KLAGEINSTANSER I DANMARK

Her kan du finde en liste over nogle af klageinstanserne i Danmark som vi løbende henviser vores klienter til hos Den Sociale Gældsrådgivning. Du kan komme ind på de respektive hjemmesider ved at klikke på linket under hver enkel klageinstans, hvor du kan læse mere om hvor der klages til om hvad samt hvordan du kan klage og hvad du kan gøre, hvis du ikke får medhold i din klage. Ydermere kan du med fordel også søge under juridisk rådgivning, hvis du har brug for vejledning til udarbejdelse af din klage eller du har fået afslag. På www.forbrug.dk kan du desuden finde en liste over samtlige klageinstanser ud over de godkendte klagenævn.

Her kan du klage over pengeinstitutters, forsikringsselskabers eller kreditforeningers tilsidesættelse af god pengeinstitutskik, forsikringsskik og kreditforeningsskik.

Finanstilsynet

Hvis du vil klage over varer eller tjenesteydelser fra erhvervsdrivende, kan du klage til Forbrugerklagenævnet, der behandler klager fra forbrugere vedrørende varer og tjenesteydelser fra erhvervsdrivende. Som hovedregel skal prisen være mindst 1000 kr. og højst 100.000 kr.  Visse undtagelser, som fx en minimumpris på 650 kr. for tøj og sko.

For at klage til forbrugerklagenævnet skal man forinden have forsøgt at løse problemet med den erhvervsdrivende. Dernæst skal klagen igennem en mæglingsfase hos center for klageløsning ved konkurrence og forbrugerstyrelsen. Lykkes det ikke at finde en løsning, skal klagen sendes en skriftlig klage til forbrugerklagenævnet.

Forbrugerklagenævnet

Her kan du klage over dit kommunale skolevæsen. Dog skal du først kontakte skoleinspektøren og lade dem prøve at løse problemet. Lykkes dette ikke kan du klage til skolebestyrelsen eller til kommunalbestyrelsen.

Statsforvaltningen

Her kan du klage over en statslig eller kommunal myndighed eller andre offentlige forvaltningsmyndigheder.

Folketingets ombudsmand

Forbrugerpolitisk spørgsmål kan henvendes til Forbrugerrådet Tænk.

Forbrugerrådet Tænk

Hvis du vil klage over erhvervsdrivendes markedsføring.

Forbrugerombudsmanden

Er du utilfreds med en advokats adfærd, salær eller begge dele kan du klage til Advokatnævnet

Advokatnævnet

Er du utilfreds med en advokats adfærd, salær eller begge dele kan du klage til Advokatnævnet

Advokatsamfundet

Behandler klager fra brugere over pengeinstitutter.

Det Finansielle Ankenævn

Her kan du klage over en skatteafgørelse i din kommune

Skatteankestyrelsen

Har du en sag, der ikke kan behandles af et klagenævn, kan du bringe sagen for en domstol. Læs mere på domstol.dk

Domstol

Ankenævnet for Finansieringsselskaber behandler udelukkende klager fra privatforbrugere over danske finansieringsselskabers fritstående lån og kreditter. Det vil sige lån, der ikke er knyttet til en genstand på det tidspunkt hvor lånet eller kreditten udstedes. Ankenævnet behandler ligeledes klager over danske filialer af udenlandske finansieringsselskaber.

Førend der kan klages til Ankenævnet for Finansieringsselskaber skal man forinden have forsøgt at løse problemet med den erhvervsdrivende og selskabet skal have afvist kravet helt eller delvist. Når klagen er modtaget opkræves et gebyr på 200 kr. Såfremt du får medhold i din klage, eller hvis sagen afvises som uegnet til behandling, får du gebyret tilbage.

Ankennævnet forsøger først at finde en forligsmæssig løsning. Lykkedes dette ikke, bliver sagen behandlet og afgjort af Ankenævnet.

Klageformularen findes her: 

Ankenævnet for finansieringsselskaber

Her kan du klage over private eller offentlige registre

Datatilsynet

Indhold er på vej