

Herunder kan du læse mere om dine muligheder om at søge om gældssanering samt hvordan du søger, hvilke krav der er og hvad du ellers skal vide som fx at gældssanering er for folk, hvor en stor del af deres gæld stammer fra private kreditorer.

Gældssanering er en mulighed for at få nedskrevet din samlede gæld – typisk mod at du i en periode på fem år betaler et fastsat afdrag til dine kreditorer.

 

Du skal være klar over, at en gældssanering vil betyde, at du selv skal være villig til betale alt, hvad du har til overs, ud over et rådighedsbeløb, i en nærmere fastsat periode.

 

Du skal indlevere en ansøgning til skifteretten, hvorefter denne tager stilling til, om der kan bevilges en gældssanering og under hvilke vilkår.

 

Gældssanering gives, hvis det vurderes, at du ikke er i stand til – og ikke inden for de næste mange år har udsigt til – at kunne opfylde dine gældsforpligtelser. Det er gratis at ansøge om gældssanering.
Se også www.domstol.dk – søg på gældssanering, hvorved du kan finde en vejledning samt et ansøgningsskema.
 
I folderen “Gældssanering” kan du finde information om, hvad gældssanering er, hvordan du søger om gældssanering, og hvilke betingelser du skal opfylde for at blive tilkendt gældssanering.
Reglerne for gældssanering er temmelig restriktive, og den største forhindring for gældssanering er, hvis din gæld hovedsageligt består af forbrugslån.

 

Desuden skal du have afklarede økonomiske forhold, dvs. at du har en fast varig indtægt, såsom et lønnet arbejde, førtidspension, folkepension mv.

 

Gælden er erhvervsmæssig

Hvis langt størstedelen af din gæld er erhvervsmæssig, og du er gået konkurs, enten personligt eller med dit selskab, gælder der særlige – lempeligere – regler.
Fx behøver du i dette tilfælde ikke at have afklarede økonomiske forhold.
 
Du må ikke have handlet uforsvarligt i økonomiske anliggender, og din gæld må ikke være pådraget ved strafbare eller erstatningspådragende handlinger. Det vil kræve en konkret vurdering af dine økonomiske forhold at fastslå, om det vil være muligt for dig at få gældssanering.

 

Tilfælde hvor der ikke kan opnås gældssanering

Gældssanering kan ikke opnås, hvis følgende gør sig gældende:
 
 • – Dine økonomiske forhold er uafklarede.
 • – Du har handlet uforsvarligt i økonomiske anliggender, eksempelvis:
 •  
  • – Du har stiftet gæld på et tidspunkt, hvor du var ude af stand til at opfylde dine økonomiske forpligtelser.
  • – Du har påtaget dig en finansiel risiko, der stod i misforhold til din økonomiske situation.
  • Du har stiftet gæld med henblik på forbrug.
  • – Der er gæld til det offentlige, som er oparbejdet systematisk.
 • – En ikke uvæsentlig gæld er pådraget ved strafbare eller erstatningspådragende forhold.
 • Du har undladt at afdrage på din gæld, selv om du har haft rimelig mulighed herfor.
 • Du har indrettet dig med henblik på gældssanering.
 • Du stifter ny gæld, efter at gældssaneringssag er indledt.

 

Ved ansøgning om gældssanering

Som ovenfor nævnt koster det ikke penge at ansøge om gældssanering. Du skal være opmærksom på ikke at stifte ny gæld efter indsendelsen, da dette vil bevirke at der gives afslag på ansøgningen. Det vil sige, at der skal være 100 % styr på selvangivelsen herunder rentefradraget, budgettet herunder ens bankkonti osv.

Du bliver indkaldt til et møde i skifteretten, hvor skifteretten vil stille nogle supplerende spørgsmål.

 

Hvis skifteretten mener, at du har gode muligheder for at få gældssanering, vil den udpege en advokat (”skifterettens medhjælper”), som skal lave det materiale, som skal sendes til dine kreditorer.

 

Meddelelsen om, at der er indledt gældssaneringssag for dig, bliver offentliggjort i Statstidende, og herefter anmelder kreditorerne deres krav over for skifterettens medhjælper. Hvis de ikke anmelder deres krav inden for den frist på 8 uger, som står i Statstidende, bortfalder deres krav.

 

Skifterettens medhjælper laver en oversigt over dine økonomiske forhold, blandt andet betalingsevnevurdering og en forklaring på, hvordan din gæld er opstået. Dette sendes til kreditorerne sammen med et forslag til, hvor stor en del af gælden du mener, at du skal betale.

 

Der bliver så holdt et møde i skifteretten, hvor de kreditorer, der møder, kan stille supplerende spørgsmål.
 
Derefter tager skifteretten stilling til, om du skal have gældssanering.

 

Det er skifteretten, der betaler udgifterne til medhjælperen.
Du søger gældssanering ved skifteretten i den retskreds, hvor du bor, enten ved at sende dem ansøgningsskemaet eller indlevere den personligt hos skifteretten. Hvis du er i tvivl om, hvilken retskreds du bor i, kan du på www.domstol.dk indtaste din adresse og få oplyst, hvilken retskreds ansøgningen skal sendes til.

 

Ansøgningsskema til skifteretten

Du sender ganske enkelt et ansøgningsskema ind til skifteretten. Skemaet kan du finde på www.domstol.dk eller få udleveret fra skifteretten i din retskreds. Skemaet skal udfyldes med oplysninger om indtægter, udgifter, gældsposter, formueforhold samt din husstand. Du kan desuden medsende en blanket med svar på skifterettens mest almindelige spørgsmål, denne kan ligeledes også findes på www.domstol.dk.

 

Ud over ansøgningsskemaet skal der vedlægges følgende dokumentation:
• – Kopi af årsopgørelser fra skattevæsenet for de sidste 3 år.
• – Kopi af forskudsregistrering for de sidste 2 år.
• – Dokumentation for indtægter for de sidste 3 måneder (Dette kan være i form af kopi af lønsedler eller pensionsudbetalinger)

 

Hvis du er gift eller har en registreret partner eller samlever, skal de samme dokumenter medsendes for denne.
Hvis skifteretten vurderer, at du opfylder betingelserne for at få gældssanering, vil den afsige en kendelse herom. Ved denne kendelse bliver gælden nedsat til den procentdel, som betalingsevnevurderingen viser, at du kan betale, og den vil fastsætte en afdragsordning, oftest over 5 år.

 

Du skal være opmærksom på at din økonomi vil være stram, mens afdragsordningen kører.
Hvis du får afslag, får du samtidig også en begrundelse for, hvorfor man har fået et afslag. Er du utilfreds med afslaget, kan du klage. Dette kaldes kære. Klagen sker ved kære til landsretten. Selve klagen kan ske under et møde med skifteretten, hvor de skriver klagen ned og sender den til landsretten.

 

Skriftlig klage

Alternativt kan du også skrive en skriftlig klage, inden to uger efter at du har fået besked om, at skifteretten har truffet afgørelse i sagen. Fristen regnes som hovedregel fra afgørelsestidspunktet.

 

Den skriftlige klage kaldes et kæreskrift. I kæreskriftet skal du skrive, hvilket resultat du mener, sagen skal have, og en begrundelse for, hvorfor du mener, at skifterettens afgørelse er forkert. Endelig skal du også vedlægge kopi af eventuelle nye papirer i sagen.

Du kan søge igen, hvis er sket ændringer i de forhold, der var grunden til det tidligere afslag. Der er ingen fast tidsgrænse eller grænse for, hvor mange gange du kan søge om gældssanering.

Det vil som udgangspunkt udelukke gældssanering, hvis en stor del af din gæld er forbrugslån. Hvis forbrugslånene er optaget for mindst 4-5 år siden, har du dog alligevel en mulighed.

Hvis du modtager offentlige ydelser, såsom kontanthjælp, sygedagpenge, dagpenge eller SU, kan du ikke få gældssanering.

 

Grunden til dette er, at du har såkaldt ”uafklarede” økonomiske forhold, fordi disse offentlige ydelser anses for at være midlertidige, og dermed vurderes det også, at du senere vil kunne få et arbejde og betale sin gæld af.
Hvis du har brug for hjælp i forbindelse med din ansøgning om gældssanering, er der flere muligheder, alt afhængig af hvilken og hvor meget hjælp man har brug for.

 

Kontakt skifteretten

Ved spørgsmål vedr. din ansøgning eller hvordan det foregår i skifteretten, kan du blandt andet kontakte skifteretten i den retskreds, hvor du bor. Du kan finde skifteretten samt læse mere om gældssanering via www.domstol.dk.

 

Kontakt retshjælps- eller gældsrådgivningorganisation

Derudover kan du kontakte en af landets retshjælpsorganisationer eller gældsrådgivningsorganisationer, der, alt afhængig af hvilken organisation du kontakter, kan yde rådgivning samt sagsbehandling i form af blandt andet hjælp til udfyldning og indsendelse af ansøgningen.

 

Du kan finde retshjælpsorganisationer og gældsrådgivningsorganisationer HER.
Det vil som udgangspunkt udelukke gældssanering, hvis din gæld stammer fra strafbare eller erstatningspådragende forhold. Det gælder også, hvis det er sagsomkostninger.

 

Flere organisationer herunder også Den Sociale Retshjælps Fond arbejder dog på at få dette ændret, så også sagsomkostninger kan indgå i en gældssanering og derfor skal du ikke give op, men i stedet forsøge at overholde dine afdragsordninger eller sikre at du løbende orienterer dine kreditorer samt vise vilje, så du i fremtiden eventuelt kan søge om gældssanering, hvis reglerne ændres.