Den Sociale Retshjælps Fonds

Den Sociale Retshjælps Fonds

Den Sociale Retshjælps Fonds

Juridiske Rådgivning

Den Sociale Retshjælps Fond tilbyder gratis retshjælp i form af juridisk rådgivning til alle borgere samt gratis sagsbehandling til borgere under indtægtsgrænsen for fri proces. Vores Juridiske Rådgivning har afdelinger i både Aarhus, København og Horsens, men er landsdækkende, hvilket betyder, at du kan rette telefonisk eller skriftlig henvendelse til os, uanset hvor i landet du bor.  

Hvem kan vi hjælpe?

Den Sociale Retshjælp er en 100% offentlig støttet organisation, hvilket betyder, at der derfor er konkrete krav til hvem og hvad vi kan hjælpe med. Som udgangspunkt tilbyder vi gratis juridisk rådgivning til alle borgere i hele landet – uafhængig af indkomst på trin 1 og til borgere under indtægtsgrænsen for fri proces på trin 1-3. Du kan læse mere under de respektive rådgivningstilbud og projekter nedenfor.

For borgere under indtægtsgrænsen for fri proces

Ligger du under indtægtsgrænsen for fri proces, kan vi tilbyde gratis juridisk rådgivning på trin 1 samt hvor det skønnes nødvendigt også på trin 2 – 3. Indtægtsgrænsen for fri proces er pr. 2020 på 336.000 kr. om året før skat for enlige (28.000 kr. pr. måned) og 427.000 kr. for par (35.583 kr. pr. måned – tilsammen) – hertil tilføjes 58.000 kr. for hvert barn (4.833 kr. pr. måned).

Hvis du ligger over grænsen for fri proces, kan vi tilbyde gratis juridisk rådgivning på trin 1 og derefter henvise til en advokat, hvor man dog selv skal betale såfremt man ikke er dækket af en retshjælpsforsikring.

Vi giver blandt andet juridisk bistand inden for følgende områder;

  • Socialret, ydelser og tilskud: Ydelser til ledige, syge og pensionister. Betingelse for at få kontakthjælp sygedagpenge, førtidspension, folkepension m.v. Engangsydelser,  og boligstøtte. Revalidering og fleksjob. Børnetilskud, børnebidrag og friplads. Klager over myndighedsafgørelser.
  • Lejeret/boligret: Midlertidig husly. Akutboliglister. Ind- og fraflytning. Tvangsaktion. Husleje og faste omkostninger. Fremleje. Opsigelse. Reglerne for indgåelse/ophævelse af lejemål inklusive udsættelser, flytteafregninger, betalingsordninger o.l. Klager til udlejer og rådgivning om muligheden for at tage en sag til huslejenævnet eller boligretten.
  • Familieliv: Ægteskab og samliv. Separation og skilsmisse. Forældremyndighed. Samvær. Anbringelse. fripladser på institutioner og børnebidrag. Mistrivsel. Reglerne for papirløst samliv og de økonomiske konsekvenser af ægteskab. Adoption.
  • Vi kan hjælpe med overordnede spørgsmål om Testamenter, arv og gaver. Tvangsarv.
  • Forbrugerret: De rettigheder og handlemuligheder, købeloven giver en forbruger, og de pligter købeloven pålægger sælger. Vejledning om muligheden for at indbringe sager for forbrugerklagenævnet og forbrugerombudsmanden.
  • Strafferet: Anholdelse og sigtelse. Afsoning og løsladelse. Forberedelse på retsmøder. Bødevedtagelse, varetægtsfængsling, aflytning, ransagning og beslaglæggelse.
  • Udlændingeret: Dansk statsborgerskab. Familiesammenføring. Midlertidig/permanent opholdstilladelse og arbejdstilladelse. Asyl

Vi hjælper også meget gerne med ting, der ligger udenfor disse kategorier, så kontakt os endelig, hvis du er i tvivl om vi kan hjælpe med din sag. Ligger din sag udenfor vores kompetencer, kan vi også hjælpe med henvisning til advokat.

Vi tilbyder ikke hjælp inden for følgende retsområder:

Der er en række sager, som du normalt ikke kan få hjælp til. Vi udfærdiger fx ikke dokumenter til køb og salg af fast ejendom eller testamenter, samlivskontrakter, ægtepagter, gældsbreve mv, og som retshjælpsorganisation fører vi ikke retssager i Byretten. Står du i en problemstilling, der kan munde ud i en retssag, kan vi eventuelt hjælpe dig med at få afklaret spørgsmål herom og i sidste ende få sat dig i kontakt med en advokat, som kan hjælpe dig.

Såfremt du har brug for en advokat og du ikke selv allerede har eller kender en, kan vi henvise til www.advokatsamfundet.dk, hvor man kan søge på advokater i hele landet, eller vi kan henvise til flere forskellige i dit lokalområde via www.dinretshjaelp.dk, så du selv kan vælge, hvem du gerne vil have skal repræsentere dig i din sag. Omkostningerne ved at føre retssager, må du påregne selv at skulle dække. De nærmere regler herfor, kan vi guide dig igennem.

Vi yder ikke rådgivning til erhvervsdrivende omkring erhvervsforhold. Hvis vi modtager henvendelser af denne art er det eneste vi kan gøre, at henvise vedkommende videre til en advokat. Dvs. at alle spørgsmål vedrørende selskabsret, selskabsskatteret, konkurrenceret, immaterielle rettigheder, ophavsret, kapitalmarkedsret, børsret, markedsføringsret, stiftelse af selskaber, momsret, erhvervslejeret og lignende ikke er omfattet af vores rådgivning.

Vi udarbejder ikke skøder i forbindelse med hussalg. Herudover udarbejder vi ikke testamenter, bodelingsoverenskomster, kontrakter, boopgørelser, ægtepagter, salgsaftaler eller nogen anden form for juridisk bindende dokumenter eller udkast til samme. Hvis vi modtager en henvendelse med et ønske om udarbejdelse af et skøde mv. henviser vi altid til en advokat. Vi fører derudover heller ikke forhandlinger og fungerer ikke som mægler mellem parterne, ligesom vi heller ikke tager stilling til hvem der har ret, i sager hvor to parter er uenige. 

Vi rådgiver aldrig om køb og salg af fast ejendom, ejerskifteforsikring eller andre forhold i forbindelse hermed. Vi yder begrænset rådgivning om tvangsauktion under fx processen i fogedretten.

Vi tager ikke stilling til forsikringsretlige tvister hvilket indebærer, at vi ikke tager stilling til, om klienten kan få medhold i en konkret sag eller ej. Vi rådgiver således heller ikke om reglerne, men henviser til forsikringsankenævnet eller en advokat.

Vi tilbyder ikke konkret rådgivning om skatteretlige forhold, selvangivelser mv. Vi kan ligeledes heller ikke hjælpe klienten med at udfylde sin forskudsopgørelse, selvangivelse eller bistå med indberetning af andre skattepligtige forhold. Hvis vores klient er part i en skatteretlig uenighed, henviser vi til en advokat eller en revisor. 

Hvis vi ikke kan hjælpe?

Inden vi påbegynder rådgivningen, bliver der altid vurderet, om den konkrete sag har et sådant omfang og en sådan kompleksitet, at den skal henvises til en advokat, til anden retshjælp eller til en advokatvagt. I den forbindelse afklares det, om der kunne være brug for et personligt møde eller yderligere hjælp, og om det derfor ville være bedst at henvise til et lokalt tilbud, såfremt sådant findes.

Hvis det viser sig, at du har brug for en anden rådgivning, end den vi kan tilbyde, har vi et bredt netværk af samarbejdspartnere samt et godt kendskab og en god kontakt til andre retshjælpsorganisationer, advokatvagter, frivillige organisationer og offentlige myndigheder, som vi kan henvise dig til.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt vi kan behandle din specifikke juridiske eller gældsmæssige problemstilling, kan du tage kontakt til os enten ved at møde personligt op på et af vores kontorer, ringe eller sende en mail – så vi sammen kan finde ud af det.