Retspolitisk arbejde

Det retspolitiske arbejde

Når vi identificerer generelle problemer i forbindelse med vores rådgivningsarbejde, er det vores Politiske Konsulenters opgave at tale målgruppernes sag i medierne og over for politikerne, så vi på sigt kan være med til at forbedre vilkårene. En vigtig del af deres arbejde er derfor at sikre at borgernes stemme bliver hørt via blandt andet høringssvar til nye lovforslag og politiske henvendelser om relevante problemstillinger. Derudover følger vi aktivt med i medierne for at finde ud af, hvilke problemer, der rører sig. Vi samarbejder ydermere med andre organisationer i forsøget på at få sat vores retspolitiske arbejde på dagsordenen, og finder hele tiden nye problematikker og udvider konstant vores eksisterende mærkesager, som du kan læse mere om under Hjerteblod.

Bag om den politiske scene

Vi følger med i den politiske udvikling på de områder, som berør vores målgruppe. Derfor holder vi os dagligt opdateret på, hvad der sker i medierne, på de sociale medier og i lovgivningsprocessen. Vi forholder os jævnligt til nye lovforslag, og bidrager med høringssvar, når forslagene får konsekvenser for vores målgruppe, eller når vores indsigt og erfaring kan bidrage til den politiske debat. Kampen om politikernes opmærksomhed kan dog være hård, og derfor samarbejder vi hyppigt med andre organisationer, så vi kan råbe op i fællesskab. Meget af det politiske arbejde består netop i at samarbejde og udveksle erfaringer med andre aktører, så vi kan lære af hinanden og løfte i flok.

Vores retspolitiske mærkesager

De politiske konsulenter kæmper for at fremme vores mærkesager politisk og i medierne. Nogle af disse mærkesager kan komme fra klienter eller andre borgere, men en del af de mærkesager vi kæmper for, er opstået på vores eget initiativ i relation til de udfordringer, vi møder i vores daglige arbejde. Her kæmper vi blandt andet for at udbrede og styrke kvaliteten af retshjælp, samt flere midler til den vigtige drift af retshjælpsorganisationerne. Hvis du skulle være interesseret i at læse mere om vores mærkesager, kan du klikke på “læs mere her”.

Har du en politisk sag du gerne vil have taget op?

Er din retssikkerhed blevet krænket, eller har du mærket hvordan en bestemt lovgivning har haft negative konsekvenser for dig? Mener du samtidig, at sagen kræver et politisk fokus? Måske har du oplevet alt for lang eller utilstrækkelig sagsbehandling hos en offentlig myndighed, eller måske betyder de økonomiske krav ved familiesammenføring, at du ikke længere kan betale dine regninger. Hvis du har en konkret sag, som du mener, at vi bør tage op politisk, så hører vi gerne fra dig. Hos os bliver din problemstilling taget alvorligt, og dit råb om hjælp vil blive hørt. Vores politiske konsulenter kan hjælpe med at skabe fokus på netop din sag, og presse på for politisk handling. 

Opråd til politikkerne!

Vores første politiske henvendelse tilbage i 2008 handlede om sagsomkostninger i straffesager. Siden dengang har vi lavet politiske henvendelser på en lang række områder som bl.a. kontanthjælpsreformen, resocialisering og dagpengesystemet. Alle med henblik på at påvirke politikerne til at skabe bedre forhold for vores målgruppe. Vi bidrager ydermere med høringssvar i forbindelse med nye lovforslag som påvirker målgruppens retssikkerhed og levevilkår. Høringssvar er en god mulighed for politisk indflydelse, fordi de indgår direkte i lovgivningsarbejdet. Det betyder, at politikerne lytter til vores synspunkter og erfaringer, inden de beslutter sig. Nedenfor kan du finde et udpluk af vores politiske henvendelser, høringssvar m.v.

Medunderskrivere på åbent brev til social- og indenrigsministeren

Den 19. november 2020 var Den Sociale Retshjælps Fond medunderskrivere på et åbent brev til social- og indenrigsminister Astrid Krag sammen med 9 andre organisationer. I brevet lagde vi vægt på, at retssikkerheden skal løftes i kommunerne, og at en borgerrådgiverordning bør være en del af løsningen. Derfor anbefalede vi, at Astrid Krag ville genoverveje at gøre borgerrådgiverordningen obligatorisk for alle kommuner, eller at der som minimum ville blive oprettet en pulje med øremærkede midler til ansættelse af borgerrådgivere til særligt økonomisk trængte kommuner, der gerne vil og/eller bør højne retssikkerheden for deres borgere.

Brevet kan læses her, mens Justitias rapport ”Borgerrådgivere – en sikring af borgernes retssikkerhed” kan tilgås her.

Politisk henvendelse til erhvervsministeren vedrørende fremtidige høringer 

I maj måned sendte Den Sociale Retshjælps Fond en henvendelse til Erhvervsministeren, hvor vi på egne, og andre gældsrådgivningers vegne, anmoder om fremover at blive hørt i forbindelse med lovforslag vedrørende privatpersoners låntagning og gæld som hører under Erhvervsministeriets ressortområde. Der er endelig kommet svar fra ministerens side. Ministeren forstår vores anmodning, og har anmodet Finanstilsynet om, at de nævnte gældsrådgivninger skal indgå i fremtidige høringslister for forslag vedrørende lov om forbrugslånsvirksomheder. 

Det bør give os en mulighed for at præge lovforslag i en positiv retning, før de kommer til afstemning. Dermed har vi taget endnu et skridt på vejen til at forbedre vilkårene og retssikkerheden for Danmarks borgere. 

Bidrag til VVA rapport om gældsrådgivning i Danmark

Den Sociale Retshjælps Fond blev i efteråret 2020 kontaktet af konsulentfirmaet VVA (Valdani Vicari & Associati), der ønskede en kort rapport omkring gældsrådgivning i Danmark, i anledning af en større undersøgelse af gældsrådgivningsorganisationer efterspurgt af den Europæiske Kommission. 

Vores bidrag til rapporten bestod i at skabe et overblik over udbuddet og efterspørgslen på gældsrådgivning i Danmark, analysere og kvantificere fordele og omkostninger forbundet med gældsrådgivning (herunder en cost-benefit analyse på individ-niveau), og formulere forslag til politiske tiltag, der kan styrke udbuddet af gældsrådgivning, både på nationalt og europæisk niveau. 

Gældsrådgivningens Klientrapport for 2019

Den 19. oktober 2020 udgav Den Sociale Gældsrådgivning den årlige klientrapport under titlen “Socialt udsattes gæld i eksplosiv stigning“. Rapporten er baseret på indsamlet data fra 675 borgere der i løbet af 2019 fik udarbejdet et gældsoverblik, i forbindelse med deres gældsrådgivning hos DSG. Formålet med rapporten er at kortlægge borgernes gældssituation, hvor meget de står i gæld, hvem de står i gæld til og, hvilken type gæld der er tale om.

Af rapportens konklusioner fremgår det, at den samlede gældsforpligtigelse for klienterne udgjorde knap 366 millioner kroner, hvilket er en stigning på over 120 millioner kr. sammenlignet med 2018, eller en stigning på knap 33%. Samme tendens gør sig gældende når man ser på gennemsnitsgælden pr. Borger, der er steget med 80.000 kr. på kun et år. Der tegner sig altså et bekymrende mønster, da den voldsomme stigning i gæld rammer borgere, hvis økonomi i forvejen befinder sig ved afgrundens rand.

Rapporten kan tilgås her. For an english version, click here

Politisk henvendelse til formanden for Liberal Alliance vedrørende nationalt gældsregister

Den 26. maj 2020 blev erhvervsminister Simon Kollerup adspurgt, om det er muligt at etablere et centralt register med national gældsinformation. Ministeren svarer, at grundet forbrugerkreditdirektivet ville det være i strid med EU’s regler hvis Danmark kræver at  kreditgivere foretager søgninger i bestemte registre. I den anledning rettede Den Sociale Retshjælps Fond en henvendelse til Alex Vanopslagh, der som medlem af erhvervsudvalget havde stillet spørgsmålet. 

I henvendelsen orienterer vi formanden om at forbrugerkreditdirektivet under ingen  omstændigheder forhindrer Danmark i at etablere et nationalt gældsregister, men faktisk indeholder en klausul der muliggør at man kræver af banker, at de skal foretage søgninger i nationale registre, som et led i kreditvurderingsprocessen.  

Frivillighed i en coronatid

COVID-19 har haft store konsekvenser for alle. I DSRF er vi særligt bekymrede for de konsekvenser, det vil have for samfundets frivillige arbejdskraft. Vi henvendte os i foråret 2020 derfor til en række forskellige politikkere for at gøre opmærksom på de udfordringer, som den frivillige verden står overfor. Du kan læse henvendelsen HER.

Den 30/6 2020 svarede Social- og indenrigsminister Astrid Krag på vores henvendelse. Du kan læse svaret HER.

En udstrakt hånd i corona-tiden

Ligesom så mange andre blev Den Sociale Retshjælps Fonds arbejde påvirket af coronakrisen i foråret 2020. Vi rakte derfor ud til vores nationale og internationale kollegaer for at forhøre os, hvordan de håndterede situation og undersøgte mulighederne for, hvordan vi kunne hjælpe hinanden.

Du kan læse henvendelsen til vores europæiske gældskollegaer HER.

Du kan læse henvendelsen til vores retshjælpskollegaer i Danmark HER.

Høringssvar 

 vedr. høring over udkast til bekendtgørelse om ansøgningspuljen til styrket frivillig økonomi- og gældsrådgivning

Den Sociale Retshjælps Fond har givet sit besyv med om de krav og kriterier der listes i den nye ansøgningspulje målrettet frivillig økonomi- og gældsrådgivning. Du kan læse vores meninger HER.

Henvendelse til Socialordførerne og KL vedrørende udsættelser
På baggrund af den nyligt udsendte rapport fra SFI ”Udsættelse af lejere – udvikling og benchmarking” har Den Sociale Retshjælps Fond sendt en henvendelse til Socialordførerne og til Kommunernes Landsforening, hvor vi påpeger vigtigheden af rådgivning – både af juridisk og gældsmæssig karakter, som et vigtig led i at kunne forhindre udsættelser. Unge lejere, enlige mænd og kriminelle er overrepræsenterede i statistikkerne i rapporten, hvilket udgør en del af den målgruppe, som Den Sociale Retshjælps Fond er sat i verden for at hjælpe. I henvendelsen peger vi derfor på vigtigheden af, at vi fortsat kan yde rådgivning til personer under grænsen for fri proces og socialt udsatte i fremtiden. 

Henvendelse vedrørende zoneforbud/ ’En Ungdom Uden Kriminalitet’
Streetmanagerforeningen og Den Sociale Retshjælps Fond har skrevet en politisk henvendelse vedrørende regeringens nye udspil ”En Ungdom Uden Kriminalitet”. Vi er i særdeleshed kritiske overfor zoneforbuddene, som vi mener rammer de unge på uhensigtsmæssig vis. 

Henvendelse vedrørende ny ordning for sagsomkostninger i straffesager
DSRF bifalder det fokus regeringen sætter på problematikken vedrørende gæld fra sagsomkostninger i straffesager, og problemstillingens konsekvenser for de dømtes muligheder for et kriminalitetsfrit liv efter endt afsoning gennem deres udspil “Mere tryghed i Danmark”. DSRF er der uforstående overfor dele af udspillet. 

 

Henvendelse vedr. bandemedlemmers exit
I en rapport fra august 2014 fastslog justitsministeriet, at bandemedlemmer ikke har brug for hjælp fra myndigheder, når de forlader de kriminelle grupperinger. Denne påstand er Den Sociale Retshjælps Fond lodret uenige i.

Henvendelse vedr. studiedriftsreformen
Studiedriftsreformen har store konsekvenser for de mange retshjælpsorganisationer i Danmark. I over 100 år har samfundet i høj grad løst sit ansvar for at alle i Danmark skal have ret til juridisk rådgivning, ved at jurastuderende frivilligt har arbejdet i diverse retshjælpe rundt i landet, hvor borgere, der ikke har råd til at gå til advokat, gratis har kunnet få rådgivning. Pga. fremdriftsreformen er der næsten ingen jurastuderende der længere har mulighed for at yde dette frivillige arbejde, hverken ved siden af studiet eller som praktik. Det er naturligvis dybt problematisk. 

Henvendelse vedr. satspuljen
Venstre og DF varsler ændringer i satspuljesystemet. DSRF er specielt positive overfor forslaget om, at satspuljen fremover finansieres på den store finanslov. 

Henvendelse vedr. udsættelse og hjælp til socialt udsatte

Rådgivningen, DSRF yder, er nødvendig og afgørende for de socialt udsatte. 

Henvendelse vedrørende den nye lejelov
Da den nye lejelov trådte i kraft juli 2015, blev gebyret for indbringelse af en sag til huslejenævnet fordoblet.
Dette har stor betydning for særligt udsatte gruppers retssikkerhed. Den Sociale Retshjælps Fond finder det dybt problematisk, at borgernes retsstilling i en moderne retsstat, som Danmark, skal være betinget af størrelsen på deres pengepung. Vi foreslår, at gebyrets størrelse gøres indkomstafhængigt, så borgerne sikres lige adgang til at påklage lejeretslige sager uanset indkomst. 

Henvendelse vedr. Fængselsrejseholdet
DSRF rettede henvendelse til alle beskæftigelsesordfører, idet midlerne til Fængselsrejseholdet stopper. 

Rapport om “Alternative banks” 

Vores politiske konsulent, Anne-Sofie Blicher Engstrøm har længe arbejdet på en rapport om ‘Alternative banks’. Hun har i samarbejde med relevante personer fra hele Europa researchede alternativer til de konventionelle banker. Denne rapport kan læses her

Denne rapport har resulteret i fem artikler: ‘Online banking with special target groups’ (Her), ‘Online banking: Its pros and cons’ (Her), ‘Are ethical banks the new thing?’ (Her), ‘Cultural Finance: Is it really just Social Banking?’ (Herand ‘National Financial Supervisions. Is it necessary to have someone watch our economy?’ (Her). Disse artikler vil blive publiceret i samarbejde med European Consumer Debt network (ECDN).    

Politisk henvendelse om forlængelse af karensperioden

Den Sociale Retshjælps Fond rettede 10. oktober henvendelse til alle partiers beskæftigelsesordfører, da vi var bekymrede for, at forslaget om at karensperioden for refusion af dagpenge fremover skal være 40 dage i stedet for 30, havde en række ufordelagtige konsekvenser. Du kan læse vores henvendelse HER.

Politisk henvendelse til socialministeren vedrørende gældsproblemet hos hjemløse

D. 10 september 2019 offentliggjorde analysecentret VIVE deres seneste hjemløsetælling, hvoraf det fremgik at andelen af unge hjemløs siden 2017 er faldet, men at den samlede andel imidlertid fortsat er steget. I denne forbindelse udtalte socialminister Astrid Krag, at en tidligere og mere nuanceret indsats var nødvendig for den fremtidige forebyggelse af hjemløshed. Hertil nævnte hun gæld som en af de mange faktorer der kan bidrage til en udsat borgers situation, samt mulighed for at komme ud af hjemløshed. Den Sociale Retshjælps Fond rettede d. 13 september henvendelse, for at anderkende denne pointer, og yderligere Socialdemokratiets forslag om at indføre gratis gældsrådgivning på nationalt plan. Du kan læse den politiske henvendelse HER

Politisk henvendelse om stigende antal dødsfald blandt nye førtidspensionister

På baggrund af nye tal som viser en stigning på over 50 % af dødsfald indenfor de første 6 måneder af bevilliget førtidspension, rettede vi henvendelse til beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard for at opfordre ham til at tage den forestående evaluering af førtidspensions- og fleksjobreformen fra 2013 meget seriøst. Ministeren har i interviews udtalt, at han og regeringen påtager sig ansvaret for reformen, men siger samtidig at han ikke forventer at eftersynet vil betyde “en masse milliarder til området”. Hos Den Sociale Retshjælps Fond (DSRF) er vi enige i det ønskværdige i at løse problemet uden at bruge skatteydernes penge, men vi er bekymrede for om bemærkningen skal forståes som en hentydning til, at sagen ikke har prioritet. Vi mener at regringen bør tage alle midler i brug for at sørge for, at borgere ikke dør mens de venter på at få den hjælp de har brug for. Du kan læse den politiske henvendelse HER.

KKG-rapporten

På baggrund af satspuljeforhandlingerne for 2015 udmeldte Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) en pulje til gældsrådgivning for borgere på offentlig forsørgelse med det formål at få borgerne i arbejde eller uddannelse.

Den Sociale Retshjælps Fond (DSRF) søgte puljen og fik bevilget 4.7 mio. kr. til det såkaldte KKG-projekt i samarbejde med Københavns Kommunes Gældsrådgivning (KKG), der tilknyttet Betaling & Kontrol hos Kø-benhavns Kommune. Formålet med samarbejdet var at etablere en visitationsordning mellem DSRF og KKG, da KKG som offentlig myndighed ikke må håndtere kontakten til private kreditorer, men som forvaltningsmyn-dighed er tæt kontakt med målgruppen. Derfor var hensigten, at borgere med privat gæld henvises fra KKG til DSRF og DSRF til gengæld kunne sætte borgere i kontakt med KKG særligt med henblik på at afvikle gæld til Københavns kommune.

DSRF har over en længere periode udarbejdet en rapport, der skal klarlægge dette forløb samt finde ud af, hvorvidt det rent faktisk har hjulpet de socialt udsatte at modtage gældsrådgivning. Du kan læse hele rapporten Her.

Klientrapport 2018

Den sociale Retshjælps Fond har lavet en klientrapport for de afsluttede klienter i 2018 med det formål at sammenligne tallene, med tallene, der blev præsenteret i klientrapporten for 2017. I rapporten er der 528 klienter, der har modtaget hjælp i København og Aarhus. Tilsammen skyldte de 244,6 mio. kr. Heraf var 128,4 mio. kr. til de offentlige kreditorer og 116,2 mio. kr. til de private kreditorer. Den største offentlige kreditor var endnu en gang SKAT, der stod for knap 74 % af gælden til det offentlige. Den største private kreditor var fortsat bankerne og virksomheder med banklicens, der stod for 46,3 % af gælden til de private kreditorer. Grundet det, at der kun er sket relativt små ændringer i forhold til tallene fra 2017, og fordi de større ændringer, der er, kan forklares ud fra diverse baggrundsfaktorer, afsluttes rapporten med at bekræfte behovet for de 5 anbefalinger, der blev præsenteret i Klientrapporten for 2017.

Du kan læse hele rapporten Her. For an English summary click Here.

Politisk henvendelse om brug af resocialiserende indsatser i kriminalforsorgens institutioner

Den Sociale Retshjælp indsendte d.23 april en politisk henvendelse rettet mod folketingets retsudvalg. Henvendelsen kom i kølvandet på en række artikler fra fængselsforbundet og en række danske medier, som omhandler forholdene i de danske fængsler og arrester. Adskillige rapporter og artikler har vist, at forholdene for de ansatte i landets fængsler er blevet forringede, siden 2014. Dette skyldes især et fald i antallet af ansatte, øget overarbejde, og vagter der ikke bliver besat. Alt dette går ud over de indsatte, som må tilbringe mere tid i deres celler. 

Den Sociale Retshjælps Fond har fire løsningsforslag, som alle kan forbedre forholdene i fængslerne.

1. Ordenlige forhold i Kriminalforsorgen

2. Fokus på forhandlingstiltag

3. Brug familien i resocialiseringen/det kriminalpræventive arbejde i forhold til den unge

4. Frivillig rådgivning som en post på finansloven

Du kan læse den politiske henvendelse HER.

Klientrapport 2017

Vi har i Samarbejde med Grace PA lavet en rapport over et udpluk på 478 klienter i 2017. Rapporten viser, at de samlet skylder 256,9 mio. kr., heraf 149,5 mio. til de offentlige og 107,5 mio. til de private kreditorer. Den største offentlige kreditor var SKAT, der stod på knap 81 % af gælden – hvor det hos de private kreditorer var bankerne og virksomheder med banklicens, der var størst, med 52 % af gælden. Rapporten ender med fem anbefalinger:

1.       Der bør afsættes en fast bevilling på finansloven til gældsrådgivning, som gældsrådgivninger, der lever op til nationale kvalitetskriterier, kan søge midler hos.

2.       Det bør være et krav, at hvis Gældsrådgivninger ønsker støtte på finansloven, så skal de leve op til visse kvalitetskriterier herunder bl.a. at have etiske regler, kompetencekrav, mulighed for evaluering af rådgivningen og en professionel ansvarsforsikring, for at sikre tilstrækkelig, rettidig og Kvalificeret gældsrådgivning i hele landet til udsatte borgere med gældsudfordringer.

3.       Der bør oprettes et nationalt klageorgan, hvortil borgere kan klage over dårlig eller mangelfuld gældsrådgivning, så dette kan få en konsekvens for udbyderne heraf. Ligeledes bør der bør oprettes et erstatningsnævn, der skal træffe afgørelser om, hvorvidt en udbyder af gældsrådgivning skal betale erstatning for mangelfuld eller dårlig gældsrådgivning.

4.       Eventuelle nye politiske indgreb mod ”kviklånsmarkedet” bør ikke kun omfatte virksomheder uden banklicens såsom Vivus.dk, ferratum.dk og turbolån.dk m.fl., men også omfatte ”kviklån” fra egentlige pengeinstitutter og virksomheder med banklicenser.

5.       Der bør etableres et nationalt gældsregister, hvor alle kreditgivere forpligtes til at dele gældsdata, så låneansøgere, kreditgivere og gældsrådgivere til enhver tid kan få et fuldt overblik over en låneansøgers gæld.

Du kan læse selve klientrapporten for 2017 Her.  For an English summary click Here.

Politisk henvendelse om sagsomkostninger og erstatningskrav

Den Sociale Retshjælp indsendte d.20 marts en politisk henvendelse rettet mod folketingets retsudvalg. Henvendelsen er en respons på, at Kristelig Dagblad bragte en artikel, hvori det blev fremhævet, at kun en meget lille del af ofrenes erstatningskrav bliver betalt af voldsmændene. 

I henvendelsen blev det blandt andet fremhævet, at de meget store sagsomkostninger ofte gør en total tilbagebetaling umulig. Dette er især problematisk i forhold til voldsmænds mulighed for at betale erstatningskravene, da disse ikke har en speciel prioritet i forhold til Skats gældsindkrævelse. Ofte skal voldsmændene først betale bøder og sagsomkostninger, hvilket ikke efterlader mange penge til betaling af erstatningskravene. De urealistiske sagsomkostninger modvirker også resocialisering, da gælden ofte vil følge de dømte mange år efter løsladelse.

I den politiske henvendelse foreslår Den Sociale Retshjælp at skalere den dømtes egenbetaling til sagsomkostninger, så denne gæld er realistisk for den dømte at afbetale. Dette vil også muliggøre tilbagebetaling af erstatningskravene. 

Du kan læse vores politiske henvendelse HER

De seneste vellykkede eksempler på Den Sociale Retshjælps retspolitiske arbejde i 2014:
Det Radikale Venstres udspil til en retshjælpsreform udsendt d. 20. september 2014 er et eksempel på, at Den Sociale Retshjælps retspolitiske arbejde har båret frugt. Udspillet vidner om lydhørhed over for vores centrale mærkesager såsom krav til retshjælpsorganisationer om et etisk regelsæt, tavshedspligtsbeskyttelse med mere. I kølevandet på offentliggørelsen af udspillet skrev vi en politisk henvendelse, der fremlægger vores syn på sagen. 

Derudover åbner regeringen op for, at tidligere indsatte får nemmere ved at få eftergivet deres gæld. Dette har Den Sociale Retshjælp kæmpet længe for, fordi bundløs gæld gør, at nogle mennesker ikke kommer videre med deres liv efter, de har siddet i fængsel. Den tidligere justitsminister Karen Hækkerup (S) udtalte sig positivt om en eventuel ny ordning. Du kan læse mere om Den Sociale Retshjælps syn på sagen.

Et tredje eksempel på Den Sociale Retshjælps retspolitiske arbejde er sagen om efterbetaling af sociale ydelser. Vi erfarede gennem vores brugere, at borgere, der havde fået afslag på at modtage f.eks. sygedagpenge og senere vundet ankesagen fik modregnet efterbetalingen i deres nuværende kontanthjælp. De skulle altså leve af den “formue”, de havde fået ved denne retmæssige efterbetalingen indtil de igen havde så få midler at leve for, at de igen kunne få kontanthjælp. Innovationsafdelingen skrev derfor en henvendelse til beskæftigelsesminister Mette Frederiksen i september 2013 for at gøre opmærksom på dette problem. Medierne fik også interesse for historien, der flere steder blev omtalt. Alt dette førte til, at Enhedslisten nu har fremsat et lovforslag, der skal ændre på praksissen omkring efterbetaling af sociale ydelser. En lovændring som blev vedtaget den 9. maj 2014, og som træder i kraft den 1. juni 2014. Du kan læse mere om vores arbejde med denne problemstilling.

Politisk henvendelse om sagsomkostninger
Den Sociale Retshjælp har længe kæmpet for at ændre på lovgivningen angående tidligere indsattes sagsomkostninger. Samfundet stiller krav til tidligere indsatte om at blive resocialiseret og sluset ind i samfundet igen. Bundløs gæld efter en retssag kan imidlertid medvirke til, at nogle mennesker ikke kommer videre med deres liv, efter de har siddet i fængsel. Derfor bliver man nødt til at se på, hvordan man kan ændre systemet, således de tidligere indsatte både får mulighed for at betale tilbage til staten og en fair chance for at blive inkluderet i samfundet igen. Den tidligere justitsminister Karen Hækkerup (S) udtalte sig positivt om en eventuel ny ordning, hvilket affødte en positiv reaktion fra vores side. Læs henvendelse HER

Høringssvar vedr. Samkabelse i Velfærdslaboratorium
Den Sociale Retshjælp sendte et høringssvar til Magistraten for Sociale forhold og beskæftigelse og Magistraten for Sundhed og Omsorg i Århus Kommune vedr. Samkabelse i Velfærdslaboratorium. 

Politisk henvendelse vedrørende retshjælpsreform 
Der er stadig plads til en del forbedringer af retshjælpen i Danmark. Den Sociale Retshjælp finder det derfor særdeles positivt, at Det Radikale Venstre d. 20. september udsendte et reformudspil på retshjælpsområdet, der har til formål at forbedre retssikkerheden for borgerne i landet. Holdningen til initiativerne samt forslag til endnu flere forbedringer blev sendt til justitsministeriet, retsudvalget og socialudvalget. 

Opstartskonference om kontanthjælpsreformen
Torsdag den 23. januar var juridisk leder Mai Meldgard i Aalborg til en opstartskonference om kontanthjælpsreformen, som var arrangeret af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. På konferencen deltog en række regional- og kommunalpolitikere, ledere fra social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet i kommunerne, UU-medarbejdere og repræsentanter fra uddannelsesinstitutioner og psykiatrien. Formålet med konferencen var at understøtte implementeringen af reformen og fremme fokus på reformens intentioner. På konferencen fortalte Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen om de politiske intentioner bag reformen, svarede på spørgsmål og debatterede reformen med deltagerne.

Kvalitetskrav til retshjælp
Den Sociale Retshjælp udsendte den 9. januar en pressemeddelelse vedrørende kvalitetskrav til retshjælp til alle landsdækkende samt andre relevante medier. Kvalitetskrav til retshjælp er nødvendigt for at sikre retssikkerheden i Danmark.

Høringssvar til lovforslag om digitale underskrifter

Den Sociale Retshjælp har d. 14. februar fremsendt vores høringssvar til et nyt lovforslag, som vil sidestille digitale underskrifter med almindelige underskrifter ved tvangsfuldbyrdelse af gæld.

Politisk henvendelse vedrørende efterbetaling af sociale ydelser
Den Sociale Retshjælp har i marts sammen med Kræftens Bekæmpelse og Danske Handicaporganisationer sendt en politisk henvendelse til beskæftigelsesminister Mette Frederiksen, fordi vi ikke mener det kan være rigtigt at hvis man som borger får medhold i en ankesag mod kommunen og får udbetalt de penge, som man havde krav på, så kan kommunen fratrække det i ens kontanthjælp, da pengene anses som en indtægt. De tre organisationer mener, at man kan rette op på problemet ved også at gøre efterbetalingen af forskellige ydelser til en undtagelse, så at efterbetaling af sociale ydelser ikke skal fratrækkes kontanthjælpen. Henvendelsen er en opfølgning på en tidligere henvendelse, der blev sendt i november 2013, som ministeren også lovede at følge op på. Læs den politiske henvendelse her. 

Møde hos Digitaliseringsstyrelsen
Mandag den 3. marts var Den Sociale Retshjælp, sammen med en række andre brugerorganisationer, inviteret til dialogmøde hos Digitaliseringsstyrelsen, hvor der blev diskuteret, hvordan man forhindrer, at socialt udsatte bliver hægtet af digitaliseringsbølgen.

Temadag om kriminalitetstruede unge
Onsdag den 7. maj tog Politisk Konsulent Camilla Johansen til Aalborg for at deltage i en temadag om kriminalitetstruede unge arrangeret af Anke- og Socialstyrelsen. Mødet havde fokus på, hvordan kommunerne håndterer de kriminalitetstruede unge og hvad der i fremtiden skal gøres for at forebygge kriminalitet.  

Høringssvar til ny bekendtgørelse om tilskud til retshjælpskontorer mv.
Den Sociale Retshjælps Fond har mandag d. 19. maj sendt et høringssvar af sted til Civilstyrelsen. Høringssvaret indeholder vores kommentarer til en ny bekendtgørelse om tilskud til retshjælpskontorer og advokatvagter samt bekendtgørelsen om revisionsinstruks. 

Møde med Socialstyrelsen
Mandag den 19. maj var Politisk Konsulent Camilla Johansen og Direktør Sandy Madar til møde med Socialstyrelsen vedrørende projekt Streetmanagers. I mødet deltog også flere af Streetmanagerne selv. Her blev det diskuteret, hvordan projekt Streetmanagers kan hjælpe de kriminelle og kriminalitetstruede unge i de udsatte boligområder til en bedre fremtid. Socialstyrelsen var meget interesseret i projektet og vi glæder os til at se, hvor dialogen fører hen.

Svar fra Justitsministeriet på vores høringssvar vedrørende ny bekendtgørelse om tilskud til retshjælpskontorer mv.
Den 4. juni svarede Justitsministeriet på vores høringssvar vedrørende den nye bekendtgørelse om tilskud til retshjælpskontorer mv. 

Brev til Mai Mercado vedr. Good Governance
I forbindelse med den svindelsag, som Socialstyrelsen oplevede i oktober 2018, kom børne- og socialminister med en række forslag til, hvordan vi i fremtiden kan undgå lignende situationer. Regeringen vil derfor give et tilbud til alle frivillige organisationer om at få hjælp til at udarbejde en række good governance-regler, som nedfælder principper om god ledelse. Dette synes vi, er både nødvendigt og på tide og vi skrev derfor til Mai Mercado for at fremlægge vores synspunkter på, hvad der bør tages hensyn til i denne forbindelse. Mai Mercado svarede på vores henvendelse af 5. november vedr. Good Governance. 

Regeringens 15 forslag til, hvordan kan forbedre støttestrukturen og tilskudsadministrationen på det frivillige sociale område.
Den Sociale Retshjælps Fond fremsendte tirsdag d. 2. oktober 2018 en henvendelse til børne- og socialminister Mai Mercado vedr. forslagene til, hvordan regeringens forslag til, hvordan man kan lette den bureaukratiske byrde for sociale frivillige foreninger. DSRF er generelt set positivt indstillet overfor forslagene, men savner bedre forankringsmuligheder for eksistensberettigede projekter. Derudover anbefaler vi regeringen ikke at slække for meget på kravene til afrapportering og revision.

Opgørelse fra Justitsministeriets Forskningskontor om udvalgte omkostninger som følge af rocker- og bandekriminelle
Den Sociale Retshjælps Fond fremsendte mandag den 16. juli 2018 en henvendelse til justitsminister Søren Pape Poulsen samt retsordførerne for Folketingets partier vedr. en opgørelse omkring den økonomiske pris for kriminalitet begået medlemmer af kriminelle grupperinger. Med denne henvendelse ønsker DSRF at kommentere på opgørelsen og i den forbindelse pointere, at øget fokus på forebyggende og resocialiserende indsatser på sigt kan presse prisen for bandekriminalitet ned.

Regeringens beskæftigelsesudspil om kvalificeret arbejdskraft
Den Sociale Retshjælps Fond fremsendte den 1. juni 2018 en politisk henvendelse vedr. regeringens beskæftigelsesudspil fra den 29. maj 2018. Henvendelsen blev sendt til beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) samt de øvrige politiske partiers beskæftigelses- og socialordfører.Henvendelsen uddyber nogle bekymringer angående et par af udspillets forslag, bl.a. at man vil visitere alle aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år, der er omfattet af 225 timers reglen, som jobparate. Den Sociale Retshjælps Fond håber, at vores pointer vil blive taget til efterretning i den kommende forhandlingsproces omkring udspillet.

Et Danmark uden parallelsamfund

Den Sociale Retshjælps Fond har d. 7. Marts skrevet til alle ministrene, som står bag regeringens udspil. Vores gennemgående emne er i henvendelsen at der skal forebyggende arbejde er vejen frem, hvis man gerne vil bryde med parallelsamfundene. Foruden den officielle henvendelse, indsendte vi et spørgsmål angående udspillets punkter inden for børneområdet. Den 12. april 2018 fik vi svar fra Børne og Socialminister Mai Mercado (C) på både vores officielle henvendelse og spørgsmål. 

Skal vi sikre resocialiseringen?
Den Sociale Retshjælps Fond har d. 18. Januar skrevet til alle retsordfører og socialordfører, Justitsministeriet samt Socialministeriet i et forsøg på at redde Fængselsrejseholdet, der ikke har fået tildelt nye midler til udførelsen af deres arbejde. Vi mener at gældsrådgivning og juridisk rådgivning er yderst vigtige faktorer i resocialiseringen af kriminelle, og det er derfor yderst kritisk, at vi ikke kan fortsætte dette arbejde.

De seneste vellykkede eksempler på Den Sociale Retshjælps retspolitiske arbejde i 2013
2013 var et retspolitisk travlt år for Den Sociale Retshjælp. Den Sociale Retshjælp rettede blandt andet henvendelse til justitsministeren vedrørende udsættelse af tidligere kriminelle beboere og udarbejdede et dokument omkring konsekvenserne ved dette. Dokumentet er blevet sendt til Justitsministeren, by- og boligordførere og socialordførere i Folketinget samt til udvalgte journalister.

Den Sociale Retshjælp henvendte sig i 2013 også til relevante ministre samt kultur – og socialudvalget med et forslag til hvad et frivilligcharter kunne indeholde, indsendte et høringssvar til bekendtgørelserne i medfør af lov om finansielle rådgivere og sendte et høringssvar til Justitsministeriet vedrørende en ny rocker- og bandepakke: Fast greb om banderne.

Ydermere henvendte Den Sociale Retshjælp sig til Ministeriet for By-, Bolig- og Landdistrikter vedrørende et lovforslag til ændring i lov om almene boliger. Lovforslaget ville give politiet mulighed for at videregive oplysninger om strafferetlige afgørelser til de almene boligorganisationer, som derefter vil kunne bruge disse oplysninger til at opsige lejeres lejemål, hvilket Den Sociale Retshjælp fandt problematisk.

I juni 2013 fik Den Sociale Retshjælp også besøg af Rigsrevisionen i forbindelse med deres undersøgelse omkring fejlkommunikation til borgerne, så de kunne høre nærmere om vores erfaringer samt løsningsforslag. Endeligt deltog Den Sociale Retshjælp i Retsudvalgets høring om retshjælpen i Danmark og efter høringen har Den Sociale Retshjælp sendt en henvendelse til Folketingets Retsudvalg som opfølgning på høringen med vores forslag til, hvad der bør have højeste prioritet at få håndteret.

Henvendelse til justitsministeren vedr. udsættelse af tidligere kriminelle beboere
Ved en konference om udsatte boligområder d. 2. april 2013 fremkom justitsminister Morten Bødskov med et forslag vedrørende udsættelse af tidligere kriminelle beboere fra socialt udsatte boligområder har Den Sociale Retshjælp udarbejdet følgende dokument omkring konsekvenserne af dette forslag. Dokumentet er i april blevet sendt til justitsministeren, by- og boligordførere og socialordførere i Folketinget samt udvalgte journalister. 

Henvendelse til skatteministeren vedr. ændringer i praksis hos SKAT
Den Sociale Retshjælp har i april udarbejdet en henvendelse til Holger K. Nielsen vedrørende en ændring i praksis hos SKAT, som har store konsekvenser for socialt udsatte. Skatteministeren har efterfølgende svaret på henvendelsen, og han har bedt sine embedsmænd i Skatteministeriet om at se på lovgivningen på området. 

Høring om retshjælp på Christiansborg
D. 2. april afholdt Folketingets Retsudvalg en høring om retshjælpen i Danmark. Den Sociale Retshjælp deltog ved formand Sandy Madar i panelet til høringen. Vi i Den Sociale Retshjælp er utroligt stolte over at blive inviteret med til høringen, og vi er meget optagede af, at der følges op med handling på en høring, hvor alle var enige om, at vi stadig har meget at kæmpe for, når snakken falder på retshjælp i Danmark. 

Opfølgning på høring om retshjælp
Efter høringen har Den Sociale Retshjælp sendt en henvendelse til Folketingets Retsudvalg som opfølgning på høringen. Her kommer vi med vores forslag til, hvad der har højeste prioritet at få håndteret straks og ikke først senere. 

Henvendelse vedr. et nyt frivilligcharter
Den Sociale Retshjælp har i juni skrevet en henvendelse med forslag til hvad et frivilligcharter kunne indeholde. Den er sendt til relevante ministre samt kultur – og socialudvalget, hvor vi blandt andet fik svar fra social- og integrationsminister Karen Hækkerup. 

Henvendelse vedr. indsattes sagsomkostninger
Den Sociale Retshjælp har henvendt sig til justitsminister Morten Bødskov omkring problemerne med indsattes sagsomkostninger. 

Henvendelse vedr. sygedagpenge til Mette Frederiksen
Den Sociale Retshjælp har rettet henvendelse til beskæftigelsesminister Mette Frederiksen om at “Retssikkerheden på sygedagpengeområdet tilsidesættes på grund af reelt betydningsløs klage adgang”. 

Politisk henvendelse til Ministeriet for By-, Bolig- og Landdistrikter

Under en konference om udsatte boligområder d. 2. april 2013 blev det nævnt, at ministeriet i oktober ville fremsætte et nyt lovforslag til ændring i lov om almene boliger, som vil give politiet mulighed for at videregive oplysninger om strafferetlige afgørelser til de almene boligorganisationer, som derefter vil kunne bruge disse oplysninger til at opsige lejeres lejemål. Da denne lov vil have stor indflydelse på mange af Den Sociale Retshjælps klienter, fremsendte Innovationsafdelingen d. 4. november en politisk henvendelse for at gøre opmærksom på de mange konsekvenser, som Den Sociale Retshjælp ser ved lovforslaget. 

Politisk henvendelse vedr. indsattes manglende adgang til internettet
Den Sociale Retshjælp har d. 18/11 2013 fremsendt en politisk henvendelse vedrørende problematikken omkring fængselsindsatte og deres adgang til internettet, når det offentlige pr. 1/11 2014 kræver, at alle landets borgere skal have egen digital postkasse på borger.dk. 

Svar på henvendelse fra Mette Frederiksen
Den Sociale Retshjælp har fået svar fra beskæftigelsesminister Mette Frederiksen angående vores henvendelse om sygedagpenge, kontanthjælp og efterbetalinger. 

Høringssvar vedr. “Ny rocker- og bandepakke: Fast greb om banderne”
Den Sociale Retshjælp fremsendte d. 26. november et høringssvar til Justitsministeriet vedrørende “Ny rocker- og bandepakke: Fast greb om banderne”. 

Lad os følge Norge og afkriminalisere misbrugere
Vi har sendt end henvendelse til landets sundhedsordførere omhandlende misbrugsbehandling til misbrugere. Den Sociale Retshjælps Fond har en del klienter, som enten har et misbrug eller har haft et, og som har oparbejdet en stor gæld på grund heraf. Vi mener, at de bør have hjælp frem for bøder og fængselsdomme – det vil gavne både dem såvel som resten af samfundet. 

Den 6/2-2018 fik vi svar fra Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) på vores henvendelse vedrørende afkriminalisering af stofmisbrugere. Sundhedsministeren vil i tråd med Justitsministeren ikke arbejde hen imod en afkriminalisering. 

Hvor er midlerne til de kriminalpræventive indsatser?
Midlerne til Fængselsrejseholdet ophører med udgangen af år 2017. Derfor har vi udsendt en politisk henvendelse, hvor vi argumenterer for, at der bør sættes penge af i satspuljemidlerne til kriminalpræventive indsatser. 

Kronik: Skal vi sikre retsfølelsen med hårdere straffe?
Sikrer vi danskernes retsfølelse ved at straffe hårdere? Dette diskuteres i denne kronik, og vi sætter spørgsmålstegn ved, hvad retsfølelse egentlig er.

Vil det hjælpe at straffe bandemedlemmer økonomisk?
Regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet har foreslået at straffe bandemedlemmer økonomisk ved at trække dem i sociale ydelser. DSRF mener ikke, at dette fremmer indsatsen mod bandekriminalitet. 

Alle handlinger har konsekvenser – det har love også

DSRF har op baggrund af regerings udspil til en ny reform mod ungdomskriminalitet, “Alle handlinger har konsekvenser”, udarbejdet en henvendelse, hvor vi redegøre for de tiltag, vi finder uhensigtsmæssige. DSRF har ligeledes lavet en pressemeddelelse på baggrund af Justitsministeriet og Socialministeriets udspil. I Justitsministeriets og Socialministeriets udspil til en ny reform mod ungdomskriminalitet fortælles en historie om “Peter”, og hvordan tiltagene hjælper Peter til en bedre fremtid. DSRF har på denne baggrund udarbejdet to alternative historier om Peter, da vi mener, at der er flere veje, sådan en historie kan tage. 

Politisk henvendelse om sagsomkostninger
I det nuværende danske retssystem bliver resocialisering sat helt ud af spillet, når indsatte løslades til en ofte livslang gæld i form af sagsomkostninger. Dette har konsekvenser både for det enkelte individ, der fastholdes i kriminalitet og for samfundet, når løsladte ikke afdrager på gælden til deres sagsomkostninger, men derimod forbliver en økonomisk byrde for samfundet. DSRF mener derfor, at praksis op området bør ændres. Desuden har vi udarbejdet et kort faktaark, der beskriver hvordan gæld fra sagsomkostninger kan være en hindring for tidligere kriminelle. 
Den 29. november 2018 svarede Justitsministeriet på henvendelsen. 

Politisk henvendelse: regeringens nye task force bør indeholde rådgivende indsatser
Regeringen foreslår en ny task force, der skal finde løsninger på at holde unge ude af bandekriminalitet. Den Sociale Retshjælps Fond bakker op om dette initiativ, men mener også, at udspillet i høj grad mangler et fokus på at rådgive de unges forældre. Vi ved af erfaring, at det er de nære netværk, som særligt kan holde unge fra at begå seriøs kriminalitet – og det bør regeringen hjælpe dem med. 

Den Social Retshjælps Fonds svar på Justitsministeriets 12 initiativer mod bandekriminalitet
Vi har lavet en politisk henvendelse, hvor vi svarer på regeringens udspil om hvordan man kan reagere på bandekriminalitet. Vi mener der er behov for et stærkt fokus på resocialisering og en præventiv indsats. 

Politisk henvendelse vedr. tvangsfjernelse af børn fra familier tilknyttet bandemiljøet
Trine Bramsen, Retsordfører for Socialdemokratiet, foreslog at børn, hvis familie var tilknyttet bandemiljøet skulle tvangsfjernes. 

Politisk henvendelse vedr. initiativet om at straffe forældre tilknyttet bandemiljøet 
Integrations- og udlændingeministerens har stillet forslag om at forældre tilknyttet bandemiljøet skal straffes ved at trække dem i sociale ydelser. 
Den 17/11 2017 svarede Inger Støjberg på henvendelsen. 

Lige adgang til retshjælp i Danmark – opsøgende retshjælp i fængsler og udsatte boligområder
DSRF har argumenteret for, hvorfor midlerne til Fængselsrejseholdet skal fortsætte. 

Fængselsrejseholdets forankringsplan – Hold liv i rejseholdet
Fængselsrejseholdet (FR) er et projekt Den Sociale Retshjælp har kørt siden 2011 med støtte fra Socialstyrelsen.

I dag den 22.08.17 har FR sendt en Forankringsplan afsted til Socialstyrelsen, i håb om at komme på Finansloven. FR bistår blandt andet indsatte i fængsler, pensioner og arrester landet over med gældsoversigter og juridisk bistand. For mere information se under Projekter/Fængselsrejseholdet ovenfor.

Henvendelse om Civilsamfundsstrategien

Læs Den Sociale Retshjælps Fonds reaktion på regeringens planer om at nedsætte en taskfoce med henblik på at udforme en ny civilsamfundsstrategi HER.

Sophie Løhde, Minister for offentlig innovation og Mai Mercado, Børne- og socialminister svarede på vores henvendelse. 

Henvendelse vedr. ny task force
DSRF rettede henvendelse til børne- og socialminister Mai Mercado (K) og Innovationsminister Sophie Løhde (V) vedr. den nye task force, som skal granske reglerne for frivillighed.

De seneste vellykkede eksempler på Den Sociale Retshjælps retspolitiske arbejde i 2012

Den Sociale Retshjælp fortsatte i 2012 det retspolitiske arbejde for at sikre borgerens retssikkerhed bedst muligt. Den Sociale Retshjælp startede året med at sende en politisk henvendelse til Folketingets beskæftigelsesudvalg vedrørende forebyggelse af socialt bedrageri.

Derudover foreslog Den Sociale Retshjælp socialministeren og ministeren for by og bolig, at udvide loven om Aktiv Socialpolitik for at nedbringe det stigende antal borgere, der udsættes samt rettede henvendelse til social- og beskæftigelsesministeren vedrørende den manglende afskaffelse af ungeydelsen. Den Sociale Retshjælp foreslog i 2012 også fælles retningslinjer for afindeksering samt debatterede i diverse medier om sagsomkostningers effekt på muligheden for resocialisering af tidligere indsatte.

Endeligt kan du nedenfor læse Den Sociale Retshjælps resultater for 2011 samt visioner for 2012.


Årsrapporten 2011
Du kan få et overblik over Den Sociale Retshjælps resultater for 2011 samt visioner for indeværende år i Årsrapporten 2011 som du kan finde her.

Henvendelse vedr. Socialt bedrageri
Den Sociale Retshjælp mener, at socialt bedrageri er forkert og bør stoppes. Men vi oplever også, at fejludbetalingerne i mange tilfælde skyldes komplicerede regler og uklare retningslinjer, som borgerne ikke kan gennemskue. Derfor sender Den Sociale Retshjælp i januar nedenstående henvendelse til medlemmerne af Folketingets beskæftigelsesudvalg: Forebyggelse af socialt bedrageri. 

Forslag til Udvidelse af Loven om Aktiv Socialpolitik
En af vores hjertesager er, at nedbringe det stigende antal borgere, der udsættes. I denne forbindelse sendte vi fredag d. 17. februar et forslag om en udvidelse af Loven om Aktiv Socialpolitik til socialministeren og ministeren for by og bolig. 

Henvendelse til beskæftigelsesministeren vedr. afskaffelse af ungeydelse
I forbindelse med den igangværende kontanthjælpsreform har vi, pr. 24. februar, sendt en henvendelse til social- og beskæftigelsesministeren angående den manglende afskaffelse af ungeydelsen.

Forslag til afindeksering
Fredag d. 6. april var vores politiske konsulent Kim Fogh med i Mennesker og Medier på P1 hvor han præsenterede vores forslag om et sæt fælles retningslinjer for afindeksering. 

Henvendelse til Folketingets Retsudvalg
Den Sociale Retshjælp har henvendt sig til Folketingets Retsudvalg for at bakke op om Advokatrådets og Danske Advokaters forslag om en åben høring på retshjælpsområdet. 

Forslag til Justitsministeren
I kølvandet på det netop afholdte åbne samråd om identitetstyveri sendte Den Sociale Retshjælp vores forslag om frivillig registrering til justitsministeren. Forslaget skyldtes, at vi i vores daglige arbejde ofte oplevede, at mange klienter ville kunne have haft stor gavn af en mulighed for at kunne lade sig registrere frivilligt hos et kreditoplysningsbureau som fx RKI. En sådan frivillig registrering ville kunne give kreditgiverne mulighed for at sikre sig, at dem, de låner ud til, dels er kreditværdige og dels er dem, de giver sig ud for at være. 

Henvendelse til Retsudvalget omkring jamming af mobilsignaler i fængslerne
I forlængelse af justitsminister Søren Pinds 21 tiltag mod mobiltelefoner i fængslerne, er der ifølge artiklen ”Politisk flertal vil tage ulovlige mobiler fra indsatte” i Metroxpress d. 17. oktober, et flertal i Folketinget for at gøre det umuligt at bruge mobiltelefoner i danske fængsler, samt botilbud for pædofile. Den Sociale Retshjælps Fond opfordrer i denne forbindelse til en mere nuanceret og saglig debat, da forskning og kriminalforsorgens statistikker viser, at kontakt til familie under afsoning er vigtigt for at undgå recidiv. 

De seneste vellykkede eksempler på Den Sociale Retshjælps retspolitiske arbejde i 2011
Den Sociale Retshjælps retspolitiske arbejde bestod i 2011 i mange politiske henvendelser samt medie udtalelser. Den Sociale Retshjælp udtalte sig, på baggrund af mange borgerhenvendelser, blandt andet om udsættelser, kommunernes brug af ulovlige indsamlede beviser på socialt bedrageri samt overgældssætning.

Herudover sendte vi spørgsmål til retsudvalget vedrørende bankernes modregning, henvendte os til socialministeriet omkring overførsel af huslejebetalinger, foreslog ændringer af kriterierne for hvornår man er enlig forsøger, foreslog skatteministeriet at SKAT følger inddrivelsesbekendtgørelsen, når der modregner i borgernes børnepenge, foreslog justitsministeriet, at det skal være muligt at registrere sig frivilligt i RKI samt rettede henvendelse til partiernes skatteordførere og skatteministeren for at få ændret lovgivningen vedrørende inddrivelse af offentlig gæld.

 Derudover foreslog Den Sociale Retshjælp et samarbejde med Pensionen Skejby og KRIM’s Retshjælp, for at alle indsatte kunne sikres retten til at få en folkeregisteradresse, mens de afsoner. Endeligt kommenterede vi lovforslag om forenkling af bødesagsprocessen, om muligheden for eftergivelse af sagsomkostninger i straffesager samt Retsplejerådets ordning for offentlig retshjælp. 

Henvendelse til Retsudvalget vedr. Bankernes modregning
Den Sociale Retshjælp spurgte i marts retsudvalget om problemstillinger vedrørende modregning. 

Henvendelse til Socialministeriet vedr. overførsel af huslejebetalinger
Henvendelsen pr. 9. marts 2011 om de problemstillinger en overførsel af huslejebetalingen. 

Kommentarer til lovforslag om forenkling af bødeprocessen
Den Sociale Retshjælp kommenterede i april på et lovforslag om forenkling af bødesagsprocessen idet at vi har haft arbejdet med dette område i flere år og derfor også har gjort os en del erfaringer sammen med blandt andet Aarhus politi. 

Forslag vedrørende ændring af kriterier for enlige forsørgere
Den Sociale Retshjælp sendte i april et forslag til beskæftigelsesminister Inger Støjberg om, at ændre kriterierne for, hvornår man er enlig forsørger, så reglerne kunne klargøres og præciseres overfor borgerne. 

Kommentarer til lovforslag om eftergivelse af sagsomkostninger
Den Sociale Retshjælp kommenterede på et lovforslag om muligheden for eftergivelse af sagsomkostninger i straffesager og foreslog en lovændring, hvad angår muligheden for eftergivelse af gæld, der er pådraget ved strafbare forslag. Desuden blev der fremlagt løsningsmodeller for problematikken omkring sagsomkostninger. 

Den Sociale Retshjælps kommentarer til ordningen for offentlig retshjælp i Danmark
Den Sociale Retshjælp sendte i maj sine kommentarer til Retsplejerådet vedrørende ordningen for offentlig retshjælp. 

Forslag til Skatteministeren
Den Sociale Retshjælp foreslog i maj skatteministeren, at SKAT følger inddrivelsesbekendtgørelsen, når der modregnes i borgernes børnepenge. 

Svar til beskæftigelsesministeren Inger Støjberg
Den Sociale Retshjælps Innovationsafdeling besvarede i maj beskæftigelsesminister Inger Støjberg og om hvordan man kan gøre kriterierne for, hvornår man er enlig, objektive og økonomiske. 

Forslag sikring af retten til folkeregisteradresse
Den Sociale Retshjælp foreslog i juni et samarbejde med Pensionen Skejby og KRIM’s Retshjælp, for at alle indsatte kunne sikres retten til at få en folkeregisteradresse, mens de afsoner. 

Svar på henvendelse fra indenrigs- og sundhedsministeren Bertel Haarder
Den Sociale Retshjælp fik i slutningen af juni svar fra indenrigs- og sundhedsministeren Bertel Haarder på henvendelse fra d. 6. juni 2011, vedrørende problemstillinger i Kriminalforsorgens institutioner. 

Svar på henvendelse fra Karen Hækkerup
Den Sociale Retshjælp fik i oktober svar på henvendelsen fra Karen Hækkerup vedr. konsekvenserne for socialt udsatte borgere ved ændringer i lovgivningen vedr. inddrivelse af offentlig gæld. 

Henvendelse til partiernes skatteordførere
Innovationsafdelingen arbejdede i november for at ændre lovgivningen vedrørende inddrivelse af offentlig gæld. Dette skyldes, at den eksisterende lovgivning havde negative konsekvenser for vores målgruppe.