You are currently viewing Google som straffeattest

Google som straffeattest

Google er i de senere år blevet et yndet redskab til at indhente oplysninger om f.eks. jobansøgere. Der er flere eksempler på, at Google kan være mindre hensigtsmæssig, bl.a. i forbindelse med gamle webartikler, som kan virke hindrende for borgeres mulighed for at få job eller indgå i sociale relationer. Derfor er afindeksering et nødvendigt redskab for, at borgeren ikke skal forfølges af problemer fra fortiden.

Vores arbejde – status

Det første skridt, Den Sociale Retshjælp tog, var at kontakte Google. Google viste stor forståelse for problematikken, men kunne dengang ikke gøre meget for at hjælpe; det var journalisterne, der skrev artiklerne, vi skulle have fat i. Den Sociale Retshjælp har derfor været i kontakt med en lang række danske medier, og der var god dialog på området. Vi havde stor succes med vores henvendelser, og flere aviser udviste interesse for at få skabt en holdbar og gennemskuelig løsning. Derudover lavede Den Sociale Retshjælp en henstilling til Det Redaktionelle Udvalg om, at de danske medier burde gå sammen om at finde en fælles løsning på problemet, hvilket mundede ud i en tilføjelse til Journalistforbundets etiske regler. Ydermere udarbejdede Den Sociale Retshjælp etiske regler og retningslinjer på området. I løbet af 2014 har Den Sociale Retshjælp kigget nærmere på, hvordan man beskytter borgere, der optræder som cases. Dette kan man læse mere om i boksen til højre, hvor der er linket til vores forskellige guides til borgere, som snart skal interviewes eller allerede er blevet interviewet af et medie.

Mulighed for afindeksering

Vi mener, at afindeksering er den bedste måde, hvorpå den enkelte borgers retssikkerhed kan sikres og dermed få mulighed for at blive sluset ind i samfundet efter endt fængselsophold. Google har åbnet en dør på klem i forhold til at undgå, at man for altid dukker op i en Google-søgning. Borgere har således mulighed for at søge om at blive afindekseret. ”Afindeksering” betyder, at indekseringen fjernes fra en database. Det indebærer, at en søgemaskine ikke længere henviser til den side, der bliver afindekseret.
Hvis artiklen eller videoklippet ikke afindekseres kan den altså til hver en tid findes ved en søgning på f.eks. Google.
Man kan ikke kræve, at artiklen bliver afindekseret – hvorvidt oplysningerne fjernes beror fra gang til gang på en vurdering af oplysningernes natur, hvor skadelige oplysningerne er for den enkelte, overfor hvor relevante de er for samfundet at have adgang til. Man kan også klage til det konkrete medie. Det er redaktionen på den enkelte avis, der tager stilling til hvorvidt forespørgslen om afindeksering skal imødekommes.

Hvorfor var Google som straffeattest en mærkesag for DSR?
Google er blevet et redskab som mange arbejdsgivere bruger, når de skal tjekke en ansøgers baggrund, og Den Sociale Retshjælp har gentagne gange oplevet, at borgere er stødt ind i problemer, når arbejdsgiverne baggrundstjekker ansøgerne via Google. Her kan de risikere, at deres navne dukker op i gamle webartikler, som omtaler omstændighederne omkring deres dom, selv efter de har afsonet deres straf, og efter at det pågældende forhold er blevet slettet fra straffeattesten. Det er problematisk, at Google kommer til at fungere som en livsvarig og offentlig tilgængelig straffeattest, da dette mindsker borgerens mulighed for resocialisering.

Tidligere og nuværende indsatte udgør en stor del af Den Sociale Retshjælps brugergruppe, og vi har i mange tilfælde mødt borgere, der har haft problemer med at få job eller praktikplads, fordi arbejdsgiverne via Google finder artikler, der omhandler omstændighederne omkring den pågældendes gamle dom. Ligeledes er der eksempler på, at Den Sociale Retshjælps klienter gentagne gange er blevet konfronteret omkring deres dom i deres privatliv, når venner og bekendte har fundet artikler og lignende via Google. Problemet er både med til at hindre denne borgergruppes resocialiseringsproces, ligesom det i høj grad medvirker til at stigmatisere borgeren.

Diverse dokumenter