DIN STEMME

Du er ikke alene

Den Sociale Gældsrådgivning – tidligere under Den Sociale Retshjælps Fond har siden sin etablering i 2007 haft til formål at løfte samfundets mest udsatte borgere og sikre dem en stemme i den offentlige debat. Det er derfor nødvendigt, at vi holder os opdateret om borgernes holdninger og interesser, hvis vi skal kunne gøre os nogen som helst forhåbning om at varetage disse på politisk niveau. Derudover er feedback fra vores klienter en forudsætning for den løbende optimering af vores rådgivningstilbud og arbejdsgange – og dermed også for vores fortsatte eksistensberettigelse som gældsrådgivningsorganisation. Da vi samtidig eksisterer for at sikre din retssikkerhed og velfærd via vores gratis rådgivningstilbud og retspolitiske arbejde, er det væsentligt, at vi er lydhøre overfor dig som borger og har fingeren på pulsen med disses behov, så vi til stadighed kan hjælpe og repræsentere bedst muligt.

Du er ikke alene

Den Sociale Gældsrådgivning – tidligere under Den Sociale Retshjælps Fond har siden sin etablering i 2007 haft til formål at løfte samfundets mest udsatte borgere og sikre dem en stemme i den offentlige debat. Det er derfor nødvendigt, at vi holder os opdateret om borgernes holdninger og interesser, hvis vi skal kunne gøre os nogen som helst forhåbning om at varetage disse på politisk niveau. Derudover er feedback fra vores klienter en forudsætning for den løbende optimering af vores rådgivningstilbud og arbejdsgange – og dermed også for vores fortsatte eksistensberettigelse som gældsrådgivningsorganisation. Da vi samtidig eksisterer for at sikre din retssikkerhed og velfærd via vores gratis rådgivningstilbud og retspolitiske arbejde, er det væsentligt, at vi er lydhøre overfor dig som borger og har fingeren på pulsen med disses behov, så vi til stadighed kan hjælpe og repræsentere bedst muligt.

Vi har gennem mange år opbygget en stor erfaring med vores målgruppe. I takt med at samfundet udvikler sig økonomisk og politisk, så ændres borgernes livbetingelser. Derfor er det vores fornemmeste opgave løbende at lytte til de historier, vores klienter kommer med. Det er på den baggrund, at vi etablerer et borgerforum, som skal sikre, at borgernes stemme bliver hørt og taget alvorligt. Vi er overbeviste om, at vi som organisations når længst i fællesskab med borgerne.

Retten til at blive hørt

Vi har gennem mange år opbygget en stor erfaring med vores målgruppe. I takt med at samfundet udvikler sig økonomisk og politisk, så ændres borgernes livbetingelser. Derfor er det vores fornemmeste opgave løbende at lytte til de historier, vores klienter kommer med. Det er på den baggrund, at vi etablerer et borgerforum, som skal sikre, at borgernes stemme bliver hørt og taget alvorligt. Vi er overbeviste om, at vi som organisations når længst i fællesskab med borgerne.

Retten til at blive hørt

Vil du være en del af vores Borger forum?

Vi har siden 2015 haft et ønske om at etablere et Borgerforum med inspiration fra de kundefokusgrupper, som anvendes af større virksomheder. Borgerforummets funktion vil være at informere os om borgernes holdninger til relevante politiske emner, og at give os indblik i, hvordan vores organisation opleves fra borgerens synsvinkel. Det kan hjælpe med at skærpe organisationens fokus på en eller flere problemstillinger, som vi måske ikke selv er stødt på i vores daglige arbejde. Det kan være problemstillinger, som berører vores målgruppe, har indirekte betydning for vores arbejde, eller kan tænkes at få det i fremtiden. Borgerforummet skal desuden være med til at identificere behov i vores rådgivningsindsatser, som endnu ikke er dækket, og yderligere gøre det tydeligt hvilke udfordringer borgerne sidder med. Målet er at anskueliggøre hvilke problemstillinger borgerne sidder med, hvad de mulige løsninger er, og hvad organisationens retspolitiske vinkel skal være på en given problemstilling. Borgerforummets bidrag og anbefalinger skal danne grundlag for en bedre varetagelse af borgernes interesser – organisatorisk såvel som politisk. Du kan nedenfor læse mere om Borgerforummet og nederst på siden henvende dig til os, hvis du mener at din stemme skal høres.

Borgerforummet har ingen styrende magt eller beslutningskompetence, men fungerer som en vigtig og værdifuld sparringspartner for os. Borgerforummet vil kunne bidrage med viden og ideer, som kan forbedre organisationens arbejde med og for borgerne. Borgerforummet fungerer således som bindeled/talerør mellem Den Sociale Gældsrådgivning (DSG)  og dennes brugergruppe. På den måde sikrer vi, at borgernes interesser altid tænkes ind i nye tiltag og beslutninger, og i det politiske arbejde udadtil. Borgerforummets roller kan opdeles i 3 hovedkategorier:

1) DSGs Borgerforum bidrager med samfundsrelevante problematikker af egen drift herunder gør medarbejderne i DSG opmærksomme på samfundsmæssige problematikker og policys som bør ændres, samt procedurer i DSG’s rådgivningsarbejde som borgerne mener bør ændres.

2) DSG fremsender forslag til interne forbedringer af organisationens rådgivningsarbejde, som Borgerforummet forholder sig til og eventuelt foreslår ændringer til.

3) DSG fremsender eksterne relevante politiske henvendelser, høringssvar m.v. til sparring hos Borgerforummet med henblik på at diskutere forslag, der stilles af DSG, samt bidrage til at tage stilling til input/konkrete politiske udmeldinger.

Borgerforummet er borgernes stemme i vores arbejde, både internt og udadtil. Derfor kan Borgerforummet indstille sager, som de mener er relevante for os. Vi fungerer som talerør for hele vores målgruppe, og derfor tager vi ikke enkeltsager/person sager op, men ønsker at skabe fokus på mere generelle problematikker, som berører en større del af vores målgruppe. For at gøre det klart hvilke sager vi tager op, har vi opstillet en række kriterier.

Den Sociale Gældsrådgivning kan tage sager op, der er indstillet af Borgerforummet, når disse lever op til følgende kriterier:

  • Når sagen har bred, almen relevans for organisationen.
  • Når sagen har relevans for DSG’s retspolitiske arbejde.
  • Når sagen har relevans for DSG’s rådgivning, herunder konkret relevans for nuværende og kommende klienter.

Borgerforummet kan ikke tage følgende op:

  • Personsager
  • Sager, som du selv, din familie eller dine venner er involveret i
  • Generelt kan konkrete enkeltsager ikke løftes, men skal have et alment sigte.

Det betyder, at medlemmer af Borgerforummet ikke må udtale sig i (eller på anden måde anvende) DSGs navn uden udtrykkeligt samtykke fra DSG. Medlemmer af Borgerforummet må ikke på eget initiativ kontakte medierne, men kan udelukkende diskutere relevante sager internt i Borgerforummet og med DSG. (Denne bestemmelse gælder naturligvis ikke for Borgerforummets medlemmer som privatpersoner). Kun ledelsen og den politiske afdeling må repræsentere organisationen i offentligheden. Dette skyldes, at de er bedre klædt på til, og har større erfaring med bl.a. pressehåndtering.

En repræsentant fra Borgerforummet holder hvert år et oplæg i forbindelse med DSG’s repræsentantskabsmøde ,hvor DSG’s bestyrelse deltager, og hvor denne fremlægger hvad Borgerforummet har beskæftiget sig med det forgangne år. På denne måde sikrer vi at også DSG’s repræsentantskab er opdateret på Borgerforummets arbejde og hermed har fingeren på pulsen i forhold til målgruppens interesser.

1) DSG’s Borgerforum bidrager med samfundsrelevante problematikker af egen drift herunder gør medarbejderne i DSG opmærksomme på samfundsmæssige problematikker og policys som bør ændres, samt procedurer i DSG’s rådgivningsarbejde som borgerne mener bør ændres.

2) DSG fremsender forslag til interne forbedringer af organisationens rådgivningsarbejde, som Borgerforummet forholder sig til og eventuelt foreslår ændringer til.

3) DSG fremsender eksterne relevante politiske henvendelser, høringssvar m.v. til sparring hos Borgerforummet med henblik på at diskutere forslag, der stilles af DSG, samt bidrage til at tage stilling til input/konkrete politiske udmeldinger.

Rekrutteringen af medlemmer til Borgerforummet foregår via vores hjemmeside, hvor der i bunden af denne fane findes en ansøgningsformular som skal udfyldes. Herefter vil vi foretage en konkret vurdering af hvem der bør indgå i Borgerforummet. Vi ønsker at sammensætte en så repræsentativ gruppe som muligt, hvor vi bl.a. vægter kriterier som alder, køn, beskæftigelse og hvor i landet du kommer fra, så vi sikrer at alle er repræsenteret. Desuden er det vigtigt at du hører til én af ovenstående målgrupper (indsat/tidligere indsat eller socialt udsat).

Borgerforummet er med sin sparring og erfaringsbaserede inputs med til at styrke vores politiske indsatser, men fungerer udelukkende som intern sparingspartner. Medlemmer af borgerforummet må derfor kun diskutere relevante sager internt i borgerforummet og med DSG.

Det betyder, at medlemmer af Borgerforummet ikke må udtale sig i (eller på anden måde anvende) DSGs navn uden udtrykkeligt samtykke fra DSG. Medlemmer af Borgerforummet må ikke på eget initiativ kontakte medierne, men kan udelukkende diskutere relevante sager internt i Borgerforummet og med DSG. (Denne bestemmelse gælder naturligvis ikke for Borgerforummets medlemmer som privatpersoner). Kun ledelsen og den politiske afdeling må repræsentere organisationen i offentligheden. Dette skyldes, at de er bedre klædt på til, og har større erfaring med bl.a. pressehåndtering.

En repræsentant fra Borgerforummet holder hvert år et oplæg i forbindelse med DSG’s repræsentantskabsmøde ,hvor DSG’s bestyrelse deltager, og hvor denne fremlægger hvad Borgerforummet har beskæftiget sig med det forgangne år. På denne måde sikrer vi at også DSG’s repræsentantskab er opdateret på Borgerforummets arbejde og hermed har fingeren på pulsen i forhold til målgruppens interesser.

1) DSG’s Borgerforum bidrager med samfundsrelevante problematikker af egen drift herunder gør medarbejderne i DSG opmærksomme på samfundsmæssige problematikker og policys som bør ændres, samt procedurer i DSG’s rådgivningsarbejde som borgerne mener bør ændres.

2) DSG fremsender forslag til interne forbedringer af organisationens rådgivningsarbejde, som Borgerforummet forholder sig til og eventuelt foreslår ændringer til.

3) DSG fremsender eksterne relevante politiske henvendelser, høringssvar m.v. til sparring hos Borgerforummet med henblik på at diskutere forslag, der stilles af DSG, samt bidrage til at tage stilling til input/konkrete politiske udmeldinger.

Borgerforummet består af én gruppe borgere, der kan diskutere relevante sager, som vi eventuelt kan undersøge nærmere. borgerforummet kan bestå af max 15 medlemmer. Sammensætningen af medlemmer skal sikre en bred repræsentation af de klienter, som henvender sig i vores gældsrådgivning. Derfor udvælges medlemmerne således at de repræsenterer vores specifikke målgrupper, samt de typiske gældsproblemstillinger, klienterne kæmper med. Vi stræber efter, at borgerforummet har repræsentanter for:

Målgruppe:

  • Tidligere og nuværende indsatte
  • Socialt udsatte herunder tidligere og nuværende misbrugere og hjemløse samt sindslidende.

Borgerforummets arbejde og interne kommunikation vil hovedsageligt foregå online. Medlemmerne vil løbende være i kontakt med hinanden og med DSG på et intranet, hvor der bl.a. er mulighed for at skrive blogindlæg til de forskellige emner, som Borgerforummet tager op. På Intranettet kan medlemmerne løbende diskutere relevante problemstillinger internt, samt sende oplysninger omkring problemstillinger, de ønsker taget op til DSG. Det vil samtidig være muligt for DSG at skrive opslag, som Borgerforum skal tage stilling til, og dermed skabe en tovejskommunikation.

Der vælges der en repræsentant for Borgerforum, som står for den endelige kommunikation mellem Borgerforummet og DSG. Det vil typisk være denne repræsentant, som medarbejderne i DSG henvender sig til, hvis de ønsker sparring med Borgerforummet. Omvendt vil repræsentanten også videregive drøftelser i Borgerforummet til medarbejderne i DSG.

Lad os høre fra dig

Ønsker du at din stemme bliver hørt, og vil du være med til at forbedre og udvikle arbejdet i Den Sociale Gældsrådgivning? Vil du gerne bidrage med dine egne erfaringer og perspektiver på sociale og juridiske problemstillinger? Så ansøg om at blive en del vores Borgerforum. Vi søger medlemmer, som har noget på hjertet, og som kan bidrage med et borgerperspektiv på vores rådgivningsindsats og vores politiske arbejde.