You are currently viewing Kvalificeret offentlig gældsrådgivning

Kvalificeret offentlig gældsrådgivning

En af Den Sociale Retshjælps mærkesager er at sikre borgerne en kvalificeret, offentlig gældsrådgivning. Efterspørgslen efter gældsrådgivning er stor, og de borgere, der søger hjælp, er ofte i en uoverskuelig økonomisk situation, hvor de ikke selv besidder ressourcerne til at overskue og håndtere deres gældsproblemer. Det er derfor afgørende, at de kan forvente, at den person, eller organisation, der kalder sig gældsrådgiver, besidder de nødvendige kompetencer til at give en korrekt vejledning. Alligevel stilles der ikke kompetence krav til gældsrådgivere. Den Sociale Retshjælp mener, der bør sættes standarder for den offentlige gældsrådgivning, som skal sikre borgerne en kvalificeret, ensartet og god rådgivning.

Vores arbejde – status

Den Sociale Retshjælp kæmper for kvalificeret offentlig gældsrådgivning. Dette har medført en del pressearbejde og politiske henvendelser. Vi har også holdt foredrag om problemstillingen.

Ydermere fik vi udarbejdet nogle standarder for de krav til henholdsvis etiske regler samt gennemsigtighed i form af et udvidet trinsystem med inspiration fra advokaternes trinsystem (jf. loven om finansielle rådgivere) vi synes, der som minimum bør være til gældsorganisationerne i 2012. Disse blev i første omgang implanteret internt og sidenhen eksternt i foråret 2013.

Vi har henvendt os politisk med dette behov for ensartet, kvalificeret rådgivning og udarbejdet et høringssvar til udkastet af bekendtgørelsen om lov om finansielle rådgivere, hvor vi har givet vores kommentarer til de tre bekendtgørelser om hhv. kompetencekrav til finansielle rådgivere, finansielle rådgiveres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler samt god skik for finansielle rådgivere.

Der er stadig ingen uddannelse eller oplæring i gældsrådgivning eller bestemmelser for, hvem der må udføre gældsrådgivning. Dette forsørger Den Sociale Retshjælp at råde bod på og har derfor siden 2013 kørt et gældsrådgivningskursus i samarbejde med Erhvervsakademi Aarhus. Igennem dette kursus gør vi vores for, at borgerne modtager kvalificeret rådgivning.

Hvorfor er kvalificeret offentlig gældsrådgivning en mærkesag for DSR? 

Først og fremmest handler den manglende regulering af den offentligt støttede gældrådgivning om borgernes retssikkerhed. Det er afgørende, at borgere, der søger hjælp, ved, hvilken rådgivning de kan forvente og kan stole på, at denne hjælp har en vis standard. Det kan have store økonomiske konsekvenser for den enkelte borger, hvis gældsrådgiveren ikke er tilstrækkeligt kvalificeret, og derfor begår fejl. Yderligere bør der sættes krav, så de offentlige midler, man bruger på gældsrådgivningen, bliver brugt bedst muligt. 

Den Sociale Retshjælp foreslår, at der defineres officielle retlige standarder, der gælder alle, som yder gældsrådgivning. De bør indeholde: 

  • En certificeringsmodel, der stiller kompetencekrav til gældsrådgivere alt efter, hvor dybdegående rådgivning, der ydes. Det betyder, at man både skal erhverve sig en kvalificeret uddannelse og et certifikat for at yde gældsrådgivning, og at titlen ”gældsrådgiver” bliver beskyttet, og kun kan bruges, hvis man har det pågældende certifikat.
  • Etiske regler, der fastsætter god skik for gældsrådgivere, og den organisation, de indgår i. De skal blandt andet indeholde regler for tavshedspligt, behandling og opbevaring af fortrolige oplysninger og fuldmagter, grænser for Gældsmanagernes bistand og hvordan man forholder sig ved risiko for interessekonflikter. Læs mere om etiske regler i menuen til højre. 
  • Oprettelse af en klageinstans under Finanstilsynet, som bør have kompetence til at afgøre erstatningssager som følge af mangelfuld eller decideret forkert gældsrådgivning og gældssagsbehandling. En klageinstans kan gennem forskellige sanktionsmuligheder, for eksempel bøde eller i særlige tilfælde fratagelse af certifikat, give borgeren sikkerhed mod gældsrådgivere, der ikke overholder deres forpligtelser.