Den Sociale Retshjælps retspolitiske arbejde anno 2014

 

Den Sociale Retshjælps Innovationsafdeling har igen i år 2014 mange retspolitiske sager på dagsordenen.

 

De seneste vellykkede eksempler på Den Sociale Retshjælps retspolitiske arbejde i 2014: 

Det Radikale Venstres udspil til en retshjælpsreform udsendt d. 20. september 2014 er et eksempel på, at Den Sociale Retshjælps retspolitiske arbejde har båret frugt. Udspillet vidner om lydhørhed over for vores centrale mærkesager såsom krav til retshjælpsorganisationer om et etisk regelsæt, tavshedspligtsbeskyttelse med mere. I køvandet på offentliggørelsen af udspillet skrev vi en politisk henvendelse, der fremlægger vores syn på sagen. Den kan findes HER.


Derudover åbner regeringen op for, at tidligere indsatte får nemmere ved at få eftergivet deres gæld. Dette har Den Sociale Retshjælp kæmpet længe for, fordi bundløs gæld gør, at nogle mennesker ikke kommer videre med deres liv efter, de har siddet i fængsel. Den tidligere justitsminister Karen Hækkerup (S) udtalte sig positivt om en eventuel ny ordning. Du kan læse mere om Den Sociale Retshjælps syn på sagen.


Et tredje eksempel på Den Sociale Retshjælps retspolitiske arbejde er sagen om efterbetaling af sociale ydelser. Vi erfarede gennem vores brugere, at borgere, der havde fået afslag på at modtage f.eks. sygedagpenge og senere vundet ankesagen fik modregnet efterbetalingen i deres nuværende kontanthjælp. De skulle altså leve af den "formue", de havde fået ved denne retmæssige efterbetalingen indtil de igen havde så få midler at leve for, at de igen kunne få kontanthjælp. Innovationsafdelingen skrev derfor en henvendelse til beskæftigelsesminister Mette Frederiksen i september 2013 for at gøre opmærksom på dette problem. Medierne fik også interesse for historien, der flere steder blev omtalt. Alt dette førte til, at Enhedslisten nu har fremsat et lovforslag, der skal ændre på praksissen omkring efterbetaling af sociale ydelser. En lovændring som blev vedtaget den 9. maj 2014, og som træder i kraft den 1. juni 2014. Du kan læse mere om vores arbejde med denne problemstilling.


Gældsrapport

I kølvandet på offentliggørelsen af Rådet for Sociale Udsattes gældsrapport, har Den Sociale Retshjælp rettet henvendelse til relevante ordførere og ministerier for at tilkendegive vores støtte til flere af punkterne i rapporten. Et af de vigtigste forslag i vores øjne er ønsket om at få gældsrådgivning på Finansloven samt at sikre kvalificeret og ensartet gældsrådgivning ved at sætte objektive krav til gældsrådgiverne. Du kan læse hele dokumentet HER.

Vi modtog et svar fra ministeriet den 26. november og kan læses HER.


Politisk henvendelse om sagsomkostninger 

Den Sociale Retshjælp har længe kæmpet for at ændre på lovgivningen angående tidligere indsattes sagsomkostninger. Samfundet stiller krav til tidligere indsatte om at blive resocialiseret og sluset ind i samfundet igen. Bundløs gæld efter en retssag kan imidlertid medvirke til, at nogle mennesker ikke kommer videre med deres liv, efter de har siddet i fængsel. Derfor bliver man nødt til at se på, hvordan man kan ændre systemet, således de tidligere indsatte både får mulighed for at betale tilbage til staten og en fair chance for at blive inkluderet i samfundet igen. Den tidligere justitsminister Karen Hækkerup (S) udtalte sig positivt om en eventuel ny ordning, hvilket affødte en positiv reaktion fra vores side. Du kan læse mere om Den Sociale Retshjælps syn på sagen HER.


Høringssvar vedr. Samkabelse i Velfærdslaboratorium

Den Sociale Retshjælp sendte et høringssvar til Magistraten for Sociale forhold og beskæftigelse og Magistraten for Sundhed og Omsorg i Århus Kommune vedr. Samkabelse i Velfærdslaboratorium. Du kan læse høringssvaretHER.

 

Politisk henvendelse vedrørende retshjælpsreform  

Der er stadig plads til en del forbedringer af retshjælpen i Danmark. Den Sociale Retshjælp finder det derfor særdeles positivt, at Det Radikale Venstre d. 20. september udsendte et reformudspil på retshjælpsområdet, der har til formål at forbedre retssikkerheden for borgerne i landet. Holdningen til initiativerne samt forslag til endnu flere forbedringer blev sendt til justitsministeriet, retsudvalget og socialudvalget. Læs henvendelsen her.    

 

Opstartskonference om kontanthjælpsreformen

Torsdag den 23. januar var juridisk leder Mai Meldgard i Aalborg til en opstartskonference om kontanthjælpsreformen, som var arrangeret af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. På konferencen deltog en række regional- og kommunalpolitikere, ledere fra social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet i kommunerne, UU-medarbejdere og repræsentanter fra uddannelsesinstitutioner og psykiatrien. Formålet med konferencen var at understøtte implementeringen af reformen og fremme fokus på reformens intentioner. På konferencen fortalte Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen om de politiske intentioner bag reformen, svarede på spørgsmål og debatterede reformen med deltagerne.

 

Debatoplæg vedrørende overgældsætning

Den Sociale Retshjælp har i januar udarbejdet et debatoplæg om overgældsætning i Danmark, herunder årsager og konsekvenserne samt fire tidligere klienters personlige historier om overgældsætning, som kan læses i oplægget. Læs debatoplægget her.

 

Kvalitetskrav til retshjælp

Den Sociale Retshjælp udsendte den 9. januar en pressemeddelelse vedrørende kvalitetskrav til retshjælp til alle landsdækkende samt andre relevante medier. Kvalitetskrav til retshjælp er nødvendigt for at sikre retssikkerheden i Danmark.

Læs pressemeddelelsen her.

 

Høringssvar til lovforslag om digitale underskrifter

Den Sociale Retshjælp har d. 14. februar fremsendt vores høringssvar til et nyt lovforslag, som vil sidestille digitale underskrifter med almindelige underskrifter ved tvangsfuldbyrdelse af gæld.

Læs høringssvaret her.  

 

Politisk henvendelse vedrørende efterbetaling af sociale ydelser

Den Sociale Retshjælp har i marts sammen med Kræftens Bekæmpelse og Danske Handicaporganisationer sendt en politisk henvendelse til beskæftigelsesminister Mette Frederiksen, fordi vi ikke mener det kan være rigtigt at hvis man som borger får medhold i en ankesag mod kommunen og får udbetalt de penge, som man havde krav på, så kan kommunen fratrække det i ens kontanthjælp, da pengene anses som en indtægt. De tre organisationer mener, at man kan rette op på problemet ved også at gøre efterbetalingen af forskellige ydelser til en undtagelse, så at efterbetaling af sociale ydelser ikke skal fratrækkes kontanthjælpen. Henvendelsen er en opfølgning på en tidligere henvendelse, der blev sendt i november 2013, som ministeren også lovede at følge op på. Læs den politiske henvendelse her. Læs de tre organisationers pressemeddelelse her.

 

Møde hos Digitaliseringsstyrelsen

Mandag den 3. marts var Den Sociale Retshjælp, sammen med en række andre brugerorganisationer, inviteret til dialogmøde hos Digitaliseringsstyrelsen, hvor der blev diskuteret, hvordan man forhindrer, at socialt udsatte bliver hægtet af digitaliseringsbølgen.

 

Temadag om kriminalitetstruede unge

Onsdag den 7. maj tog Politisk Konsulent Camilla Johansen til Aalborg for at deltage i en temadag om kriminalitetstruede unge arrangeret af Anke- og Socialstyrelsen. Mødet havde fokus på, hvordan kommunerne håndterer de kriminalitetstruede unge og hvad der i fremtiden skal gøres for at forebygge kriminalitet. 

 

Høringssvar til ny bekendtgørelse om tilskud til retshjælpskontorer mv. 

Den Sociale Retshjælps Fond har mandag d. 19. maj sendt et høringssvar af sted til Civilstyrelsen. Høringssvaret indeholder vores kommentarer til en ny bekendtgørelse om tilskud til retshjælpskontorer og advokatvagter samt bekendtgørelsen om revisionsinstruks. Læs høringssvaret her

 

Tilhører ved åbent samråd om høje renter på kviklån

Tirsdag den 6. maj deltog Politisk Konsulent Christian L. Augustesen og leder af Den Sociale Retshjælp i København, Stine Quorning, i et åbent samråd på Christiansborg som tilhørere. Samrådet var med erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen, som skulle svare på, hvad regeringen vil gøre ved de høje renter på kviklån. Inden samrådet besøgte vi Dansk Folkepartis forbrugerordfører Mette Hjermind Dencker, som havde stillet spørgsmålet til ministeren. I den forbindelse fik vi også fortalt om Den Sociale Retshjælps arbejde. Løbende hen over foråret har vi desuden sendt politiske henvendelser til flere partiers forbrugerordførere om kviklåns-problematikken og med mulige løsninger på dette problem. Læs den politiske henvendelse her.  

 

Møde med Socialstyrelsen

Mandag den 19. maj var Politisk Konsulent Camilla Johansen og Direktør Sandy Madar til møde med Socialstyrelsen vedrørende projekt Streetmanagers. I mødet deltog også flere af Streetmanagerne selv. Her blev det diskuteret, hvordan projekt Streetmanagers kan hjælpe de kriminelle og kriminalitetstruede unge i de udsatte boligområder til en bedre fremtid. Socialstyrelsen var meget interesseret i projektet og vi glæder os til at se, hvor dialogen fører hen.

 

Svar fra Justitsministeriet på vores høringssvar vedrørende ny bekendtgørelse om tilskud til retshjælpskontorer mv.

Den 4. juni svarede Justitsministeriet på vores høringssvar vedrørende den nye bekendtgørelse om tilskud til retshjælpskontorer mv. Du kan læse svaret her.

Aarhus: Augustenborggade 2 –  8000 Aarhus C – 70 22 93 30 – aarhus@socialeretshjaelp.dk


København: Bragesgade 10C –  2200 København N – 70 22 93 30 – kbh@socialeretshjaelp.dk