Den Sociale Retshjælps politiske arbejde anno 2020


Medunderskrivere på åbent brev til social- og indenrigsministeren

Den 19. november 2020 var Den Sociale Retshjælps Fond medunderskrivere på et åbent brev til social- og indenrigsminister Astrid Krag sammen med 9 andre organisationer. I brevet lagde vi vægt på, at retssikkerheden skal løftes i kommunerne, og at en borgerrådgiverordning bør være en del af løsningen. Derfor anbefalede vi, at Astrid Krag ville genoverveje at gøre borgerrådgiverordningen obligatorisk for alle kommuner, eller at der som minimum ville blive oprettet en pulje med øremærkede midler til ansættelse af borgerrådgivere til særligt økonomisk trængte kommuner, der gerne vil og/eller bør højne retssikkerheden for deres borgere.

Brevet kan læses her, mens Justitias rapport ”Borgerrådgivere – en sikring af borgernes retssikkerhed” kan tilgås her.


Politisk henvendelse til erhvervsministeren vedrørende fremtidige høringer 

I maj måned sendte Den Sociale Retshjælps Fond en henvendelse til Erhvervsministeren, hvor vi på egne, og andre gældsrådgivningers vegne, anmoder om fremover at blive hørt i forbindelse med lovforslag vedrørende privatpersoners låntagning og gæld som hører under Erhvervsministeriets ressortområde. Der er endelig kommet svar fra ministerens side. Ministeren forstår vores anmodning, og har anmodet Finanstilsynet om, at de nævnte gældsrådgivninger skal indgå i fremtidige høringslister for forslag vedrørende lov om forbrugslånsvirksomheder. 


Det bør give os en mulighed for at præge lovforslag i en positiv retning, før de kommer til afstemning. Dermed har vi taget endnu et skridt på vejen til at forbedre vilkårene og retssikkerheden for Danmarks borgere. Bidrag til VVA rapport om gældsrådgivning i Danmark

Den Sociale Retshjælps Fond blev i efteråret 2020 kontaktet af konsulentfirmaet VVA (Valdani Vicari & Associati), der ønskede en kort rapport omkring gældsrådgivning i Danmark, i anledning af en større undersøgelse af gældsrådgivningsorganisationer efterspurgt af den Europæiske Kommission. 


Vores bidrag til rapporten bestod i at skabe et overblik over udbuddet og efterspørgslen på gældsrådgivning i Danmark, analysere og kvantificere fordele og omkostninger forbundet med gældsrådgivning (herunder en cost-benefit analyse på individ-niveau), og formulere forslag til politiske tiltag, der kan styrke udbuddet af gældsrådgivning, både på nationalt og europæisk niveau. Udgivelse af klientrapporten for 2019

Den 19. oktober 2020 udgav Den Sociale Gældsrådgivning den årlige klientrapport under titlen "Socialt udsattes gæld i eksplosiv stigning". Rapporten er baseret på indsamlet data fra 675 borgere der i løbet af 2019 fik udarbejdet et gældsoverblik, i forbindelse med deres gældsrådgivning hos DSG. Formålet med rapporten er at kortlægge borgernes gældssituation, hvor meget de står i gæld, hvem de står i gæld til og, hvilken type gæld der er tale om.


Af rapportens konklusioner fremgår det, at den samlede gældsforpligtigelse for klienterne udgjorde knap 366 millioner kroner, hvilket er en stigning på over 120 millioner kr. sammenlignet med 2018, eller en stigning på knap 33%. Samme tendens gør sig gældende når man ser på gennemsnitsgælden pr. Borger, der er steget med 80.000 kr. på kun et år. Der tegner sig altså et bekymrende mønster, da den voldsomme stigning i gæld rammer borgere, hvis økonomi i forvejen befinder sig ved afgrundens rand.


Rapporten kan tilgås her. For an english version, click here


Politisk henvendelse til formanden for Liberal Alliance vedrørende nationalt gældsregister

Den 26. maj 2020 blev erhvervsminister Simon Kollerup adspurgt, om det er muligt at etablere et centralt register med national gældsinformation. Ministeren svarer, at grundet forbrugerkreditdirektivet ville det være i strid med EU’s regler hvis Danmark kræver at  kreditgivere foretager søgninger i bestemte registre. I den anledning rettede Den Sociale Retshjælps Fond en henvendelse til Alex Vanopslagh, der som medlem af erhvervsudvalget havde stillet spørgsmålet. 


I henvendelsen orienterer vi formanden om at forbrugerkreditdirektivet under ingen  omstændigheder forhindrer Danmark i at etablere et nationalt gældsregister, men faktisk indeholder en klausul der muliggør at man kræver af banker, at de skal foretage søgninger i nationale registre, som et led i kreditvurderingsprocessen.  Frivillighed i en coronatid

COVID-19 har haft store konsekvenser for alle. I DSRF er vi særligt bekymrede for de konsekvenser, det vil have for samfundets frivillige arbejdskraft. Vi henvendte os i foråret 2020 derfor til en række forskellige politikkere for at gøre opmærksom på de udfordringer, som den frivillige verden står overfor. Du kan læse henvendelsen HER.


Den 30/6 2020 svarede Social- og indenrigsminister Astrid Krag på vores henvendelse. Du kan læse svaret HER.


En udstrakt hånd i corona-tiden

Ligesom så mange andre blev Den Sociale Retshjælps Fonds arbejde påvirket af coronakrisen i foråret 2020. Vi rakte derfor ud til vores nationale og internationale kollegaer for at forhøre os, hvordan de håndterede situation og undersøgte mulighederne for, hvordan vi kunne hjælpe hinanden.


Du kan læse henvendelsen til vores europæiske gældskollegaer HER.


Du kan læse henvendelsen til vores retshjælpskollegaer i Danmark HER.


Høringssvar 

- vedr. høring over udkast til bekendtgørelse om ansøgningspuljen til styrket frivillig økonomi- og gældsrådgivning


Den Sociale Retshjælps Fond har givet sit besyv med om de krav og kriterier der listes i den nye ansøgningspulje målrettet frivillig økonomi- og gældsrådgivning. Du kan læse vores meninger HER.

Aarhus: Augustenborggade 2 – 8000 Aarhus C – 70 22 93 30 – aarhus@socialeretshjaelp.dk


København: Bragesgade 10C – 2200 København N – 70 22 93 30 – kbh@socialeretshjaelp.dk