Den Sociale Retshjælps Politiske arbejde anno 2021


Udgivelse af klientrapporten 2020

Den 1.juni 2021 udgav Den Sociale Gældsrådgivning rapporten ”Udsat og Gældsat.” Rapporten er baseret på data fra de 576 klienter, der i 2020 fik udarbejdet et gældsoverblik i forbindelse med deres rådgivning hos Den Sociale Gældsrådgivning. Rapporten giver et unikt indblik i klienternes gældssituation.


Selvom der ses et mindre fald i klienternes gæld sammenlignet med 2019, viser rapporten, at overgældssætning fortsat er et stort problem for socialt udsatte borgere. De 576 klienter der indgår i rapporten, havde i 2020 en samlet gældsforpligtelse på knap 292 millioner kroner. Det svarer til, at hver klient i gennemsnit skyldte 506.944 kr. Klienternes gæld var i gennemsnit fordelt på mere end 9 gældsposter. Dette vidner om, at udsatte borgere med gæld ofte står i en kompliceret og uoverskuelig situation, som kan være svært at håndtere, når man i forvejen ikke har mange ressourcer. Dette understreges i et interview med en tidligere klient, der fortæller om sine personlige oplevelser som gældssat. Rapporten kommer også med en række anbefalinger til at bekæmpe overgældsætning. Rapporten kan læses her.


Politisk henvendelse vedrørende sagsomkostninger i straffesager.

Det har længe været en mærkesag for DSRF at få ændret de nuværende regler om sagsomkostninger i straffesager. De nuværende regler betyder desværre, at mange tidligere dømte havner i massive gældsproblemer, uden udsigten til nogensinde at blive gældsfri. Det opleves af mange som en ekstra straf, fordi gælden fra sagsomkostningerne ofte er meget stor og uoverskuelig. Det kan samtidig være med til at bremse den tidligere dømtes resocialisering. 


SF fremsatte i marts et beslutningsforslag om at ændre de nuværende regler, så de i højere grad har blik for resocialisering. Forslaget kan findes her. DSRF støtter forslaget, og har derfor udarbejdet en politisk henvendelse med en række anbefalinger. Henvendelsen blev sendt til en række eksperter og organisationer, og endte med at få 28 medunderskrivere. Den er herefter sendt til relevante ordfører samt Justitsministeren og Retsudvalget forud for 1.behandlingen i Folketinget. Henvendelsen kan læses her, hvor du også kan se hvem de 28 medunderskrivere er.


Møde med organisationen High-Five

Den 21. april deltog vores politiske konsulenter i et møde med direktøren for organisationen High-Five, som støtter unge med en plettet straffeattest med at komme tilbage til arbejdsmarkedet. På mødet drøftede vi et muligt samarbejde, særligt i forhold til at fremme vores fælles mærkesager politisk. 


Kronik om løsladelse bragt i Information.

Medarbejderne i Innovationsafdelingen skrev en artikel om de udfordringer, som løsladte møder efter afsoning. 

Medarbejderne blev inspireret af Station 2 dokumentaren "Løsladt" fra marts, samt beretninger fra arbejdet i Fængselsrejseholdet. Kronikken sætter fokus på løsladelsesproceduren i Danmark, herunder den manglende hjælp til tidligere indsatte, med særligt fokus på Kriminalforsorgens begrænsede ressourcer, samt udfordringerne i koordinationen mellem kommunen og Kriminalforsorgen. Kronikken blev bragt i Dagbladet Information den 19.april med overskriften "Manglende hjælp til Fængselsløsladte gentager den kriminelle spiral i en uendelighed." Du kan læse den her.


Samarbejde med den juridiske tænketank Justitia.

I februar blev vores Innovationsafdeling kontaktet af Justitia med en forespørgsel om at udarbejde en liste over danske retshjælpsorganisationers coronarestriktioner. Listen blev udarbejdet den 10. februar, med henblik på at afdække tilgængeligheden af retshjælpstilbud under corona. Vi blev senere kontaktet, fordi Justitia har igangssat en større undersøgelse over netop coronarestriktioner i retshjælpe. Her blev vi spurgt, om den liste vi udarbejdede i februar måtte indgå i projektet. Justitia kontaktede os igen senere i april med en invitation til at deltage i et treårigt projekt om "Usynligt Udsatte."


Høringssvar til Justitsministeriet

Justitsministeriet henvendte sig til Den Sociale Retshjælps Fond den 23.marts vedrørende et hørringssvar over et udkast til ændring af bekendtgørelse om Erstatningsnævnets behandling af ansøgninger om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser samt ændringer i nævnets forretningsorden. Høringssvaret indeholdt en kort bemærkning om at sikre, at borgere, der ikke har adgang til elektronik, stadig har mulighed for at ansøge uden at skulle tilgå den digitale selvbetjeningsløsning. Høringssvaret blev afgivet den 20.april.


Henvendelse til Forbrugerombudsmanden i sag om salg af mundbind.

Innovationsafdelingen fik i februar en henvendelse fra vores juridiske leder angående virksomheden Flexconsumer. Virksomheden reklamerede med gratis mundbind, og skrev derefter kunderne op til dyre abonnementsaftaler, uden kunderne havde givet samtykke hertil. Vores juridiske afdeling vurderede, at virksomheden handlede i strid med loven, og vi sendte derfor en klage til Forbrugerombudsmanden den 23.februar.


Henvendelse til Forbrugerombudsmanden angående virksomheden 365Lotto.

Gældsmanagere fra Den Sociale Gældsrådgivning tog kontakt til Innovationsafdelingen, fordi de modtog flere klager fra klienter angående virksomheden 365Lotto. Firmaet har uopfordret taget kontakt til danskere med henblik på at sælge lottoprodukter som abonnement, hvorefter kunderne ikke har har haft mulighed for at afmelde abonnementet. Virksomhedens praksis er efter vores klare overbevisning ulovlig, og vi skrev derfor en klage til Forbrugerombudsmanden, som blev sendt afsted den 22.februar. Vi afventer nu Forbrugerombudsmandens vurdering.


Simbo-sagen

I oktober 2020 sendte vi en klage til Forbrugerombudsmanden. Vi klagede over virksomheden Capitolia, som står bag hjemmesiderne simbo.dk og kronelån.dk. Baggrunden for klagen var, at virksomheden var begyndt at kræve ulovlig rente hos kunderne, efter den nye lovgivning om kviklån trådte i kraft. Klagesagen blev imødekommet d. 31. januar 2021, og den 11. Februar udgav Forbrugerombudsmanden så en pressemeddelelse, hvori det blev vurderet, at Capitolia havde opkrævet ulovlige gebyrer og morarenter hos forbrugerne. Pressemeddelelsen kan findes her.


Efterfølgende blev vores gældsrådgivere opmærksomme på, at Capitolia fortsatte den ulovlige praksis, og vi tog derfor kontakt til Forbrugerombudsmanden igen. Kort efter, den 16. April 2021, offentliggjorde Forbrugerombudsmanden en ny pressemeddelelse som advarer forbrugerne mod Capitolia, og kommer med en række råd til de forbrugere, der har optaget lån hos virksomheden. Pressemeddelelsen kan læses her. Aarhus: Augustenborggade 2 – 8000 Aarhus C – 70 22 93 30 – aarhus@socialeretshjaelp.dk


København: Bragesgade 10C – 2200 København N – 70 22 93 30 – kbh@socialeretshjaelp.dk