Forbruger

Vi er alle sammen forbrugere. Køber du en vare eller en ydelse som privatperson, er du forbruger. Når du handler i en fysisk i en butik eller online på en hjemmeside, så er der retningslinjer, som du og sælger skal overholde, Er du ikke tilfreds med den vare eller ydelse, du har købt, kan der opstå tvivl om dine rettigheder og klagemuligheder. Det kan eksempelvis være hvilke rettigheder, du har for rat reklamere (få en vare repareret eller ombyttet), eller du kan klage henne, hvis du og sælger ikke kan finde en løsning sammen. Neden for kan du finde de svar på de spørgsmål inden for emnerne, som Den Social Retshjælps Fond oftest er støt på i forbindelse med retshjælpsarbejdet.

Internethandel

Læs mere

Handel mellem private

Læs mere

Håndværkertilbud

Læs mere

Overskrift

Læs mere