EXPERIAN / DEBITOR REGISTRET

Herunder kan du læse mere om Experian (RKI) og Debitor Registret der begge er registre over dårlige betalere. Der er blot tale om to forskellige virksomheder. Hvis du bliver registreret som dårlig betaler, vil det påvirke din kreditværdighed negativt, og du vil dermed få svært ved at opnå kredit hos virksomheder. Du vil f.eks. få svært ved at optage et banklån eller tegne et mobilabonnement.

En kreditor må registrere dig som dårlig betaler, hvis du ikke betaler dine regninger til tiden. Der er herudover en række betingelser, der skal være opfyldt afhængig af, hvilken kreditor der er tale om.

 

Private kreditorer

For private kreditorer gælder det, at du skal have modtaget tre rykkere, hvor der i den sidste skal varsles om en indberetning. Du har herefter 10 dage til at betale, før du bliver registreret. Gælden skal være på over 200 kr. Er din gæld på under 1.000 kr., står du dog i et ”lukket” register (RKI), og ingen kan se, at du er registreret. Ud over kravene til gældens størrelse må der desuden ikke være uenighed om kravets eksistens eller størrelse. Dvs. kreditor må ikke registrere dig som dårlig betaler, hvis du har gjort indsigelse imod kravet.

 

Offentlige kreditorer

Hvis det er det offentlige, du skylder penge, skal gælden være på over 7.500 kr. Derudover skal der gå 4 uger fra en varsling om indberetning, og indtil der sker en registrering.

 

Pengeinstitutter og forsikringsselskaber

For pengeinstitutter og forsikringsselskaber er det en betingelse, at ”sagen er kommet til offentligt kendskab”. Det vil sige, at der skal være afsagt en dom eller tilførsel til fogedretsprotokollen før der kan ske registrering.
Experian (RKI) sender altid besked til skyldneren ved enhver ny registrering. Du har ret til aktindsigt om hvem der har registeret én hos enten Experian (RKI) eller Debitor Registeret.

 

Hvordan du kan få aktindsigt hos Experian (RKI)

 • – Send et brev til Experian (RKI) med: dit navn, adresser inden for de seneste 5 år og fødselsdato. Så sender Experian (RKI) straks svar med posten.Brev til Experian (RKI) sendes til: Experian A/S, Lyngbyvej 2, 2100 København Ø.
 • – Du kan også sende en e-mail til ForbrugerService@experian.dk. Af sikkerhedsmæssige årsager får du også svaret her med almindelig post.
 • – Du kan også sende en fax til: Experian (RKI) på: 87 46 56 57.
 • – Du kan også ringe til Forbrugerservice på 87 46 56 56. Ligeledes af sikkerhedsmæssige årsager får du imidlertid kun svar i telefonen, hvis du kan besvare deres kontrolspørgsmål korrekt. Du kan ikke få oplysninger om andre end dig selv – heller ikke om familiemedlemmer.

Oplys følgende, hvis du er privatperson:

• Dit fulde navn
• Din adresse
• Eventuelle tidligere navne og/eller adresser inden for de seneste 5 år
• FødselsdatoOplys følgende, hvis du er fra en virksomhed:
• Dit firmanavn
• Din adresse
• Eventuelle tidligere firmanavne og/eller adresser inden for de seneste 5 år
• CVR-nummer
• Hvis din virksomhed er personligt ejet skal du også sende dine personlige oplysninger

 

Selvbetjeningsløsning

Som privatperson kan du også anvende Experian (RKI) selvbetjeningsløsning på internettet, hvor du sikkert og anonymt kan undersøge, om du er registreret i Experian (RKI) registret. Dette kræver dog, at du har Nem-ID.

Selvbetjeningsløsningen finder du HER.

 

Hvordan du kan få aktindsigt hos Debitor Registret

 • – Send et brev til Debitor Registret med: dit navn, adresser inden for de seneste 5 år, fødselsdato. Så sender Debitor svar med posten. Brev til Debitor sendes til: Debitor Registret A/S, Gyngemose Parkvej 50 8. sal, 2860 Søborg.
 • – Du kan også sende en e-mail til debitor@registret.dk. Af sikkerhedsmæssige årsager får du også svaret her med almindelig post.
 • – Du kan også ringe til Debitors kundecenter på 70 22 04 10. Her gælder de samme betingelser, som i Experian (RKI).

Offentlige myndigheder, kommunerne og SKAT, kan også indberette til Experian (RKI)/Debitor Registret. I modsætning til ”almindelige” indberetninger skal gælden til offentlige myndigheder være mere end 7.500 kroner, og skyldneren skal modtage et varslingsbrev 4 uger før. Det kan anbefales, at du selv tager kontakt til den offentlige myndighed og får lavet en afdragsordning.

Når tvangsauktionen bliver annonceret i Statstidende, bliver du registreret med ”Annonceret tvangsauktion”.

 

Hvis tvangsauktionen bliver aflyst

Hvis tvangsauktionen bliver aflyst, skal du blot give Experian (RKI)/Debitor Registret skriftlig besked om det, så bliver registreringen markeret som aflyst og slettet 1 år efter aflysningen.

 

Hvis tvangsauktionen bliver gennemført

Hvis tvangsauktionen bliver gennemført, vil registreringen blive stående i 5 år. Modtager Experian (RKI)/Debitor Registret dokumentation for, at alle, der havde pant eller udlæg i ejendommen, er blevet betalt, vil den blive markeret som betalt og slettet efter 2 år.
De fleste virksomheder samt offentlige myndigheder har mulighed for at søge i registrene, hvis de er kunder hos Experian (RKI)/Debitor Registret.

 

En virksomhed må dog kun tjekke, om du er registreret, hvis det er relevant i forbindelse med indgåelse af en aftale. Det er det f.eks., hvis du vil optage et banklån eller købe en vare på afbetaling.

 

En bank må også undersøge, om du er registreret ved udstedelse af et Dankort eller lignende.

 

En virksomhed må herudover undersøge, om du er registreret, hvis du ønsker at oprette et løbende mellemværende, hvor der først sker betaling, efter du har brugt ydelsen, som f.eks. et telefonabonnement.
Du får et brev fra Experian (RKI)/Debitor Registret med oplysning om, hvem der har indberettet dig, hvilke oplysninger der er registreret og hvornår registreringen bliver slettet.

 

Hvis du skylder mere end 1.000 kr. og kreditor har dokumentation for skyldforholdet, bliver oplysningen om din registrering tilgængelig for kreditor.Det kommer til at påvirke din kreditværdighed og du vil få svært ved at opnå kredit hos alle de virksomheder og forretninger, der bruger Experian (RKI)/Debitor Registret.
 

 

Hvis du bliver indberettet i Experian (RKI) kan du klikke på linket nedenunder for at få gode råd og vejledninger her.
 
Du kan finde gode råd fra Debitor Registrets HER.

Der gælder de samme betingelser for både indberetning og sletning for virksomheder, som der gælder for privatpersoner.

Når gældssaneringssagen bliver indledt, bliver du registreret med ”Indledt gældssanering”. Denne registrering bliver slettet, så snart gældssaneringen bliver godkendt.
Hvis du indleder en gældssanering, har du måske allerede andre registreringer fra kreditorer. Disse registreringer bliver kun slettet, hvis gældssaneringskendelsen lyder på, at al gæld bortfalder – og gælden vel at mærke er omfattet af gældssaneringen.

 

Hvis kendelsen lyder på, at gælden nedsættes

Hvis kendelsen lyder på, at gælden nedsættes og skal afdrages over en årrække, typisk over 5 år, er kreditor ikke forpligtet til at slette registreringen, før sidste afdrag er betalt, dog senest, når registreringen har stået i 5 år. Det er derfor afgørende, hvilken form for gældssanering du får, og en gældssanering er ikke nødvendigvis en garanti for, at dine registreringer i Experian (RKI)/Debitor Registret bliver slettet, hvis du var registreret før gældssaneringen.

 

Særlige regler ved tvangsauktion eller konkurs

Vær opmærksom på, at der er særlige regler, når der i forbindelse med gældssanering også er registreringer med tvangsauktion eller konkurs. En registrering med tvangsauktion bliver slettet 2 år efter gældssaneringskendelsen og en registrering med konkurs bliver slettet 2 år efter gældssaneringskendelsen, uanset hvilken form for gældssanering du har fået.
Når du har betalt det fulde skyldige beløb til den, du skylder pengene til, så modtager Experian (RKI)/Debitor Registret en afmelding fra kreditor og registreringen bliver straks slettet.

 

Du kan dog maksimalt være registreret for den pågældende gældspost i 5 år, hvorefter registreringen automatisk blive slettet. Du skal dog være opmærksom på, at gælden stadigvæk består, selvom registreringen i Experian (RKI)/Debitor Registret bliver forældet. Dette betyder dog ikke, at du personligt ikke kan være registreret i længere tid, da du godt kan blive registreret flere gange af den samme og forskellige kreditorer, men for forskellige krav.
 
Når du har betalt din gæld, er det vigtigt at du har en kvittering på dette, samtidig med, at du skal huske at kontakte virksomheden du SKYLDTE penge og bede dem om at slette dig fra RKI, da dette er deres opgave, når du har færdigbetalt din gæld til dem, hvis dette er sket før tid.
Kontakt altid den, du skylder pengene! Måske kan du få lavet en afdragsordning og måske vælger kreditor at vente med at indberette dig til Experian (RKI)/Debitor Registret. Men det kræver dog, at du overholder aftalen.

 

Hvis du er blevet indberettet og bagefter indgår en afdragsordning kan kreditor naturligvis godt vælge at slette registreringen, men kreditor er ikke forpligtet til det. Heller ikke selvom du overholder betalingerne. Registreringen bliver slettet, når sidste afdrag er betalt.
En indsigelse er en henvendelse fra dig, hvor du protesterer over en fordrings eksistens eller beløbets størrelse. Hvis ikke der opnås enighed mellem dig og kreditor, er der tale om en strid. En mundtlig indsigelse er lige så gyldig som en skriftlig, og det er uden betydning, om kreditor er enig i dine indvendinger.
 

 

 • – Gør du indsigelser mod kravet, må kreditor hverken indberette dig eller advare herom, før der er opnået enighed, eller sagen er afgjort ved en retsinstans.
 • – Er du allerede registeret i Experian (RKI)/Debitor Registret, skal skyldneren straks afmelde registreringen, med mindre der foreligger en dom, der ikke er anket eller en afsluttet fogedsag.
 • – Rettes indsigelsen mod Experian (RKI)/Debitor Registret undersøger de om sagen er afgjort ved en retsinstans. Er den ikke det, sletter Experian (RKI)/Debitor Registret straks registreringen.
 • – Hvis Experian (RKI) sletter en registrering på grund af en indsigelse, undersøger Experian (RKI) samtidig om nogle af Experians (RKI) brugere har brugt registreringen i forbindelse med en kreditvurdering. Hvis dette er tilfældet, vil Experian (RKI) tilbyde dig at sende et dementi (meddelelse om at et udsagn er usandt) til de pågældende brugere, for at forklare at registreringen er sket på et fejlagtigt grundlag.
En indsigelse kan komme på mange måder og i mange variationer. Eksempler på nogle forskellige indsigelser kunne være alt fra ”Aftalen er opsagt”, ”Det leverede svarer ikke til det bestilte”, ”Der er andre, der har bestilt i mit navn” og ”De ville ikke tage varen retur” eller ”Jeg vil ikke betale inkassoomkostninger” osv.

 

Er du i tvivl, kan du ringe til Experian (RKI) Forbrugerservice på telefonnummeret: 87 46 56 56. Debitor Registret kan kontaktes på telefonnummer: 70 22 04 10.

Det får ikke betydning for din kreditværdighed, hvis en anden person på din adresse bliver registreret i Experian (RKI)/Debitor Registret. Når kreditor søger i registret, sammenholdes navn og adresse og det er derfor kun den pågældende person, der fremstår som dårlig betaler.

Du kan blokere en kommende registrering, hvis du har indsigelser til denne.
 
Truer en kreditor med at registrere dig i Experian (RKI)/Debitor Registret, har du 10 dage til at betale. Det betyder at du ligeledes har 10 dage til at henvende dig til Experian (RKI)/Debitor Registret og gøre dem opmærksom på, at du har indsigelser til kravet og at du ønsker at denne registrering blokeres.

 

Når Experian (RKI)/Debitor Registret har modtaget din indsigelse sender de dig et brev, som du skal underskrive og sende retur. Når den er modtaget retur, er du blokeret fra Experian (RKI) eller Debitor Registret.
Hvis du og kreditor ikke kan opnå enighed, er den absolut vigtigste regel ved behandling af indsigelser, at en uenighed skal afgøres ad rettens vej. Kreditor må således ikke selv afgøre, om en indsigelse er relevant eller begrundet.

 

Hvis der ikke kan opnås enighed med dig, må kreditor ikke true med indberetning eller indberette dig. I nogle tilfælde fører en indsigelse til en dialog mellem dig og kreditor.

 

Hvis I bliver helt enige, men uden at du derefter betaler, skal kreditor sende 3 nye rykkerskrivelser og i 3. rykker meddele, at manglende betaling medfører inkasso og samtidig indberetning til Experian (RKI)/Debitor Registret. Først efter denne gentagelse af proceduren uden en ny indsigelse kan du indberettes.

Begge dele er et register over dårlige betalere. Det er blot to forskellige virksomheder.

Forskellen er dog hovedsageligt at kreditor skal være kunde ved RKI før man kan registrere debitorer, dette er ikke et krav ved Debitor Registeret.

RKI’s kunder er alle større virksomheder, banker og andre der arbejder med lån eller kredit.

Debitor Registeret er et register hvori du kan blive registreret som dårlig betaler, hvis ikke du betaler din gæld som du skylder.

For at du kan blive registreret i Debitor Registeret, skal du skyldes mindst 1.000 kr. til en kreditor.

I forhold til RKI er det ved Debitor Registeret gratis for kreditorerne at ”indberette” debitorerne/dig.

Du kan godt blive registreret i Debitor Registeret og ikke RKI. Dette skyldes at for, at det er muligt for din kreditor at indberette dig til RKI, skal han/hun være kunde/medlem hos RKI, hvilket koster penge, penge som nogle kreditorer ikke er interesseret i at betale. Dette er ikke et krav ved Debitor Registeret, hvorfor nogen vil foretrække det. Derudover er der også en forskel på beløbsstørrelsen for, hvornår du kan blive registreret.

Ved RKI kan du blive registreret når du skylder mellem 200 og 1.000 kr. Hos Debitor Registeret skal du skylde mindst 1.000 kr. til en kreditor før at du kan blive oprettet som dårlig betaler.

Stammer gælden fra der offentlige skal du skylde minimum 7.500 kr., før de kan registrere dig i RKI.

Hvis du ikke betaler dine regninger, risikerer du at ende i RKI. Der er dog en række regler som en kreditor skal have opfyldt før han/hun må indberette dig til RKI som dårlig betaler, blandt andet hvor mange rykkere du skal have modtaget inden du kan registreres som dårlig betaler.

Du skal modtage minimum 3 skriftlige rykkere med minimum 10 dage mellem hver rykker, før du må meldes til RKI. De første to rykkere du modtager må ikke varsle om RKI, og den tredje rykker skal advare om indberetning til RKI-registeret, før de må indberette dig. Du skal også være opmærksom på at hver af de 3 rykkere må indeholde et rykkergebyr på 100 kr.

Du bliver registret i RKI eller Debitor Registeret som dårlig betaler, hvis ikke du har betalt din gæld til en eller flere af dine kreditorer, efter at de har sendt minimum 3 skriftlige rykkere til dig.

Kreditorerne har ikke krav på at slette dig førend gælden er blevet betalt helt af.