Vi tilbyder ikke hjælp inden for følgende retsområder:

Der er en række sager, som du normalt ikke kan få hjælp til. Vi udfærdiger fx ikke dokumenter til køb og salg af fast ejendom eller testamenter, samlivskontrakter, ægtepagter, gældsbreve mv, og som retshjælpsorganisation fører vi ikke retssager i Byretten. Står du i en problemstilling, der kan munde ud i en retssag, kan vi eventuelt hjælpe dig med at få afklaret spørgsmål herom og i sidste ende få sat dig i kontakt med en advokat, som kan hjælpe dig.

 

Såfremt du har brug for en advokat og du ikke selv allerede har eller kender en, kan vi henvise til www.advokatsamfundet.dk, hvor man kan søge på advokater i hele landet, eller vi kan henvise til flere forskellige i dit lokalområde via www.dinretshjaelp.dk, så du selv kan vælge, hvem du gerne vil have skal repræsentere dig i din sag. Omkostningerne ved at føre retssager, må du påregne selv at skulle dække. De nærmere regler herfor, kan vi guide dig igennem.

 
Erhvervsret

Vi yder ikke rådgivning til erhvervsdrivende omkring erhvervsforhold. Hvis vi modtager henvendelser af denne art er det eneste vi kan gøre, at henvise vedkommende videre til en advokat. Dvs. at alle spørgsmål vedrørende selskabsret, selskabsskatteret, konkurrenceret, immaterielle rettigheder, ophavsret, kapitalmarkedsret, børsret, markedsføringsret, stiftelse af selskaber, momsret, erhvervslejeret og lignende ikke er omfattet af vores rådgivning.

 

Udarbejdelse af skøder, testamenter mv.
Vi udarbejder ikke skøder i forbindelse med hussalg. Herudover udarbejder vi ikke testamenter, bodelingsoverenskomster, kontrakter, boopgørelser, ægtepagter, salgsaftaler eller nogen anden form for juridisk bindende dokumenter eller udkast til samme. Hvis vi modtager en henvendelse med et ønske om udarbejdelse af et skøde mv. henviser vi altid til en advokat. Vi fører derudover heller ikke forhandlinger og fungerer ikke som mægler mellem parterne, ligesom vi heller ikke tager stilling til hvem der har ret, i sager hvor to parter er uenige.
 

Køb og salg af fast ejendom
Vi rådgiver aldrig om køb og salg af fast ejendom, ejerskifteforsikring eller andre forhold i forbindelse hermed. Vi yder begrænset rådgivning om tvangsauktion under fx processen i fogedretten.
 

Forsikringsret
Vi tager ikke stilling til forsikringsretlige tvister hvilket indebærer, at vi ikke tager stilling til, om klienten kan få medhold i en konkret sag eller ej. Vi rådgiver således heller ikke om reglerne, men henviser til forsikringsankenævnet eller en advokat.


Skatteret 

Vi tilbyder ikke konkret rådgivning om skatteretlige forhold, selvangivelser mv. Vi kan ligeledes heller ikke hjælpe klienten med at udfylde sin forskudsopgørelse, selvangivelse eller bistå med indberetning af andre skattepligtige forhold. Hvis vores klient er part i en skatteretlig uenighed, henviser vi til en advokat eller en revisor. 

 

Hvis vi ikke kan hjælpe?
Inden vi påbegynder rådgivningen, bliver der altid vurderet, om den konkrete sag har et sådant omfang og en sådan kompleksitet, at den skal henvises til en advokat, til anden retshjælp eller til en advokatvagt. I den forbindelse afklares det, om der kunne være brug for et personligt møde eller yderligere hjælp, og om det derfor ville være bedst at henvise til et lokalt tilbud, såfremt sådant findes.

 

Hvis det viser sig, at du har brug for en anden rådgivning, end den vi kan tilbyde, har vi et bredt netværk af samarbejdspartnere samt et godt kendskab og en god kontakt til andre retshjælpsorganisationer, advokatvagter, frivillige organisationer og offentlige myndigheder, som vi kan henvise dig til.

 

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt vi kan behandle din specifikke juridiske eller gældsmæssige problemstilling, kan du tage kontakt til os enten ved at møde personligt op på et af vores kontorer, ringe eller sende en mail - så vi sammen kan finde ud af det.

Aarhus: Augustenborggade 2 – 8000 Aarhus C – 70 22 93 30 – aarhus@socialeretshjaelp.dk


København: Bragesgade 10C – 2200 København N – 70 22 93 30 – kbh@socialeretshjaelp.dk