MYNDIGHEDER

Hvis du har en sag hos en myndighed, kan du have spørgsmål vedrørende myndighedens håndtering af sagen. eksempelvis kan et spørgsmål være om du må få indblik i dokumenterne vedrørende din sag eller du kan have spørgsmål, der vedrører selve behandlingen af din sag – eksempelvis om partshøring, tavshedspligt, begrundelsen for afgørelse, vejledningspligt eller klage. Det kan være at du har en sag hos din kommune, hos Skatteforvaltningen, hos Familieretshuset eller hos Udbetaling Danmark. Nedenfor kan du derfor finde de spørgsmål, som Den Sociale Retshjælps Fond oftest er stødt på i forbindelse med Retshjælpsarbejdet.

JEG HAR SØGT OM AKTINDSIGT HOS KOMMUNEN, MEN OPLYSNINGERNE I MIN SAG ER FORKERTE – HVAD GØR JEG?

Hvis du er i tvivl om, hvad du skal gøre, så har du altid muligheden for at spørge myndigheden selv, da de har en generel vejledningspligt inden for myndighedens sagsområde.

Du har ret til at komme med en udtalelse omkring din sag og kan forlange sagen udsat, indtil du har givet denne udtalelse (med visse undtagelser f.eks. hvis en lovbestemt frist vil blive sprunget). I den udtalelse kan du oplyse, at oplysningerne er forkerte og bede myndigheden rette det, så de kan træffe afgørelsen på det rigtige grundlag.

Hvis oplysningerne ikke drejer sig om en sag, som er i gang med at blive behandlet, så tag kontakt til den relevante myndighed og bed dem rette oplysningerne, så de er korrekte.

HAR JEG RET TIL AKTINDSIGT I EN ANBRINGELSESSAG?

Hvis du er part (f.eks. faderen eller moderen til barnet) i anbringelsessagen, så vil det klare udgangspunkt og hovedreglen være, ja, det har du.

Myndigheden skal, i sager hvor der bliver truffet afgørelse, give aktindsigt til parterne, så de kan være bekendt med sagens dokumenter. Der er dog en række undtagelser til dette, f.eks. er interne arbejdsdokumenter som udgangspunkt ikke omfattet af aktindsigten.

Hvis du ikke er part i anbringelsessagen, så vil du sandsynligvis ikke kunne få aktindsigt i sagen, da det det drejer sig om private forhold.

JEG ER I TVIVL OM, HVORVIDT JEG HAR FÅET AKTINDSIGT I ALLE MINE PAPIRER – HVILKE DOKUMENTER ER UNDTAGET?

Hvis du er part i sagen, er udgangspunktet, at du har ret til aktindsigt i alle dokumenter og oplysninger i afgørelsessager, som omhandler dig selv.

Sager om strafferetlig forfølgning er ikke omfattet af aktindsigt, medmindre sagen er afgjort, og det er begrundet i et rimeligt hensyn til ens egen interesse.

Undtagelserne til, at alle dokumenter og oplysninger er omfattet af aktindsigt, er interne arbejdsdokumenter (f.eks. dokumenter til internt brug og brevudveksling mellem myndigheder) og fortrolige dokumenter (f.eks. statsprotokoller og referat fra et møde mellem ministre).

Der er dog undtagelser til undtagelserne:

Hvis de interne arbejdsdokumenter har oplysninger, som har væsentlig betydning og kun findes her, så er de omfattet af aktindsigt. Sådan er det også med fortrolige dokumenter, hvis oplysningerne kun findes her og er af væsentlig betydning, så kan du få aktindsigt i dem

Mht. oplysninger så kan nogle oplysninger være undtaget fra aktindsigt, f.eks. hvis det gælder statens sikkerhed, eller hvis det vedrører forebyggelse, opklaring og forfølgning af lovovertrædelser. Nogen oplysninger i et dokument kan være undtaget, men du har ret til aktindsigt i resten af dokumentet.

Hvis der er nogle dokumenter, som du ikke får aktindsigt i, så skal myndigheden begrunde, hvorfor du ikke kan det.

HVOR LÆNGE SKAL JEG VENTE PÅ, AT MYNDIGHEDERNE SENDER MIG AKTINDSIGTEN?

En anmodning om aktindsigt skal behandles ”snarest”. Det vil sige så hurtigt som muligt. Det er med andre ord svært at sige, om du skal vente 3 eller 6 dage.

Hvis der går 10 dage, uden du har hørt noget (dvs. hverken har fået afslag eller aktindsigt), så skal myndigheden underrette/give dig meddelelse om grunden til, at du ikke har fået svar endnu. Efter de 10 dage skal myndigheden desuden fortælle, hvornår deres afgørelse (dvs. afslag eller tilladelse) kan forventes at være klar. Du kan altså risikere, at der går op til 10 dage, før du hører noget fra myndigheden.

Dette gælder både, hvis du søger aktindsigt efter Forvaltningslovens regler eller Offentliglovens regler.

Afgørelser – Sagsbehandling

Læs mere

Afgørelser – Klage

Læs mere