You are currently viewing Kvalificeret offentlig retshjælp

Kvalificeret offentlig retshjælp

Vores arbejde – status

Den Sociale Retshjælps Fond kæmper naturligvis for en kvalificeret offentlig retshjælp, herunder også lige adgang til retshjælp for alle.

I efteråret 2014 udførte vi en Voxpop, der viste, at mange borgere ikke ved, at de er berettiget til at modtage gratis juridisk rådgivning, når de ligger under indtægtsgrænsen for fri proces, men allerede tilbage i maj 2011 lavede vi vores første politiske henvendelse vedrørende ordningen for Offentlig Retshjælp i Danmark.

Siden hen er det blevet til mange politiske henvendelser – vi har bl.a. sendt henvendelse til retsordførerne vedr. mangelfuld retshjælp, bakket op om Advokatrådets og Danske Advokaters forslag om, at arrangere en åben høring, der kan sætte fokus på danskernes adgang til retshjælp, gjort opmærksom på behovet for retshjælp til udsatte borgere, deltaget i høringen vedrørende en ny bekendtgørelse for retshjælpskontorer samt sat fokus på kvalitetssikring af offentlig retshjælp.

Derudover har vi udarbejdet standarder for de krav, som vi som minimum, synes der skal være til en retshjælpsorganisation. Disse indebærer etiske regler samt gennemsigtighed i form af et udvidet trinsystem. Disse standarder blev implementeret internt og sidenhen eksternt i foråret 2013.

Hvorfor er kvalificeret offentlig retshjælp en mærkesag for DSR?

I 2007 trådte lovændringer vedrørende retshjælp ved advokatvagter med videre i kraft. Den Sociale Retshjælp er dog bekymrede for den udvikling, vi har set på området de sidste år, og mener stadigvæk ikke, at alle borgere i dag har gode og lige muligheder for at få offentlig retshjælp. Endvidere er der også generelt set et manglende kendskab blandt borgerne til de muligheder, der er for at søge gratis juridisk rådgivning. 

Hvis flere borgere var informeret om deres mulighed for gratis juridisk rådgivning, ville mange problemer kunne løses tidligere end det ofte er tilfældet i dag. For de socialt udsatte borgere, som vi ofte hjælper, kan rod i økonomien og manglende overblik over deres egen sag og rettigheder være medvirkende til, at de fastholdes i en udsat position, hvor de er afhængige af samfundets økonomiske støtte. Det koster derfor samfundet penge at have borgere, der ikke har en afklaring på deres juridiske og økonomiske situation. Endvidere er det i denne forbindelse også vigtigt, at retshjælps-organisationerne er klædt ordentlig på til at kunne varetage borgernes problematikker, samt at borgerne har let adgang til de oplysninger de måtte have brug for. 

Den Sociale Retshjælp mener, at der er flere tiltag, som vil kunne være med til at sikre borgernes retssikkerhed: 

  • Alle retshjælpskontorer skal være underlagt et sæt etiske regler, på lige fod med advokaterne – dette skal være med til at kvalitetssikre det juridiske rådgivningsarbejde, der tilbydes borgerne 
  • Der skal være gennemsigtighed på retshjælpsområdet, herunder kommunikation om hvilke trin der ydes rådgivning på ved henholdsvis retshjælpsorganisationer og advokatvagter – dette er afgørende for at borgeren på forhånd ved, hvilken juridisk bistand de kan forvente fra det sted, de henvender sig til 
  • Der skal etableres et bedre samarbejde mellem advokatvagter og retshjælpsorganisationer 
  • Der skal også etableres et bedre henvisningssamarbejde internt mellem retshjælpsorganisationerne – dette kan sikre at borgeren ikke kommer til at gå fra den ene hjælpeinstans til den anden pga. manglende ressourcer. Derfor er dinretshjaelp.dk også blevet oprettet som en mulighed for borgeren såvel som for organisationen at danne sig et overblik over hvilke kompetencer de enkelte organisationer ligger inde med 
  • Retshjælpsorganisationernes klienter skal beskyttes på lige fod med advokaternes klienter – det drejer sig om at sikre de juridiske rådgiveres tavshedspligt, så vi kan sikre vores klienter bedst muligt (for mere information om dette emne, se mærkesagen Tavshedspligtbeskyttelse for retshjælpsorganisationer
  • Til sidst skal der også skabes et bedre samarbejde med de offentlige myndigheder – dette ville være til gavn for borgerne og på samme måde gøre alles arbejde mere effektivt (for mere information om dette emne, se mærkesagen Fuldmagtsproblematik