You are currently viewing Effektivisering af Advokatvagterne

Effektivisering af Advokatvagterne

I løbet af de sidste par år er flere advokatvagter lukket ned af forskellige årsager såsom manglende økonomisk motivation hos advokaterne, uhensigtsmæssige åbningstider og manglende effektivitet i systematiseringen af rådgivningsproceduren. Lukningerne af advokatvagterne anser Den Sociale Retshjælp som en væsentlig forringelse af borgernes retssikkerhed, hvorfor vi mener en seriøs effektivisering af advokatvagterne er påkrævet. 

Vores arbejde – status

Den Sociale Retshjælp var i forbindelse med mærkesagen om effektivisering af advokatvagterne i dialog med en lang række relevante parter. Vi henvendte os til, og var blandt andre i dialog med Danske Advokater, Advokatsamfundet og Advokatrådet. Alt dette drejede sig om muligheden for at effektivisere advokatvagterne – og løsningsforlag hertil.


Derudover henvendte vi os til justitsministeriet og alle retsordførerne vedrørende mulighederne for en effektiv og målrettet helhedsorienteret indsats omkring advokatvagterne samt en videreudvikling af retsbegrebet.


Sandy Madar, direktør for Den Sociale Retshjælp, var ydermere oplægsholder ved Retsudvalgets og Socialudvalgets høring om retssikkerhed på det sociale område.

Den Sociale Retshjælps møder med Advokatsamfundet var yderst produktive og der blev blandt andet udarbejdet en rapport på baggrund heraf. Den Sociale Retshjælp anerkender de ændringer Advokatsamfundet har lavet og ser derfor sagen som afsluttet.

Hvorfor var effektivisering af advokatvagterne en mærkesag for DSR?

Efterspørgslen på gratis juridisk rådgivning overstiger udbuddet, hvorfor der er borgere i Danmark, som ikke får den rådgivning, de har krav på. Det er et faktum, at der i Danmark bliver flere og flere fattige, som ikke har de fornødne ressourcer til at opretholde en forsvarlig livssituation. I takt med en sådan udvikling bliver det mere og mere uundværligt med tilbud som gratis juridisk rådgivning. Rådgivning om simple juridiske problematikker kan nemlig ofte forhindre, at problemerne spreder sig og bliver uoverskuelige for borgeren, hvorfor det også er vigtigt at Advokatvagternes rådgivningsindsats effektiviseres. En effektiv behandling af juridiske problematikker kan virke forebyggende og afværge mærkbare indvirkninger på borgerens livsbetingelser, alt i mens retssikkerheden højnes.

Den Sociale Retshjælp ser flere problematikker med det nuværende system omkring Advokatvagterne: 

  • Beliggenhed: Ud over, at flere advokatvagter lukker ned, og der dermed bliver skabt en formindsket tilgængelighed til nærmeste advokatvagt, er det også et problem, at stedet for rådgivningen ofte er på biblioteker eller andre offentlige steder. Mange borgere føler sig beklemte eller stigmatiserede ved at opsøge rådgivning på offentlige steder, hvor de kan risikere at møde folk de kender. 
  • Begrænsede åbningstider: De begrænsede åbningstider, samt at det ikke er muligt er bestille tid på forhånd gør, at det er langt fra sikkert, at borgeren kan få hjælp, når denne møder op. Borgeren har ligeledes heller ikke mulighed for at forberede sig og medbringe de relevante dokumenter, da man ikke kan snakke med advokaten, inden man møder op, hvorfor folk ofte kan komme til at gå forgæves 
  • Manglende økonomisk motivation for advokaterne: Det er velkendt, at flere advokater vælger at frasige sig fri proces- og retshjælpsforsikringssager grundet manglende økonomiske motiver, idet der advokaternes vederlag oftest udregnes af retten ud fra fastsatte takster, og ikke med udgangspunkt i den reelle arbejdsindsats 
  • Manglende effektivitet og ressourcespild: Der er tale om manglende effektivitet og ressourcespild, idet advokaterne ikke har et fælles grundlag for rådgivningen. Der er altså ikke nogen standardprocedure for hvorledes struktureret og anerkendt arbejdsbehandling skal foregå eller med hvilke arbejdsredskaber denne juridiske bistand skal udføres. Derfor kan rådgivningsindsatsens ikke standardiseres eller effektiviseres, hvilket giver et lavt udbud 

 På baggrund af disse problemstillinger, foreslår Den Sociale Retshjælp følgende løsninger:

  • Beliggenhed: Borgernes eventuelle utilpashed ved at møde op til rådgivning på et offentligt sted, kunne forhindres ved udelukkende at lade rådgivningen ske fra en af de tilknyttede advokaters kontor, eller ved en af de lokale retshjælpsorganisationer. Det sidstnævnte ville bevirke at borgeren ville blive modtaget af en af retshjælpens ansatte, som vil forberede sagens dokumenter for borgeren inden advokaten behandler sagen. Ingen vil dermed søge hjælp forgæves 
  • Begrænsede åbningstider: En udvidelse af advokatvagternes åbningstider, især inden for de kommuner hvor tilbuddet er mest benyttet, ville højne borgernes retssikkerhed. Man kunne samle arbejdsstyrken af advokater til færre vagter, så det vil være muligt at udvide åbningstiden, og derved sikre en bedre mulighed for adgang til rådgivning for borgerne 
  • Manglende økonomisk motivation for advokaterne: Man kunne med fordel bruge advokatvagterne og retshjælpskontorerne som et slags ”forkontor” for fri proces- og retshjælpsforsikringssager. Her skal retshjælpen visitere en borgers problemer og ligeledes vurdere muligheden for brug af retshjælpsforsikring eller en eventuel ansøgning om fri proces. Dette kan afhjælpe og lette advokatens arbejde, hvorved arbejdsindsatsen for advokaten bliver koncentreret og derved bedre svarer til aflønningen 
  • Manglende effektivitet og ressourcespild: For at kunne føre en omstrukturering af advokatvagterne ud i livet, vil det være nødvendigt med et samlet sekretariat til at varetage de administrative og praktiske opgaver. Dette sekretariat vil kunne stå for at holde advokaterne ajour med arbejdsgange og redskaber samt varetage alle de praktiske og administrative opgaver, der kan mindske de opgaver, som ellers har ligget hos advokaterne selv, hvilket ville kunne bidrage til en mere effektiv rådgivningsproces. Eftersom behovet for retshjælp er så stort, kunne man yderligere også foranstalte udvidet adgang til rådgivning ved f.eks. telefonisk rådgivning i faste tidsrum. På sigt kunne man med fordel også tilbyde web-cam rådgivning der vil etablere en effektiv og fortrolig kontakt mellem borgeren og advokaten ved brug af moderne teknologi 

Diverse dokumenter

Eksterne dokumenter