EFTERGIVELSE AF GÆLD

Herunder kan du læse mere om dine muligheder om eftergivelse af offentlig gæld samt hvordan du søger, hvilke krav der er og hvad du ellers skal vide som fx at eftergivelse af offentlig gæld er til folk, hvor langt størstedelen af deres gæld er til det offentlige.

For at søge om eftergivelse af offentlig gæld, skal du gå ind via www.skat.dk og søge efter eftergivelse af offentlig gæld, hvor du finder et ansøgningsskema og yderligere informationer om hvordan du søger.

Først udfylder du en blanket på www.SKAT.dk, derefter skal denne sendes til: SKAT, Postboks 49, 4930 Maribo.

 

Du kan også logge på www.skat.dk/tastselv med NemID, for at sende den på mail. På den måde bliver dine personlige oplysninger beskyttet.

 

Du skal klikke på Vælg kontakt – Send e-mail - Emne: Gæld til det offentlig e/ Eftergivelse af gæld til det offentlige – Skriv mail. Husk at vedhæfte bilag.

Hvis Inddrivelsesmyndigheden vurderer, at du opfylder kravene for at få eftergivet din offentlige gæld, kan den enten lade gælden bortfalde helt eller nedsætte den, på samme måde som ved gældssanering. Hvis din offentlige gæld kun bliver nedsat, vil der blive aftalt en afdragsordning med SKAT.

Du vil modtage en afgørelse fra SKAT, hvori de forklarer, på hvilket grundlag de har afslået din ansøgning. Du har mulighed for at gøre indsigelse mod afgørelsen.

SKAT vil kun eftergive din offentlige gæld, hvis din gæld til private kreditorer er ubetydelig. Der er ikke noget fast beløb på, hvor meget gæld du må have til private kreditorer. Det er en individuel vurdering.

Hvis du har brug for hjælp i forbindelse med din ansøgning om eftergivelse af offentlig gæld, er der flere muligheder, alt afhængig af hvilken og hvor meget hjælp man har brug for.

 

Kontakt SKAT

Ved spørgsmål vedr. din ansøgning eller hvordan det foregår, kan du blandt andet kontakte SKAT eller gå ind via www.skat.dk og læse mere om dine muligheder for eftergivelse af offentlig gæld.

 

Kontakt retshjælps- eller gældsrådgivningsorganisation

Derudover kan du kontakte en af landets retshjælpsorganisationer eller gældsrådgivningsorganisationer, der, alt afhængig af hvilken organisation du kontakter, kan yde rådgivning samt sagsbehandling i form af bl.a. hjælp til udfyldning og indsendelse af ansøgningen.

 

Du kan finde retshjælpsorganisationer og gældsrådgivningsorganisationer HER.
Du kan søge om at få eftergivet din gæld til det offentlige, hvis du har modtaget en af følgende, i mindst 3 år ud af en periode på 4 år:
  • – Kontanthjælp
  • – Starthjælp
  • – Tilbud efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats eller introduktionsydelse
  • – Arbejdsløshedsdagpenge

Umiddelbart er det ligesom en gældssanering, derfor kan du kun få eftergivet din offentlige gæld, hvis sagsomkostninger udgør et mindre beløb af den samlede offentlige gæld. Der er ikke noget fast beløb på, hvor meget man må have i sagsomkostninger. Det er en individuel vurdering.

Tidligere var der særskilte regler for eftergivelse af studiegæld, men disse er pr. 1.1.2009 ophævet, og derfor gælder der ikke længere særlige regler herfor. Studiegæld eftergives hermed efter samme regler som anden offentlig gæld. Se ovenfor. Studiegæld kan også indgå i en gældssanering ved skifteretten.

Der kan søges om eftergivelse for fordringer med renter, gebyrer og andre omkostninger, såfremt det kan bevises at man ikke er i stand til at betale sin gælde inden for nærmere fremtid, som er fem år og frem. Så vil det antages, at eftergivelsen vil føre til en varig forbedring af ens økonomiske forhold. Tilsvarende kan der søges om eftergivelse hvis man hæfter for et selskab som skylder penge til det offentlige.

I afgørelsen lægges der vægt på gældens alder, jo ældre gælden er desto bedre. Dog hvis skyldner har anden betydelig gæld kan eftergivelse nægtes, da varig forbedring af økonomiske forhold ikke kan overholdes. Afgørelsen af eftergivelsessagen kan ende ud i at alt gælden bliver fjernet eller at man skal betale et månedligt beløb hver måned i 3-5 år. Dette afgøres af den enkelte dommer. For socialt udsatte vil en godkendt eftergivelse ende ud i at man skal betale 1/48 del af gælden over de næste 4 år.

Eftergivelse kan tilbagekaldes, såfremt skyldneren i forbindelse med eftergivelsessagen har ikke oplyst korrekte oplysninger i eftergivelsesansøgning eller ikke opretter sin aftale om de månedlige betalinger.

Der kan ikke gives eftergivelse hvis

– Skyldnerens økonomiske forhold er uafklarede. Det vil sige at skyldneren ikke har en fast indtægt. Fast indtægt betegnes som, at du er i arbejde, er i fleksjob, er under uddannelse eller er under revalidering, og at du ikke længere får kontanthjælp. Hvis du ikke er noget af det ovennævnte, så vil du ikke kunne få eftergivelse.

– Skyldneren har handlet uforsvarligt i økonomiske anliggender, hvor der er stiftet en stor gæld og som er stiftet på et tidspunkt, hvor skyldneren var ude af stand til at opfylde sine økonomiske forpligtelser, herunder:

  • – Skyldneren har optaget lån, som skylderens økonomi ikke kan overholde tilbagebetaling.
  • – er stiftet med henblik på forbrug eller
  • – er gæld til det offentlige, som er oparbejdet systematisk.

– Gæld som er skiftet ved strafbare eller erstatningspådragende forhold.

– Skyldneren har undladt at afdrage på sin gæld, selv om skyldneren har haft rimelig mulighed herfor.

– Skyldneren har indrettet sig med henblik på eftergivelse eller

– Skyldneren stifter ny gæld til det offentlige, efter at eftergivelsessag er begyndt.

Har du offentlig gæld, eksempelvis restskat, kan det være relevant for dig at søge om eftergivelse af din gæld til det offentlige. Det er SKAT, der som inddrivelsesmyndighed tager stilling til, om der kan ske eftergivelse af din gæld.

 

Formålet med eftergivelse er at sikre, at der kan laves en samlet ordning for al gæld til det offentlige. Du skal indlevere en ansøgning om eftergivelse af offentlig gæld til SKAT.

 

Du kan få gælden eftergivet helt eller få den nedsat, således at du får en ordning med afdragsbetaling for den resterende del.