FOGEDRETTEN

Herunder kan du læse mere om blandt andet hvordan et fogedretsmøde foregår samt hvordan du bedst muligt kan forberede dig og hvilke dokumenter der er relevante for dig at medbringe. Hertil kommer også om hvad en insolvenserklæring er samt om politifremstillinger, såfremt du mod forventning ikke møder op i fogedretten ved indkaldelse.

Et af hovedformålene med fogedretsmødet er, at kreditor får mulighed for at foretage udlæg i nogle af dine aktiver. Et udlæg betyder, at kreditor vil kunne kræve de udlagte genstande solgt på en tvangsauktion og dermed få fyldestgørelse gennem salgsprovenuet, hvis du ikke kan tilbyde en tilfredsstillende afdragsordning eller hvis du ikke overholder en indgået afdragsordning.
Det kan også være, at din kreditor vil sikre sig, at forældelsen på gælden bliver afbrudt. Hvis det er tilfældet, kan du tilbyde kreditor, at du vil underskrive en skylderklæring (også kaldet frivilligt forlig) på gælden, og på den måde undgå de yderligere omkostninger, der er ved at fordringen kommer i fogedretten.
 
Fogedretten har oplysningspligt og vejledningspligt, hvilket betyder, at fogeden skal svare på dine spørgsmål, og vejlede dig om konsekvenserne af udlæg og evt. insolvenserklæring. Du kan derfor altid spørge fogeden til råds, hvis der er forhold som du ikke forstår før, under eller efter fogedretsmødet, hvilket følger af retsplejelovens § 500. Såfremt du har en bisidder med, kan du naturligvis også spørge denne til råds.

I folderen “Fogedretten” kan du få et hurtigt overblik over de væsentligste informationer om et fogedretsmøde.

Fogedretten er en afdeling af byretten, som på begæring forestår tvangsfuldbyrdelse af krav, som en kreditor (også kaldet fordringshaver eller rekvirent) har mod en debitor (også kaldet skyldner eller rekvisitus). De fleste sager i fogedretten drejer sig om pengekrav, men sagerne kan også handle om udsættelse af et lejemål, tilbagetagelse af ting købt med ejendomsforbehold, udlevering af effekter eller at gennemtvinge samvær med børn. Fogedretten afholder også tvangsauktioner.

Før din kreditor må sende din fordring (gæld) til fogedretten, skal inkassovirksomheden eller advokaten sende dig en påkravsskrivelse, der skal indeholde alle relevante oplysninger om gælden samt give dig en 10 dages betalingsfrist, hvilket følger af inkassolovens § 10, stk. 1-3.
 
Du har dermed mulighed for at undgå, at sagen overdrages til fogedretten, og dermed at der bliver pålagt yderligere omkostninger. Der må derfor ikke iværksættes yderligere omkostningskrævende inkassoskridt, før 10-dages fristen er udløbet. Fristen regnes fra afsendelsen af påkravsskrivelsen, og det vil normalt være tilstrækkeligt at sende påkravsskrivelsen til din adresse ifølge folkeregisteret.
 
Hvis inkassolovens § 10 ikke overholdes, har det konsekvenser for din kreditor, da det vil være i strid med god inkassoskik, og fogedretten vil som udgangspunkt vælge at afvise sagen.
 
Kreditor skal samtidigt have et tvangsfuldbyrdelsesgrundlag (også kaldet eksekutionsgrundlag eller fundament), før kreditor kan anmode fogedretten om bistand til at tvangsinddrive en fordring.
 
De forskellige fundamenter fremgår af retsplejelovens § 478, her skal særligt nævnes:
 
 • Domme og kendelser afsagt af domstolene
 • Betalingspåkrav med påtegning (dvs. du har ikke gjort indsigelse inden 14 dage efter, at betalingspåkravet er modtaget), hvilket følger af jf. retsplejelovens § 477 e, stk. 2 (betalingspåkrav kan kun benyttes af kreditor, hvis den samlede gæld højst er på 100.000 kr. eksklusivt renter og omkostninger)
 • Retsforlig, det vil sige forlig der er indgået mellem dig og din kreditor under en retssag
 • Udenretlige frivillige forlig (indgået mellem dig og din kreditor udenfor en retssag) om forfalden gæld, når det klart fremgår af det frivillige forlig, at det skal tjene som et eksekutionsgrundlag
 • Gældsbreve, når det klart fremgår af gældsbrevet, at det skal tjene som et eksekutionsgrundlag (ofte ved banklån)
 • Pantebreve med underpant i såvel fast ejendom som løsøre, hvor gælden er erkendt af den som skylder pengene.

Det skal bemærkes, at SKAT ikke behøves et eksekutionsgrundlag for at tvangsinddrive, og at myndigheden som udgangspunkt kan tvangsinddrive uden Fogedrettens hjælp, da kommunale pantefogeder kan tvangsinddrive ved hjælp af udpantning.

Du har ikke pligt til at medbringe dokumentation i fogedretten, men det vil være i din egen bedste interesse, at du medbringer relevant dokumentation for din økonomi. De forskellige dokumenter skal bruges af kreditor til at vurdere blandt andet din betalingsevne, om du har nogle aktiver (værdier), som der kan foretages udlæg i, og sidst men ikke mindst for at sikre at de oplysninger du kommer med er de rigtige.

 

Følgende oplysninger og dokumentation er relevante at medbringe:
 • Oversigt over de sidste 6 kalendermåneders indtægter og udgifter, da det kan bruges til at vurdere din eventuelle betalingsevne ved indgåelse af en mulig afdragsordning.
 • Kopi af seneste tre lønsedler, udbetalingsbilag eller tilsvarende, såfremt du er på overførselsindkomst som fx kontanthjælp, sygedagpenge mv., da det vil dokumenterer din indkomst/indtægt.
 • Kopi af seneste årsopgørelse og aktuel forskudsopgørelse fra SKAT, da det også giver kreditorer overblik over dine indtægtsforhold.
 • Kopi af dokumentation for væsentlige faste udgifter som fx husleje, el, vand, varme, institutionsplads(er), transport til og fra arbejde eller uddannelsessted m.v. da det også dokumenterer din økonomiske situation.
 • Oversigt over seneste opgørelser fra andre private og offentlige kreditorer, da det giver kreditor et overblik over din gældssituation.
 • Oversigt over eventuelle aktiver som fx hvis du ejer en bil, båd eller hus med oplysning om identifikation og eventuelle hæftelser (kreditors navn og kontaktdata samt aktuel restgæld), da det vil kunne give kreditor et overblik, hvad der kan være relevant for udlæg

Du kan læse mere om hvilke dokumenter du skal medbringe under punktet “Vejledninger” på siden HER.

Fogedretsmødet foregår i et mindre lokale under fredelige omstændigheder og i en god tone. Mødet varer typisk 5-10 minutter afhængigt af hvor velforberedt du er samt hvor mange spørgsmål kreditor har. Under fogedretsmødet vil en repræsentant fra fogedretten, kreditor (den, du skylder penge) og du, eventuelt sammen med en bisidder, være til stede.
 

Mødets forløb

 • Fogeden vil indledningsvis bede dig om dit navn og cpr-nummer for at sikre, at du er den som er indkaldt til fogedretten samt du kan blive bedt om at fremvise billede-id.
 • Herefter vil du blive informeret om, at du udtaler dig under strafansvar, hvilket betyder, at du kan blive straffet, hvis du lyver i fogedretten.
 • Derefter vil fogeden spørge dig, om du kan betale. Hvis du svarer, at det kan du ikke, vil fogeden derefter give ordet til kreditor eller dennes advokat, der vil stille en række spørgsmål.
 • De første spørgsmål vil handle om, hvad du ejer. Formålet er at finde ud af, om du ejer noget, som der kan foretages udlæg i, fx hus, bil, dyre designer genstande mv.
 • Herefter vil kreditor stille dig en række spørgsmål i forhold til blandt andet din civilstatus, om du har hjemmeboende børn, herunder også hvor gamle de er, dine boligforhold og din jobsituation eller uddannelse.
 • Derudover vil du også blive spurgt ind til dine indtægter som fx løn / overførselsindkomst, boligsikring samt andre tilskud og udgifter som fx husleje, el, vand og varme, institution, transport til og fra arbejde eller uddannelsessted.

Spørgsmålene er blandt andet med til at vurdere om, hvorvidt der er en betalingsevne og i så fald, hvor stor med henblik på en mulig afdragsordning.

Kom forberedt til mødet

Fordelen ved at komme forberedt er at selve fogedretsmødet vil blive hurtigere overstået og det vil samtidigt spare dig en masse unødvendig tid efterfølgende i form af fremsendelse af den samme dokumentation, såfremt du ikke kan indgå eller overholde dine afdragsordninger.

For at forberede dig bedst muligt til mødet, har vi udarbejdet en vejledning med de spørgsmål du primært vil blive spurgt om i fogedretten med en kort forklaring om hvorfor, som du kan finde under “Vejledninger” på siden HER.

Når du modtager en indkaldelse til et udlægsmøde i fogedretten, anses tvisten mellem kreditor og dig principielt for at være afgjort, hvilket følger af retsplejelovens § 501. Formålet med fogedretsmødet er derfor at undersøge dine muligheder for at betale gælden samt undersøge kreditors mulighed for at foretage udlæg i nogle af dine aktiver.

 

Fogedretten tager ikke stilling til, hvorvidt kravet er korrekt eller ej, og det er derfor som udgangspunkt ikke muligt for dig at gøre indsigelser mod kravet i fogedretten. Det er derfor yderst vigtigt, at du gør indsigelse mod en byretsstævning eller et modtaget betalingspåkrav (indenfor 14 dages fristen).

 

Der er dog enkelte undtagelser hertil. Du kan gøre indsigelser om dokumentfalsk, forældelse samt at kravet ikke er korrekt opgjort gældende. Hvis dette er tilfældet, skal du orientere fogedretten hurtigst muligt om dette, som herefter tager stilling til, om mødet skal fortsætte eller ej.

 

 • Hvis fogedretten giver dig medhold i dine indsigelser, aflyses mødet, og det er efterfølgende op til kreditor, om denne vil forfølge sagen for byretten.
 • Hvis du ikke får medhold i sin indsigelse, vil fogedretsmødet fortsætte.

 

Såfremt fogedretten vurderer, at bevisførelsen for indsigelsen vil være for omfattende, eller du ikke har ført tilstrækkeligt bevis, afvises indsigelsen. I dette tilfælde kan du søge byretten om, at sagen bliver taget op igen, hvis en dom er afsagt her, ellers skal der først anlægges sag om kravets berettigelse, inden fogedforretning kan finde sted.
En indkaldelse til fogedretten sker ved, at indkaldelsen forkyndes for dig af en stævningsmand udsendt af fogedretten på vegne af din kreditor. Dette indebærer, at du bliver underrettet om tid og sted for fogedretsmødet, hvilket følger af retsplejelovens § 493.
 
Du vil typisk blive indkaldt i:
 • den retskreds, hvor du har hjemting (bopæl)
 • den retskreds, hvor din erhvervsmæssige virksomhed ligger
 • den retskreds, hvor du har aktiver, der kan være genstand for tvangsfuldbyrdelsen

Når en indkaldelse er lovligt forkyndt for dig, så har du mødepligt i fogedretten og en uanmeldt udeblivelse vil udover at påfører dig yderligere omkostninger, også betyde at kreditor kan beder politiet om at politifremstille dig.

Du skal betale for kreditors omkostninger ved inddrivelse af gælden, dvs. at du vil blive pålagt at betale en retsafgift, advokatmødesalær (salæret afhænger af kravets størrelse), samt yderligere omkostninger, hvis du ikke frivilligt møder op i fogedretten, og det er nødvendigt med en politifremstilling eller en udkørende fogedforretning.

 

Overordnet set bør du forsøge at undgå at komme i fogedretten, da dette medfører yderligere omkostninger for dig og gælden til kreditor vil derfor stige. Derfor bør du gennem fremvisning af dokumentation for din økonomiske situation (budget, indtægter, udgifter, fotografier af hjemmet, bilen etc.) prøve at tale din kreditor fra at begære et fogedretsmøde eller tilbagekalde et allerede berammet møde.

 

I nogle tilfælde kan et fogedretsmøde undgås ved at underskrive kreditors frivillige forlig eller indgå en afdragsordning med kreditor. Såfremt du ikke har nogle midler eller ejer noget af betydelig værdi kan du fordel prøve at tale kreditor fra et fogedretsmøde med argumentet om, at det er nytteløst og kreditor rent faktisk kan miste penge på det, da du ikke kan betale udgifterne.
Nej, formålet med mødet i fogedretten er først og fremmest at søge en afklaring på mellemværendet mellem dig og kreditor. Der er ikke nogen der kan bestemme, hvad du skal betale i en eventuel afdragsordning. Derfor skal du heller ikke lade dig presse til at indgå en afdragsordning som du ikke kan overholde, da det blot kan medføre at du eventuelt kommer til at betale endnu flere penge i inddrivelsesomkostninger.

 

Det anbefales, at du medbringer dokumentation for dine egne og husstandens økonomiske forhold, samt dine gældsposter i øvrigt. Såfremt du har en begrænset indkomst og et lille rådighedsbeløb til dig selv, vil det ofte give kreditor en god forståelse for din svære situation.
Hvis du ikke møder op i fogedretten på det fastlagte tidspunkt, kan du blive tvunget til at møde ved en såkaldt politifremstilling.

 

En politifremstilling betyder, at politiet uanmeldt afhenter dig på din adresse eller arbejdsplads, og eskorterer dig til fogedretten for at vente på at din kreditor møder frem. Denne foranstaltning anvendes, hvis du ikke er mødt op ved første indkaldelse i fogedretten, og hvis kreditor anmoder herom.

 

Hvis du bliver politifremstillet, vil der blive tillagt dig et gebyr på 400 kr. Det er derfor vigtigt, at du møder op i fogedretten – også selvom du ikke har midler til betaling eller aktiver, der kan foretages udlæg i.

 

En politifremstilling et meget indgribende og resursekrævende tiltag. Proceduren for politifremstilling er derfor, bl.a. ud fra omkostningsmæssige betragtninger slåedes, at politiet oftest først prøver at kontakte dig, for at aftale en ny tid for afholdelse af fogedretsmødet. Dette sker alt afhængig af hvilken politikreds du bor i, men vil typisk ske via brev eller telefonisk. Det er først hvis denne fremgangsmåde ikke virker, at politiet kører ud og henter dig.

 

I praksis vælger de fleste kreditorer, som altovervejende udgangspunkt, at benytte sig af muligheden for politifremstilling, da kreditor typisk er repræsenteret af et inkassofirma eller en advokat, som sparer tid og penge ved denne fremgangsmåde.

I tilfælde af sygdom

Hvis du bliver syg, skal du orientere fogedretten og din kreditor hurtigst muligt, i håbet om at det er muligt at aftale et nyt fogedretsmøde uden yderligere omkostninger. Fogedretten kan kræve, at du dokumenterer din sygdom med en lægeerklæring, og du skal derfor ved henvendelsen spørge om, hvorvidt du skal fremsende en lægeerklæring samt hvortil og til hvem den skal sendes.
 

Hvis du ikke møder op

Du har pligt til at møde i fogedretten, men hvis du ikke møder op på det indkaldte tidspunkt, kan kreditor vælge at begære dig politifremstillet, hvilket betyder at politiet kan komme og hente dig eller begære en udkørende fogedforretning, hvor kreditor sammen med fogedretten kommer hjem til dig.
 
Alle omkostninger i forbindelse med politifremstillinger og udkørende fogedforretninger bliver pålagt dig, hvilket gør det væsentligt dyrere for dig, end et almindeligt fogedretsmøde i retten, og du bør derfor gøre alt for at undgå dette.
 
Det er således vigtigt, at du møder op i fogedretten, hvis du bliver indkaldt hertil, også selvom du ikke har midler til betaling eller værdier, der kan gøres til genstand for udlæg eller sikre at der meldes afbud til henholdsvis kreditor og fogedretten.

Hvis kreditor ikke møder op

Hvis det derimod er kreditor eller dennes repræsentant, der udebliver fra et fogedretsmøde, afviser fogedretten fogedforretningen, med mindre fordringen ikke overstiger 2.500 kr.

Et udlæg medfører en sikkerhed for kreditor og betyder, at hvis du ikke kan tilbyde en tilfredsstillende afdragsordning eller overholde allerede indgået afdragsordning, så vil kreditor kunne kræve de udlagte genstande bortsolgt på en tvangsauktion og dermed få fyldestgørelse gennem salgsprovenuet.

Kreditor kan som udgangspunkt gøre udlæg i alle dine aktiver, der en økonomisk værdi, hvilket følger af retsplejelovens § 508, det kan f.eks. være i
 • dit hus,
 • din bil,
 • dyre hobbyaktiver,
 • lejedepositum,
 • overskydende skat eller
 • andre tilbagebetalinger fra det offentlige m.v..

Det er i den forbindelse uden betydning, at aktiverne i forvejen er behæftet med panterettigheder eller andre udlæg. I praksis vil fogedretten ofte ved værdiansættelsen af dine aktiver anvende diverse databaser på internettet. Kreditor kan altid foretage udlæg i dine medbragte kontanter, og kræve dem udleveret med det samme under fogedretsmødet.

Undtagelser

Der findes en række undtagelser til udgangspunktet, om at alle dine aktiver kan være genstand for udlæg. Den vigtigste undtagelse findes i retsplejelovens § 509, stk. 1 og kaldes trangsbeneficiet.

Bestemmelsen indebærer, at kreditor ikke kan foretage udlæg i genstande, der anses for nødvendige og sædvanlige i ”et beskedent hjem”. Det beskedne hjem er en retlig standard, som følger samfundets velfærd, og vurderes relativt i forhold til, hvor rigt samfundet er. Levestandarden er relativt høj i Danmark, og en række genstande er derfor omfattet af trangsbeneficiet.

Eksempler på genstande der er omfattet af trangsbeneficiet, og dermed ikke kan foretages udlæg i, er

 • almindeligt tøj,
 • almindelige møbler,
 • støvsuger samt
 • fryser/køleskab.
 • Derudover kan elektronisk udstyr som radio, tv og computer også være omfattet, hvis værdien er mere beskeden.

Endvidere kan mere ualmindeligt indbo som for eksempel bornholmerure, cappuccinomaskiner og lign. være omfattet af trangsbeneficiet. Baggrunden herfor er, at der ikke foretages udlæg i aktiver, som vil indbringe under kr. 1.000 ved tvangsauktion. 

 

Eksempler på genstande der ikke er omfattet af trangsbeneficiet, og dermed kan foretages udlæg i, er

 • større kontantbeholdninger,
 • værdipapirer,
 • elektronik af større værdi som nyere fladskærme/stereoanlæg,
 • hjemmebiograf,
 • dyre designer genstande/møbler,
 • antikviteter,
 • kunst,
 • ægte tæpper,
 • værdifuldt porcelæn,
 • akvarier,
 • pelse,
 • værdifulde malerier,
 • værdifulde samlinger af mønter, frimærker, vin og bøger,
 • værdifulde hobbygenstande som sports- og fritidsudstyr, fx mærkegolfkøller, fitnessmaskiner til privat brug, joller, trailere, campingvogne m.v.

Der kan ikke foretages udlæg i dine genstande, som alene har en affektionsværdi og ikke en egentlig økonomisk omsætningsværdi. Der er altså et krav om, at genstandene skal have en økonomisk omsætningsværdi, og ifølge trangsbeneficiet skal omsætningsværdien være betydelig.

Der kan heller ikke foretages udlæg i genstande med en værdi på indtil kr. 3.000, som er nødvendige for din eller din husstands erhverv (arbejde) eller uddannelse, hvilket følger af retsplejelovens § 509, stk. 3. Bestemmelsen omfatter for eksempel:

 • faglitteratur,
 • pizzaovn eller
 • en ældre bil som benyttes til (nødvendig) transport til arbejde m.v.

Udlæg kan endvidere ikke foretages i genstande, som har en særlig personlig betydning for dig eller medlemmer af din husstand, medmindre genstandene har en sådan værdi, at det ikke findes rimeligt at holde dem uden for fuldbyrdelsen af kreditors fordring, hvilket følger af retsplejelovens § 515, stk. 1. Under bestemmelsen går f.eks.

 • familieportrætter,
 • forlovelsesringe,
 • vielsesringe,
 • hæderstegn,
 • eventuelt erindringsgaver fra nærtstående for eksempel gamle grammofonplader og
 • kæledyr som eksempelvis familiens hund.

Det skal derudover bemærkes, at ting af betydelig værdi i almindelighed ikke kan undtages for udlæg, men hvor grænsen skal sættes, er afhængig af affektionsinteressens styrke.

Udlæg i hjælpemidler, som er nødvendige på grund af legemlige mangler eller sygdom er også fritaget for udlæg, hvilket følger af retsplejelovens § 515, stk. 2. Eksempler fra retspraksis er

 • briller,
 • høreapparat,
 • kørestol, samt
 • værdifulde genstande som et invalidemotorkøretøj vil kunne være beskyttet mod udlæg.

Afgørende er hjælpemidlets nødvendighed. Det kan være vejledende, om der er ydet støtte til anskaffelsen af hjælpemidlet efter § 97 i socialserviceloven, medens et afslag til støtte, der er begrundet i indtægtsgrundlagets størrelse, ingen vejledning giver.

Bil

Biler kan i visse tilfælde undtages for udlæg, hvis den har en særlig betydning for dig eller én i din husstand, medmindre den har en urimelig høj værdi. Med særlig betydning menes, at den er fysisk nødvendig for at kunne hente mad, bringe børn og lign. Der vil oftest være tale om en handicapbil. Det kan f.eks. være, hvis du ejer en invalidebil. Selvom din bil ikke er en egentlig invalidebil, kan den i visse tilfælde alligevel undtages. Hvis du f.eks. har et sygt barn og har brug for en bil til at transportere barnet, betragtes den som et hjælpemiddel og er dermed undtaget fra udlæg.

Sociale ydelser eller pension

Der kan endvidere ikke foretages udlæg i sociale ydelser eller pension, medmindre beløbet har været forfalden til betaling i mere end 3 måneder, hvilket følger af retsplejelovens § 512, stk. 3.

Løn

Der kan heller ikke foretages udlæg i din endnu ikke udbetalte løn eller vederlag for personligt arbejde, medmindre der er forløbet mere end 7 dage efter slutningen af den periode, i hvilken lønnen er indtjent, eller efter at vederlaget er optjent, hvilket følger af retsplejelovens § 511. Formålet er, at du ikke skal kunne snyde kreditor ved ikke at få din løn udbetalt. Når lønnen er gået ind på din konto, kan kreditor kræve det, der ligger ud over trangsbeneficiet med det samme.

Anvisningsret

Du har som udgangspunkt en såkaldt anvisningsret ifølge retsplejelovens § 517, stk. 1. Dette betyder, at hvis kreditor ønsker at foretage udlæg i et aktiv, som betyder særligt meget for dig, har du mulighed for at anvise et andet aktiv i det omfang, det ligeledes kan dække kreditors krav.

Uanset din anvisningsret kan kreditor altid foretage udlæg i rede penge, i pantesikret aktiver, fast ejendom, allerede udlægsbehæftede aktiver samt aktiver, hvis værdi er usikker, hvilket følger af retsplejelovens § 517, stk. 2 og 3.

Endeligt har du herudover en vis indflydelse på, hvad kreditor foretager udlæg i, hvis du har flere aktiver af samme værdi. I den situation kan du hvis et udlæg i en af dem vil være til væsentlig ulempe for dig henvise udlægget til et af de andre aktiver.

Hvis du uden lovlig grund udebliver fra et fogedretsmøde eller hvis kreditor har en begrundet mistanke om, at du afgiver urigtige oplysninger i fogedretten, kan du risikere, at fogedsagen gennemføres som en såkaldt udkørende fogedforretning.

 

Ved en udkørende fogedforretning vil fogedretten varsle en dato, hvor fogeden, kreditor og eventuelt politiet eller en flyttemand autoriseret af politiet, kører ud til din bopæl og undersøger, om du har aktiver, der kan foretages udlæg i. Hvis du ikke er hjemme, vil fogeden ved hjælp af en låsesmed skaffe sig adgang til din bolig.

 

Udkørende fogedforretninger er i praksis mest relevant, hvis du har en virksomhed, og kreditor ved, at der er aktiver, der kan foretages udlæg i, som f.eks. et varelager.
Det er muligt, at sende anden til at møde i fogedretten for dig, såfremt du udfylder en fuldmagt og, at den person der kommer i stedet for dig har indgående kendskab til sagen og særligt til dine økonomiske forhold, herunder hvilke aktiver du ejer af værdi. Det er et krav, at personen kender til sagen og til dine økonomiske forhold.

 

Benyttes denne mulighed vil det ikke være muligt at modtage en insolvenserklæring. Denne erklæring kan afgives hvert halve år og betyder, at kreditorer ikke kan indkalde dig til fogedretten, medmindre det er med henblik på afbrydelse af en fordrings forældelse, eller retten vurderer det nødvendigt.

Et frivilligt forlig (skylderklæring) er et dokument, hvori du erklærer, at du skylder et bestemt beløb til kreditor. Ved din underskrift erkender du gælden. Et frivilligt forlig er hermed juridisk bindende. De fleste frivillige forlig henviser til Retsplejelovens § 478, hvilket betyder, at forliget kan danne grundlag for, at kreditor kan få fogedrettens hjælp til at inddrive kravet. Et sådant frivilligt forlig har samme virkning som en dom, og fra tidspunktet for underskrivelsen vil der løbe en tiårig forældelsesfrist. Hvis du ikke er enig i beløbets størrelse, skal du ikke underskrive et frivilligt forlig, da du ikke kan gøre indsigelser mod kreditor, hvis du allerede har underskrevet forliget.

Har du ikke værdier kreditor kan foretage udlæg i, kan du over for retten ved fogedretsmødet under strafansvar afgive en insolvenserklæring. Herefter vil du være ”fredet” for yderligere indkaldelser til fogedretten fra kreditor og evt. andre kreditorer i 6 måneder medmindre der måtte opstå ændringer i denne periode, som giver kreditor mulighed for at foretage udlæg.

 

Modtager du alligevel en ny indkaldelse i denne periode, bør du kontakte fogedretten, da der typisk er tale om en fejl, medmindre indkaldelsen sker med henblik på at afbryde forældelsen af fordringen.

 

Når perioden er udløbet, kan du igen indkaldes til fogedretten for at redegøre for dine økonomiske forhold.

 

Insolvenserklæring forudsætter dog, at du personligt møder op i fogedretten, ligesom du ikke kan skrive til fogedretten, at du ønsker en insolvenserklæring.

 

Afgivelse af insolvenserklæring forudsætter endvidere, at du bliver tilsagt i fogedretten af en kreditor. Det betyder, at du ikke selv kan melde din ankomst i fogedretten og blive erklæret insolvent.

 

Du skal ikke være nervøs for at afgive en insolvenserklæring, fordi du tror, at hele verden så kan se, at du er insolvent. Dette er ikke tilfældet, da det alene er din kreditor og fogedretten i den pågældende retskreds, som er vidende herom, hvilket også vil sige, at der kan forekomme den situation, at du må erklæres insolvent i flere retskredse, hvis du indkaldes hertil. Det kan være en fordel at blive erklæret insolvent, fordi du så har arbejdsro til at forsøge at komme med en plan for at komme af med din gæld.