You are currently viewing Oprettelse af et Gældsråd

Oprettelse af et Gældsråd

Der har i de senere år, været meget fokus på og debat omkring det stigende omfang af gældsproblematikker blandt privatpersoner i det danske samfund. Den Sociale Retshjælp (DSR) har bidraget til debatten omkring overgældssætning både i medierne og i Folketinget, og nu vil vi gerne bidrage med et overordnet løsningsforslag til, hvordan man kan gribe overgældssætning i Danmark an. Derfor indstiller DSR hermed til, at der oprettes et Gældsråd.

Vores arbejde – status

Erhvervs- og vækstministeren svarede d. 14. september 2012 på vores henvendelse og fandt forslaget interessant. Ministeren mente dog, at der allerede i dag er en række initiativer, som tager hånd om overgældssætning. Nogle ordførere har også svaret på vores forslag. SF ville gå videre med det, mens Konservative var afvisende.  

I boksen til højre kan du læse mere om forslaget til Gældsrådets arbejdsområder og vores politiske henvendelse.

Hvorfor er oprettelsen af et Gældsråd en mærkesag for DSR?

Gældsproblemerne kom tidligere oftest til udtryk hos socialt udsatte borgere, men har i de senere år spredt sig til en bredere gruppe af befolkningen. Således bliver personer, der kan betragtes som normalt stillede (både økonomisk og socialt) nu også ramt af gældsproblemer. Dette understøttes blandt andet af stigningen i antallet af tvangsauktioner. Fælles for begge disse grupper er, at overforbrug, oftest grundet manglende overblik over økonomien og livsfaseskift, såsom skilsmisse og arbejdsløshed, er de hyppigste årsager til uoverskuelige gældsproblemer.

Når der er tale om overgældssætning og de uoverskuelige problemer, der følger med, kan vi derfor ikke komme udenom, at både problemet og løsningen også ligger hos samfundet. Overgældssætning medfører negative konsekvenser for samfundsøkonomien og derfor er overgældssætning ikke blot et privat problem, men et samfundsproblem.

Det er dyrt for det danske samfund at have borgere, der ikke er i stand til at betale deres gæld. Dels bliver der brugt mange ressourcer på at forsøge at indkræve gælden – ofte uden effekt, da overgældssatte i mange tilfælde ikke er i stand til at betale af på deres gæld. Både fordi de ikke har pengene, men også fordi de har mistet overblikket og ikke har det nødvendige mentale overskud. Dels medfører overgældssætning ofte store problemer for de enkelte borgere, hvilket kan resultere i økonomisk stress og at de derfor ender i en social deroute, hvilket igen koster samfundet dyrt. Eksempelvis er der forhøjet risiko for, at den overgældssatte borger har vanskeligt ved at opretholde et arbejde eller genetablere kontakten til arbejdsmarkedet.

Den Sociale Retshjælp mener, at et af de største problemer er, at der ikke er en samlet strategi for, hvordan vi skal tackle overgældssætning i Danmark. Mange små initiativer er igangsat, men disse initiativer er ikke koordinerede eller tænkt ind i en større sammenhæng. Der er brug for en mere ambitiøs indsats – der er brug for en koordineret, langsigtet og helhedsorienteret indsats. En sådan indsats, mener vi på bedste vis kan sikres ved at oprette et Gældsråd, der samler alle relevante aktører og faglig viden på området med henblik på at udvikle de rette løsninger.

Det overordnede formål med Gældsrådet er, på baggrund af faglig ekspertise, at udvikle en strategi for, hvordan vi kan gøre op med det stigende antal overgældssatte borgere i Danmark. Mere specifikt er formålet med et Gældsråd dels at udvikle tiltag, der kan afhjælpe gældsproblematikker i Danmark og dels fungere som en videnscentral, der kan bruges som et vejledende og rådgivende organ, når beslutningstagere udvikler ny lovgivning på området.

For at kunne opfylde sit formål er det nødvendigt, at et Gældsråd sammensættes af medlemmer med den rette faglige ekspertise og medlemmer, der repræsenterer de forskellige implicerede parter, så det er muligt at bidrage med kvalificerede løsningsforslag indenfor gældsområdet. Det er vigtigt, at Gældsrådet består af eksperter inden for de organisationer og private virksomheder, såvel som offentlige instanser, der beskæftiger sig med gæld og overgældssatte borgere.