KVALITETSSTANDARDER

Den Sociale Gældsrådgivning (DSG) har i Samarbejde med Deloitte og andre gældsrådgivningsorganisationer i den Nationale Vidensfunktion i 2019 udarbejdet en række standarder for, hvordan kvalificeret gældsrådgivning ser ud, hvem der må udføre den og, hvad den skal og bør indeholde. Overordnet set er der fem kvalitetsstandarder, og en længere række delstandarder. De fem overordnede standarder er:

1) Organisation – Her beskrives organisationen og dens grundlag for at føre økonomi- og gældsrådgivning. Dette er bl.a. med til at sikre organisationens gennemsigtighed, så alle kan se det grundlag, organisationen bygger på.

2) Indhold – Under dette punkt beskriver organisationen indholdet af den rådgivning der bliver tilbudt samt hvilken rådgivning man vil modtage på de forskellige rådgivningstrin.

3)Kompetencer – I dette afsnit beskriver organisationen, hvordan den sikrer sig, at medarbejderne har de nødvendige kompetencer til rent faktisk at give en kvalificeret rådgivning.

4) Etik – Her beskriver organisationen, hvordan den sikrer at den rådgivning, der bliver udført, sker på en etisk forsvarlig måde, bl.a. i forhold til fuldmagter, håndtering af personfølsomme data, forsikringer mm.

5) Dokumentation – Enhver organisation skal kunne dokumentere sit arbejde, derfor sikrer den femte og sidste kvalitetsstandard, at al dokumentation sker på en ensartet måde, så data kan sammenlignes år for år.

Den Sociale Gældsrådgivning lever op til alle disse kvalitetsstandarder. Dette gør også, at selve vores layout varierer i forhold til det layout, som er udarbejdet af Deloitte. Vi har fjernet kolonerne ”Årsag til at kvalitetsparametret ikke efterleves” og ”Forventet proces for arbejdet med kvalitetsparametret”. Fordi vi som organisation lever fuldt ud op til samtlige af de kvalitetsstandarder, der er aftalt, ville de to omtalte kolonner være tomme og pladskrævende og gøre dokumentet uoverskueligt.

Kvalitetsstandarderne har essentielt to opgaver. Den første opgave er at sikre sig, at alle de borgere, der søger hjælp hos en gældsrådgivningsorganisation kan være sikre på, at denne hjælp er saglig, upartisk og til deres fordel – Det gælder om at sikre borgerens retssikkerhed. Dette er nødvendigt bl.a. fordi dem der har brug for en gældsrådgivningsorganisation som oftest ikke har ressourcerne til at tage kampen selv

Udover beskyttelsen af borgerne, så handler kvalitetsstandarderne om at skabe tillid imellem to grupper, hvor der generelt ikke er ret meget tillid at hente: Kreditorerne, herunder banker, pengeudlånere og inkassoselskaber og Debitor der bl.a. tæller socialt udsatte borgere og indsatte. Bankerne, pengeudlånerne og inkassoselskaberne hører generelt til de brancher, som folk har mindst tillid til her i landet. Dette er specielt tilfældet blandt målgruppen for (vores) gældsrådgivning, de socialt udsatte og indsatte, der efter vores erfaring sjældent har tillid til institutioner, der har med penge at gøre. Når det er sagt, så går dette forhold også den anden vej. Der følger en række stigma med til det, at være enten socialt udsat eller indsat. Dette har den konsekvens, at folk, der ikke indgående kender den socialt udsatte eller indsatte ikke har meget tillid til pågældende. Der er altså en manglende tillid blandt de to parter, der gør, at det er meget svært, hvis ikke umuligt, at samarbejde og finde en løsning på det, der jo egentlig er et fælles problem. Dette stiller begge parter dårligere, da kreditor ikke får sine penge, og debitor fortsat bliver chikaneret af kreditor.

Grundet den lave tillid mellem kreditor og debitor er det ikke er muligt at lave en aftale. Derfor må gældsrådgivningsorganisationerne blive et tillidsfuldt bindeled imellem kreditor og debitor, dvs. at det er gældsrådgiveren, som parterne skal have tillid til, således at der er en ubrudt kæde af tillid mellem kreditor og debitor. Dette sikrer, at der kan blive lavet et samarbejde, som alle kan være enige om – og have tillid til.

Kvalitetsstandarderne skal sørge for, at både kreditor og debitor har tillid til rådgivningsorganisationen, som behandler sagen. Denne opgave løser kvalitetsstandarderne på flere forskellige måder: Dette sker bl.a. ved fastsættelsen af en række ufravigelige krav til de kompetencer, som de ansatte rådgivere skal have, f.eks. krav om en bestemt uddannelse og/eller et bestemt uddannelsesniveau. Derudover fastsætter kvalitetsstandarderne også en række etiske regler, som de ansatte til en hver tid skal overholde.

Det er vores håb, at det fremover vil blive et krav, at rådgivningsorganisationer skal overholde kvalitetsstandarderne, så vi i fremtiden kan undgå tillidsbrydende organisationer som bisidderhjælpen, og så vi sammen kan skabe lidt mere tillid til hinanden.

MÅLET MED KVALITETSSTANDARDER