De tre gældsrådgivningstrin

 

Formålet med gældsrådgivningstrinnene er, ud over bevillingsmæssige hensyn, at give klienter såvel som andre relevante parter et konkretiseret bud på, hvad gældsrådgivningen på de enkelte trin indebærer hos DSR, herunder give klienten en afklaring i forhold til dennes gældsmæssige udfordringer. Nedenfor kan man læse mere om hvilken hjælp vi tilbyder.

 

Trin 1: gældsrådgivning og juridisk rådgivning
På trin 1 ydes der rådgivning, der kan betegnes som en ”gældsskadestue”, hvor Manageren hurtigst muligt forsøger at identificere og afdække problemets karakter og de muligheder, der er for at få det løst ved hjælp af rådgivning eller ved henvisning til anden instans. Rådgivningen indebærer gennemlæsning af enkelte dokumenter, fx kontrakter eller korrespondance mellem klienten og dennes kreditor.

Rådgivningen er særligt målrettet klienter, der ikke er klar over deres økonomiske retsstilling og/eller muligheder, men efter at have modtaget den kvalificerede gældsrådgivning vurderes til at have de personlige forudsætninger og ressourcer til selv (eller gennem deres netværk) at håndtere egne økonomiske problemstillinger. Disse kan håndteres ved første henvendelse eller ved, at Manageren undersøger sagen nærmere og hurtigst muligt vender tilbage med et svar eller med en henvisning til den rette instans, der kan hjælpe klienten yderligere.


Trin 2: Rådgivning og lettere sagsbehandling
På trin 2 ydes der hjælp-til-selvhjælp kombineret med lettere sagsbehandling, fx foretagelse af gældsscreeninger, udfærdigelse af indsigelser, prioritering af kreditorerne samt enkelte kreditorforhandlinger. Klienten skal som udgangspunkt selv forestå kontakten til kreditor på baggrund af Managerens grundige vejledning og instruktioner, men såfremt klientens situation begrunder det, vil Manageren foretage kontakten til en eller flere kreditorer. I vurderingen om nødvendigheden heraf lægges særlig vægt på, om klienten selv har ressourcer til og forudsætninger for at forestå kontakten til kreditorer, retten, foretage screeninger mv.

Trin 3: Udvidet rådgivning og økonomisk sagsbehandling
På trin 3 tilbydes der, hos Den Sociale Retshjælp, udvidet og helhedsorienteret rådgivning og økonomisk sagsbehandling, hvor der tages hånd om alle klientens gældsmæssige og juridiske problemstillinger.

Overordnet indebærer sagsbehandlingen et helhedsorienteret eftersyn af klientens økonomi. Dette kræver et omfattende administrativt arbejde, da man skal forestå kontakten til relevante eksterne parter, hvis geografisk muligt være bisidder for klienten ved fogedrets- og skifteretsmøder, foretage screeninger, udarbejde betalingsevneberegning, budget, klager og forhandle afdrags- og akkordordninger med kreditorerne. Endvidere bistå ved indlevering af ansøgning om gældssanering eller eftergivelse af offentlig gæld (dybdegående assistance og praktisk håndtering af klientens økonomiske problemer).

Aarhus: Augustenborggade 2 –  8000 Aarhus C – 70 22 93 30 – aarhus@socialeretshjaelp.dk


København: Bragesgade 10C –  2200 København N – 70 22 93 30 – kbh@socialeretshjaelp.dk