Gennemsigtighed omkring sagsomkostninger

Wingender, M. (2012) • Udgiver: Den Sociale Retshjælps Fond • Aarhus d. 1. jun. 2012 • 

Denne rapport handler om gennemsigtighed omkring sagsomkostninger. Formålet er at belyse og diskutere det omfang, sigtede personer bliver oplyst om omkostningerne de hæfter for, hvis de bliver dømt.

Gennemsigtighed omkring sagsomkostninger er nødvendigt for den enkelte borgers retssikkerhed. Det er vigtigt, at der gennem hele sagsforløbet er klarhed omkring størrelsen af sagsomkostningerne. Det er derudover vigtigt med klarhed om, hvad de helt præcist dækker. På den måde kan man forberede de indsatte på den gæld, der venter mange efter endt afsoning. Derudover er gennemsigtighed væsentlig i et bredere og samfundsmæssigt perspektiv. Dette skyldes, at størstedelen af den samlede gæld fra sagsomkostninger i sidste ende må dækkes af staten.

Indeværende rapport bygger på en interviewundersøgelse med ni deltagere, der alle har været dømt i straffesager. Deltagerne fortæller, hvad de er blevet oplyst omkring deres sagsomkostninger, og på hvilket tidspunkt de har modtaget oplysningerne.

Undersøgelsens overordnede konklusion er, at informationen, der gives til de indsatte, når de bliver dømt, er forvirrende og mangelfuld. Dette skal både ses i forhold til, hvad der forekommer som rimelig behandling af andre mennesker. Men I særlig grad også i forhold til gældende love og retningslinjer på området. Til sidst i rapporten fremlægger vi derfor to løsningsforslag, der sigter mod en mere hensigtsmæssig ordning omkring oplysning om sagsomkostninger. Rapporten skal således for det første give et indblik i nogle særlige vilkår, der rammer en i forvejen udsat gruppe borgere. For det andet skal rapporten ses som et oplæg til en politisk debat om øget retssikkerhed omkring sagsomkostninger.

Hvis vores forslag implementeres, så vil det for det første styrke borgernes retssikkerhed. For det andet vil det være stort skridt i den rigtige retning, når man skal tænke på resocialiseringen af de indsatte borgere. Herved styrker vi også sikkerheden i samfundet og for den almene borger.

Hent rapporten Gennemsigtighed omkring sagsomkostninger (341 KB)