2017

December

Ulighedens topmøde

Den 5. december var Innovationsafdelingen repræsenteret ved Ulighedens Topmøde, som CEVEA afholdte. Temaet var i år børnefattigdom. Vi lærte om udviklingen, de sociale konsekvenser af fattigdom, og diskuterede hvad vi kan gøre ved problemet. Vi håber, at vi kan være med til at hjælpe endnu flere udsatte børn og deres familier i fremtiden.

Møde med Kim Østerbye

Marie-Louise Johannesen, leder af Fængselsrejseholdet, og Amalie Hermansen, Politisk Konsulent, var tirsdag til møde med formanden for Fængselsforbundet Kim Østerbye. Her diskuterede de, hvordan der skal sikres midler til Den Sociale Retshjælps Fonds Fængselsrejsehold. Amalie tager derfor kontakt til Kriminalforsorgens Institutioner for at høre, om de vil være villige til at betale for de ydelser, som Fængselsrejseholdet tilbyder.

November

Artikel på DR – Nu kan hjemløse også få et hævekort

Kommunernes Landsforening og Finansdanmark har udarbejdet en ordning, der giver hjemløse mulighed for at have et personligt hævekort. Dette giver større økonomisk stabilitet for de hjemløse, og gør dem mindre sårbare over for røverier på gaden. Denne ordning er et vigtigt skridt mod at give Danmarks hjemløse bedre vilkår, der sikrer dem mere rum til at løse personlige og sociale problemer.

Artiklen kan læses HER.

Top 600

Den 21. november var Den Sociale Retshjælps Fonds direktør Sandy Madar i Amsterdam for igen at mødes med folkene bag Top 600. Denne gang blev gældsrådgivning af kriminelle diskuteret. Vi mener rådgivning om gæld er essentiel i forhold til at få resocialiseret de kriminelle.

Oplæg pro-exit

Torsdag d. 16. november holdt Gældsleder Lene Dall-Hansen oplæg om pro-exit, et projekt, som Den Sociale Retshjælps Fond tidligere har været en del af. Her delte hun ud af Den Sociale Retshjælps Fonds erfaringer og holdninger.

Mini-praktik

Mandag d. 13. november og tirsdag d. 14. november var tre finansbachelorer i mini-praktik hos Den Sociale Retshjælps Fond. Her fik de lov at snuse til, hvad jobbet som gældsrådgiver indebærer.

Møde med Per Larsen, Børnerådet

Torsdag d. 10. november holdt Direktør for Den Sociale Retshjælps Fond, Sandy Madar, og Politisk Konsulent Amalie Hermansen møde med Formanden for Børnerådet Per Larsen. Her blev der diskuteret, hvordan vi kan hjælpe udsatte børn ved at hjælpe deres forældre til at blive gode forældre. Både Den Sociale Retshjælps Fond og Børnefonden er enige om, at man skal hjælpe familierne med deres problemer og ikke straffe dem herfor – man skal tage udgangspunkt i den enkelte familie, og se hvad de har brug for.

Møde med Udlændinge- og Integrationsministeriet

Torsdag d. 10.  november var Direktør for Den Sociale Retshjælps Fond, Sandy Madar, og Politisk Konsulent Amalie Hermansen til møde med Udlændige- og Integrationsministeriet for at komme med Den Sociale Retshjælps Fonds bud på, hvad en ny bande-taskforce skal indeholde. Det vigtigste for Den Sociale Retshjælps Fond er, at man tager udgangspunkt i den enkelte og lytter til, hvad den unge og dennes familie har brug for.

Oktober

Company day

Den 25. oktober deltog HR-afdelingen i Company day på Erhvervsakademi Aarhus. Her søgte vi efter web-udviklere, multimediedesignere, og front-end developers til at opdatere og videreudvikle Den Sociale Rethjælps Fonds hjemmeside

 
Virksomheder bag tremmer

Den 25. oktober deltog en repræsentant for Innovationsafdelingen i arrangementet “Virksomheder bag tremmer”, som blev afholdt af Kriminalforsorgen, High:five og VirksomhedsnetværkCabi. Her blev der givet en rundvisning i arresthuset og på værkstedet, og der blev givet forslag til, hvordan man kan bidrage til en meningsfuld afsoning. Derudover fortalte en indsat om livet bag tremmer, og der blev præsenteret tiltag, der skal sikre, at de indsatte kan gå en bedre fremtid i møde efter endt afsoning. Slutteligt fortalte tre virksomheder om deres erfaringer med at ansætte tidligere indsatte eller med at samarbejde med arresthuset.

Møde med Horsens Kommune

Den 24. oktober var Sandy Madar, Direktør for Den Sociale Retshjælps Fond, til møde i Horsens Kommune med henblik på at få skabt et samarbejde og udvikle fælles processer om gældsrådgivning til gavn for borgerne i kommunen.

Seminar hos Intenz
Den 11 oktober deltog vores to HR og kommuikationspraktikanter i et seminar omhandlende Neuro Science Leadership hos Intez. Ved dette seminar fik de indblik i hvorledes hjernen agere og blev dertil bevidste om hvordan hjernens systemer påvirker ens ageren i dagligdagen. Dertil hvordan samtalen med en medarbejder kan sætte gang i hjernens trusselssystem eller belønningssystem. 

NVVK

Den 6. oktober var direktør for Den Sociale Retshjælps Fond, Sandy Madar, i Utrecht for at holde møde med NVVK. NVVK er en sammenslutning af offentlige institutioner og private organisationer, som beskæftiger sig med gældsrådgivning samt hvordan man forebygger overgældssætning.

Top 600

Den 6. oktober var Sandy Madar, Direktør for Den Sociale Retshjælps Fond sammen med en repræsentant fra Streetmanagerforeningen og deres Forældrerådgivning i Amsterdam for at høre mere om erfaringerne med Top 600 og indgå et samarbejde hermed.

Top 600 er et program, som retter sig mod de 600 personer, som har begået mange højkriminalitetsforbrydelser de seneste år, dvs. de 600 personer, som vurderes til at være de mest kriminelle personer i Amsterdam. Det er hypotesen, at ved at få disse 600 personer ud af kriminalitet, så følger deres medløbere automatisk med. Personerne skal igennem et screeningsprogram og på baggrund heraf bliver forskellige indsatser igangsat.

Erste group konference & ECDN generalforsamling

I starten af oktober drog Anders Chr. Skriver-Møller fra Innovationsafdelingen og Sandy Madar, Direktør for Den Sociale Retshjælps Fond, til Wien for at deltage i en konference arrangeret af Erste group samt i ECDNs generalforsamling. 

Konferencen, også kaldet Financial Education Summit, italesatte nødvendigheden af såkaldt financial literacy, dvs. nødvendigheden af en basal økonomisk forståelse. En manglende viden herom skaber nemlig problemer for både borgeren og samfundet. Der blev desuden diskuteret løsningsforslag, der både omhandlede, hvordan vi uddanner rådgivere og hjælper borgerne med deres problemer.

ECDN er en institution for gældsrådgivningsorganisationer. På generalforsamlingen blev det bl.a. besluttet, at vi forblev en del af the Social Platform, som er en organisation, der advokere for sociale problematikker på EU-niveau.

Bogprojekt

I oktober sagde Innovationsafdelingen ja til at bidrage til et bogprojekt. Ideén til bogen er Anettes Olesens, og den skal handle om gældens betydning for de tidligere kriminelles muligheder for at komme ud af kriminalitet.

Samarbejde om førtidspension og fleksjob

I oktober indgik Den Sociale Retshjælps Fond i et samarbejde om førtidspension og fleksjob med 58 andre organisationer. 

September

Temadag

Den 28. september afholdte Socialstyrelsen en temadag om Ungdomssanktionen, som en repræsentant for Innovationsafdelingen deltog i. Her blev der diskuteret forældreinddragelse og forældresamarbejde.

Personalemøde i Aarhus skal være med til at styrke samarbejdet mellem afdelingerne

Tirsdag den 19/9 blev der afholdt personalemøde i Aarhus for første gang dette semester. Til mødet fik mangerene mulighed for at høre, hvad de går og laver i IT, Innovation og Sekretariatet, som kommer til at påvirke deres arbejde. Efterfølgende blev der lavet øvelser, som skulle være med til at skabe link mellem afdelingerne, da vores klienters problemstillinger ofte krydser begge afdelinger. Det således er vigtigt, at vi forstår at bruge hinandens kompetencer.

Seminar om bandekriminalitet

Mandag d. 18 og tirsdag d. 19 deltog en repræsentant fra Innovationsafdelingen i Grundtvigs Højskoles seminar om bandekriminalitet. Seminaret var for alle, der i deres arbejde har berørende med det forbyggende kriminalitetsarbejde og exit-arbejdet, og målet var at opbygge en fælles forståelse for, hvordan man kan arbejde med målgruppen.

KRIMs jubilæumsdag

Den 16. september deltog en repræsentant for Innovationsafdelingen i KRIMs jubilæumsdag. Her blev der holdt oplæg om, hvad KRIM laver, og deres nye bog blev præsenteret.

Rekrutteringen af praktikanter til forårets 2018 fortsætter

Torsdag den 14/9 gik turen til Erhvervsakademi Dania i Silkeborg for at deltage i deres karrieremesse og snakke med de studerende. Som eneste frivillig organisation tilbød vi en anden type praktikplads, og dét var der stor interesse for. Selv eleverne på første semester, som allerede nu er begyndt at overveje deres fremtidige praktik, kom hen og ville høre om vores arbejde.  

HR-praktikanter bliver klogere på, hvordan man bedst arbejder med frivillige 

Den 11. september var vores sekretariat på To Go Seminar i arbejdet med frivillige. På seminaret kom vi ind på hvordan man kan lære at planlægge sin rekrutteringsindsats og uddelegere den til andre, så du undgår, at rekruttering af frivillige bliver løbende brandslukning. Dertil blev vi også klogere på, hvordan vores rekruttering påvirker måden, som organiserer, fastholder og leder frivillige på.

August

Karrieredagen hos Erhvervsakademi Aarhus markerer begyndelsen på dette semesters rekruttering af frivillige og praktikanter

Den 22. August besøgte sekretariatet vanen tro Erhvervsakademi Aarhus karrieredag, hvor vi fik mulighed for at snakke med de studerende. Her var der stor interesse for den Sociale Retshjælps Fonds indsats, og flere af dem vi snakkede med sendte også efterfølgende en ansøgning af sted. 

Retshjælpskonference

Den 22. august deltog en repræsentant for Innovationsafdelingen i en konference, som Justitia afholdte. Justitia præsenterede nogle rapporter, som de havde udarbejdet, og den nuværende retshjælpsordning blev diskuteret.

Inspirationsseminar

Rambøll afholdte i slutningen af august en konference om gældsrådgivning, som en repræsentant fra Innovationsafdelingen deltog i. Her blev der afholdt oplæg, og Forbrugerrådet talte f.eks. om forskellige problematikker på gældsområdet og borgernes skiftende forbrugsvaner. Herefter blev deltagerne delt ud i samarbejdsgrupper, hvor de skulle diskutere, hvordan organisationerne kan yde en bedre gældsrådgivning.

Juni

DSRF deltager i netværksmøde om retssikkerhed
Lederen af DSRF’s Fængselsrejsehold, Marie-Louise, deltog den 12. juni i et opfølgende netværksmøde om retssikkerhed, der var organiseret af Danske Handicaporganisationer. Netværksmødet var blandt andet en opfølgning på et møde, som medlemmer af netværket har holdt med flere folketingspolitikere for at drøfte retssikkerheden for udsatte borgere. Vi fortsætter i netværket arbejdet for at løfte retssikkerheden for udsatte borgere i Danmark. 

Maj 

DSRF fylder 10 år!

Den 1. maj fyldte Den Sociale Retshjælps Fond 10 år! Vi fejrede begivenhed den 5. maj i København og den 11. maj i Aarhus ved at have nuværende og tidligere medarbejdere og samarbejdspartnere til en fejring med grill, øl og sodavand. Det var to hyggelige dage, og vi glæder os til de næste 10 år, hvor vi forhåbentlig kan hjælpe endnu flere mennesker med juridiske- og gældsproblemer.

April

DSRF deltager ved Den Kriminalpræventive Dag d. 7. april

Frivillige i Den Sociale Retshjælps innovationsafdeling, Tenna og Kathrine, deltog i Den Kriminalpræventive Dag i Skive, som afholdes hver år af Det Kriminalpræventive Råd. Dagen satte ungdommen på dagsordenen og handlede om hvorfor nogle unge ender i kriminalitet, mens andre ikke gør.Derudover satte dagen fokus på, hvordan vi bedst kan hjælpe, de der ender i kriminalitet. Særligt relevant for Den Sociale Retshjælps arbejde var, at dagen også satte fokus på hvordan man bedre inddrager civilsamfundet i det tværgående samarbejde mellem politi, kommuner, kriminalforsorg og civilsamfund.

Marts

DSRF modtager § 18 midler i Brøndby Kommune

Den 17. marts modtog DSRF et tilsagnsbrev fra Brøndby Kommune på 10.000 kr., som vi havde søgt gennem § 18 puljen. Midlerne skal anvendes til et undervisningsforløb i privatøkonomi målrettet afsonende i Pension Brøndbyhus.  

Det femte Dialogforumsmøde d. 10. marts

Mødet, som blev afholdt i præsidentens mødelokale i Københavns byret, havde fokus på, hvordan det ser ud på gældsområdet i Danmark (KORA rapporten) og fra Holland, hvor NVVK (den hollandske brancheorganisation på gældsområdet – www.nvvk.eu) var inviteret til at fremlægge deres best practice på gældsområdet samt vigtigheden af samarbejde på kryds og tværs af private og offentlige kreditorer, myndigheder og andre relevante aktører i kampen mod overgældssætning – herudover også kvalitetssikring af gældsrådgiverne og rammerne for indholdet af en gældsuddannelse med besøg fra Ulster Universitet i Irland. 

DSRFs Bestyrelsesmøde d. 9. marts

Årets første bestyrelsesmøde afholdes, hvor blandt andet regnskaberne for Fængselsrejseholdet, DSRFs Juridiske Rådgivning, Gældsafdelingen (KKG) i København samt projektet Pro Exit blev gennemgået og godkendt. Endvidere blev projekter samt mål for 2017 gennemgået.

 
Besøg af NVVK fra Holland vedr. brancheorganisation på gældsområdet d. 9. marts

DSRF havde sammen med Forbrugerrådets og KFUMs Gældsrådgivning møde med repræsentanter fra den hollandske brancheorganisation på gældsområdet for at høre mere om deres arbejde herunder om, hvorfor og hvordan de startede samt om deres mange resultater via dette samarbejde. 

Besøg af Ulster universitet vedr. uddannelse af gældsrådgivere d. 9. marts

DSRF havde møde med Programchefen fra Ulster Universitet, Tim Moruzzi, omkring opkvalificering af gældsrådgivere herunder, hvordan man opbygger en gældsuddannelse. Irland har som det førende land på dette område lavet en rigtig god uddannelsesmodel, som man kan lade sig inspirere af. 

Company Dating d. 2. marts

Vores to HR-praktikanter har været til et intenst arrangement, hvor der var fokus på performancekultur. De har fået en større forståelse af, hvordan medarbejdere kan performe bedre, hvis de forstår selve arbejdet og betydningen af det. 

Afrapportering og ansøgning til DSRFs Juridiske Rådgivning d. 1. marts

DSRFs Juridiske Rådgivning indsender den årlige afrapportering og ansøgning til Civilstyrelsen, hvor der blandt andet kort kan læses om vores resultater for 2016 samt forventninger til 2017.

FEBRUAR 

Møde i Odense vedr. boligsocialt-område d. 27. februar

Christina fra Innovationsafdelingen var til møde med Odense Kommune, boligselskaber og andre frivillige organisationer omkring kontanthjælpsloftet og om, hvorvidt 225 timers reglen har indflydelse på gældsområde

Møde med NVVK i Holland d. 14. februar

Direktør Sandy Madar afholder møde med NVVK (den hollandske brancheorganisation på gældsområdet (www.nvvk.eu) omkring erfaringsudveksling samt forberedelse til NVVKs kommende besøg i forbindelse med Dialogforumsmødet d. 10. marts, som blandt andet vil omhandle uddannelse af gældsrådgivere og brancheorganisation på gældsområdet, herunder de mange fordele ved at samarbejde.

Møde i Holland med The Legal Aid Board d. 13. februar

Direktør Sandy Madar afholder indledende møde med ”The Legal Aid Board” i Holland omkring deres retshjælpssystem for at høre mere om deres forskellige tiltag og for at undersøge, om vi kan lade os inspirere – blandt andet i forhold til deres målsætning om, at en borger ikke må have mere end 1 ½ times transporttid til nærmeste gratis juridiske rådgivningstilbud. 

Socialstyrelsens infomøde d. 10. februar

Den 10. februar 2017 deltog to repræsentanter fra Innovationsafdelingen i Socialstyrelsens infomøde om fondsansøgning. Mødet var rettet mod frivillige organisationer og havde til formål at gøre os mere bevidste omkring, hvilke kriterier og områder, der skal lægges vægt på, når der søges en pulje, som er udmeldt af Socialstyrelsen. Derudover blev den nye lov fra 2016 om, at puljer nu bliver udmøntet som bekendtgørelser, præsenteret. Mødet gav klarhed over, hvordan man fremover skal strukturere fondsansøgninger, og allerede nu ses det, at det i løbet af foråret bliver relevant tage disse retningslinjer i brug.

Januar

Nye praktikanter i Aarhus, Horsens og København

9. januar starter retshjælpen endnu et nyt praktikanthold op. Det er 18. gang retshjælpen kan byde velkommen til nye praktikanter og vi glæder os til at komme godt igang.

På dette semester vil vi have tilknyttet 14 Gældsmanagers, tre HR-praktikanter, to IT-teknologer, en multimediedesigner samt tre Social Managers som alle er klar til at hjælpe klienter og medarbejdere.

Møde med NVVK d. 17. januar

Direktør Sandy Madar var til møde med Senior Program Manager Kosta Skliris fra NVVK (den hollandske brancheorganisation på gældsområdet – www.nvvk.eu) omkring et internationalt projekt på gældsområdet, der har som formål at udveksle erfaringer med de forskellige lande for at finde egen best practice. 

Møde med hollandske Flanderijn d. 16. januar

Direktør Sandy Madar var på et opfølgende besøg hos det hollandske svar på det, vi kender som fogedretter, idet deres system, udover funktionen som dommere, også bidrager til konstruktive løsninger på borgernes gæld. Her blev der kigget på arbejdsprocesser samt lavet rollespil i forhold til de forskellige gældsproblematikker, de støder på, med henblik på at se, om der er dele fra deres system, man med fordel kan anvende i Danmark. 

Møde med Center for International legal cooperation (CILC) i Holland d. 16. januar

Direktør Sandy Madar var til møde med Project Manager Lino Brosius fra CILC omkring retshjælpsområdet i Holland, herunder om dets opbygning, rådgivningens indhold, målgruppen for rådgivningen, geografiske beliggenhed m.v.

Møde med Center for International legal cooperation (CILC) i Holland d. 16. januar

Direktør Sandy Madar var til møde med Direktør Eric Vincken fra CILC omkring retssikkerhedsprojekter i EU samt om, hvordan man på kryds og tværs af EU lande kan lave fælles samarbejde på fx retshjælps- og gældsområdet.